Årsmøtet 31.03.11.

Lagets leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til vel 60 medlemmer og andre fremmøtte i tillegg til styrets medlemmer og varamedlemmer.

Årsmøtet ble satt. Ingen innvendinger fremkom til styrets årsmøteinnkalling. Per Ansteensen og Anne Marie Askim ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen.

Årsmelding: Styrets årsmelding ble lest opp av lagets sekretær, Anne Kristine Høstmælingen. Årsmeldingen ble godkjent.

Årsregnskapet: Lagets årsregnskap ble lagt fram av lagets revisor, Arne Grønseth i kasserer John Wallumrøds fravær. Regnskapet var revidert og funnet i orden av revisor Arne Grønseth.

Økonomien i laget er slik årets regnskap viser svært god. Store oppgaver og ditto utgifter i forbindelse med prosjektet kulturminneregistrering i samarbeid med Hof kommune krever imidlertid større uttellinger på sikt. Det er avsatt kr 50.000 til ovennevnte formål. Ingen anmerkninger fremkom til årets regnskap.

Gaver. Hof Historielag ga i 2009 kr 1000 i gave til 9.klassene ved Hof skole i anledning planlagt tur til Berlin, Ravensbrück og Sachsenhausen i regi av Aktive Fredsreiser. Beløpet er belastet konto i 2010. Hof Historielag bidro i 2010 med kr 1000 til Hof Idrettslags innsamling til ny løypemaskin.

Pr.31.12. 2010, hadde Hof Historielag 201 betalende medlemmer. Medlemstallet har slik økt fra 173 medlemmer i 2009 til 201 i 2010. Dette er en gledelig utvikling.

Valget: Leder av valgkomitéen, Ole Gunnar Green la fram komitéens innstilling til valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og nytt medlem av valgkomitéen. Skriftlig valg var ikke ønsket, og de som var foreslått valgt og gjenvalgt, ble valgt ved akklamasjon. Ole Gunnar Green tok deretter til orde for å foreslå en årlig godtgjørelse på kr 5000 til leder av Hof Historielag. Forslaget ble enstemmig bifalt av årsmøtet.

Resultat av valget følger av oversikten nedenfor.

Styret: Leder (velges hvert år) Aud-Marit Lillehof ble gjenvalgt. Styremedlemmene Sidsel Vagnild og Else Makloufi ble gjenvalgt. Styremedlemmene John Wallumrød, Anne Kristine Høstmælingen og Inger Rinde Hvål var ikke på valg. Varamedlem Per-Kristian Gurrik ble gjenvalgt. Varamedlem Vidar Thormodsrud var ikke på valg. Revisor (velges hvert år) Arne Grønseth ble gjenvalgt. Valgkomité: Ole Gunnar Green (leder) går ut. Arnfinn Svendsen gjenstår 1 år. Aud Jorun Foshaug gjenstår 2 år. Torbjørn Rude, ny, valgt for 3 år.

Valgkomitéen velges for 3 år. Ole Gunnar Green gikk ut av valgkomitéen og ble takket av leder. Styret i laget konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet.

Leder takket årsmøtet for fornyet tillit som leder for Hof Historielag.

Neste post på programmet var orientering om kommende aktiviteter i laget. Årets turprogram er delvis klart og medlemmene vil som sedvanlig få tilsendt årets turprogram og annen informasjon i et senere skriv. Giro for innbetaling av medlemsavgift blir sendt ut samtidig. Årets første tur «Bli kjent i bygda di» turen 2.pinsedag, 13. juni er planlagt. I samarbeid med Botne Historielag går turen til deler av den gamle kongeveien, Christiania-Scheen, nærmere bestemt strekningen fra Hanekleiva til Sundbyfoss. Fint vær er bestilt.

Leder orienterte deretter om ulike saker og om arbeidsområder som laget er engasjert i.

Det er ikke aktuelt å øke medlemskontingenten i Hof Historielag. Prisen på årsheftet Hof-Minne derimot ble foreslått økt fra kr 70 til kr 100. Årsmøtet bifalt dette.

Det er en merkbar økning i henvendelser til Hof Historielag fra folk fra ulike deler av landet og fra utlandet som søker informasjon om sine røtter. Dette skyldes i stor grad nettsiden til historielaget der navn og e-postadresser til styret er oppgitt.

Som nevnt i styrets årsmelding til årsmøtet er det mange arbeidsoppgaver for historielaget i forbindelse med lagets engasjement i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård. Leder oppfordret medlemmene til å melde seg til dugnadsinnsats for stell av hagen i sommersesongen. Vakter til å bemanne årets sommerutstilling trengs også.

Prosjektet «Kulturminneregistrering». Hof Historielag har i samarbeid med Hof kommune tatt initiativ til å foreta en fullstendig registrering av kulturminner i kommunen. Dette prosjektet er godt forankret i Hof Historielags vedtekter, vedtatt på stiftelsesmøtet 28.11.1979. Leder siterte følgende fra vedtektene: «Hof historielag har som oppgave å vekke og styrke den historiske sans i bygda og ta vare på den kulturarv som tidligere slekter har etterlatt seg. Laget vil verne om historiske minnesmerker og søke å samle og registrere stoff som har verdi for Hofs kulturhistorie».

Det første og orienterende møtet ble holdt 07.03.2011. Kommunen ble da delt inn i 22 roder og rodeledere for de fleste rodene er nå på plass. Et kart montert på flippover illustrerte rodeinndelingen. Navn og angivelse av områdene for de ulike rodene samt rodeledere ble lest opp. Lokalhistoriker og erfaren kulturminneregistrator Tor Bjørvik er engasjert som fagperson og Åse Marie Green, avtroppende rektor ved Hof barne -og ungdomsskole, har sagt seg villig til å være prosjektleder.

Deretter var det kaffepause med utlodning. Mange fine gevinster og godt loddsalg innbrakte kr 4650.

Kveldens foredragsholder, universitetsstipendiat Signe Laake var invitert til årsmøtet for å foredra om dialektprosjektet i Hof. Prosjektet er en del av et fellesnordisk dialektprosjekt. Tittelen på hennes foredrag var: «Ellesj så æ ru a me hær i Håff?». Dialektinnsamling i Norden med eksempler fra Hofdialekten. Som en introduksjon til Signe Laakes foredrag, orienterte Randi Haugestad Lindseth om arbeidet som en dialektgruppe i Hof Historielag stod bak i 1997. Det ble da gitt ut en samling av historier og fortellinger fra Hof nedskrevet på Hof-dialekt. Hun valgte ut en rekke typiske ord og uttrykk som mange kjente igjen og leste deretter en tekst om arbeidet i landbruket gjennom året, nedskrevet på Hofdialekt. Med innlevelse og på ekte Hofdialekt ga hun tilhørerne historiske glimt fra hverdagslivet i Hof for en del år tilbake.

Kveldens foredragsholder presenterte seg deretter og fortalte om sitt arbeid med dialektprosjektet. Arbeidet har pågått over lengre tid og er nå avsluttet. Målet for prosjektet har vært å samle inn dialekter fra 100 ulike steder i Norge. I Vestfold har Brunlanes, Lardal og Hof vært med. Hun fortalte at prosjektet bl.a. hadde hatt fokus på dialektsyntaks, forskjelligheter i ordrekkefølgen i ulike områder. Hun ga illustrerende eksempler på dette fra flere steder i landet. Jakten på informanter hadde vært utfordrende og utarbeidelsen og bruk av de ulike innsamlingsmetoder likeså. Hun formidlet på en ledig og underholdende måte tilhørerne om det omfattende forskningsarbeidet. Særlig morsomt var innslaget med lyd og billedopptak fra prosjektets arbeid med dialektinnsamlingen i Hof. De som hadde deltatt som informanter i Hof var spesielt innbudt til foredraget. Avslutningsvis fikk vi høre og se opptak gjort i Midtvesten i USA med en 90 år gammel, norsktalende mann, født og oppvokst i USA. Hans foreldre var fra Vestfold og Nord-Trøndelag, nærmere bestemt fra Andebu og Steinkjer. Ordforrådet, ispedd enkelte engelske ord og tonefallet var tydelig preget av morens vestfolddialekt.

Leder Aud-Marit Lillehof takket avslutningsvis foredragsholder på vegne av Hof Historielag og overrakte blomster.

Referent: Anne Kristine Høstmælingen

(Sekretær)