Årsmelding 2016

Årsmelding Hof Historielag 2016 

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden:
Aud-Marit Lillehof – leder
Stein Kvarme – nestleder
John Wallumrød – kasserer
Anne Kristine Høstmælingen – sekretær
Eira Baastad – styremedlem
Vidar Thormodsrud – styremedlem

Varamedlemmer:
Per-Kristian Gurrik
Hans Andersen

Revisor: Arne Grønseth

Valgkomité: Aud Jorun Foshaug, Torbjørn Rude og Dag R. Aasgård.

Årets aktiviteter.

Styremøter
Hof Historielag har i perioden 2016/2017 hatt -4- fire styremøter (06.04.16, 01.09.16, 15.12.16 og 30.01.17).
Styret har i tillegg til styremøtene kontakt pr. e-post og telefon. Slik reduseres tidsbruk for styremedlemmene og kostnader for laget.

Medlemsmøter
I 2016 ble det i tillegg til årsmøtet arrangert 3 medlemsmøter; et kveldsmøte 25.08.16 hos Halvdan Solberg på gården Hostvedt Nedre i Vassås, et høstmøte 13.10.2016 og et julemøte, 04.12.2016.


Årsmøtet ble avholdt 17.mars, i Hallen på Eidsfoss.
Lagets leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til rundt 100 frammøtte og fortalte innledningsvis litt om Hallens historie. Hun siterte fra og henviste til en artikkel om Hallen i årets Hof-Minne.

Årets årsmøte startet med en opptreden med levende historie iscenesatt av «Tommy Boys», Tore Mentyjærvi og Nigel Downham. Med sang og dikt og bruk av utallige artefakter og historier levendegjorde «Tommy Boys» historien bak 1. verdenskrig.

Årsmøtesaker med framlegg av årsmelding og årsregnskap og etterfølgende valg ble deretter gjennomført i henhold til innkalling.

Leder Aud-Marit Lillehof orienterte om lagsaker og kommende aktiviteter i 2016. Årets program ble annonsert med et rikholdig turprogram og en rekke arrangementer, dels i egen regi dels i samarbeid med andre organisasjoner. Årets pinsetur, «Bli kjent i bygda di» ble lagt til Eidsfoss, nærmere bestemt til Eidshagan, «Ut i det blå» -tur i samarbeid med Torsdagskonsertene fant sted i Sande kirke den 2.juni med omvisning og kveldskonsert ved «De damene». Søndag 26.juni ble det tillyst heldagstur til Helgeroa. På programmet sto spelet om slaget ved Nesjar.

Årets høstmøte, torsdag 13.10. fant sted på Hof skoles personalrom med vel 50 personer tilstede. Følgende innslag sto på programmet: Lektor Arild Smith-Tønnesen fortalte om: «Mennene bak romertallene og kvinnene rundt dem.» Lise Talleraas, forskningskoordinator ved Vestfoldmuséene, redegjorde og fortalte om prosjektet «Drakt og samfunn gjennom 300 år».

Leder orienterte deretter om aktuelle lagsaker. En geo-skanning er planlagt utført i området rundt Hof kirkegård. Hof Historielag inviterte interesserte til en vandretur i området, på formiddagen søndag den 23.oktober. Neste sak var «redningsaksjonen» initiert for bevare den gamle lemmelåven på gården Øvre Berg ved Eidsfoss. Hun viste i den forbindelse til en godt dokumentert artikkel i Hof-Minne 2012. Lemmelåven er et spesielt bevaringsverdig objekt, og medlemmene i laget ble oppfordret til å engasjere seg for bevaring av låven.

Årets julemøte, søndag 4.desember 2016, på Granly i Vassås. På programmet stod presentasjon, omtale og utlevering av årets Hof-Minne samt salg av hefter. Et foredrag i praktisk bruk av metallsøker ved nestleder Stein Kvarme var og annonsert. Leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til de vel 80 fremmøtte og åpnet møtet med å bruke klubba fra Hof Sparebank fra 1886, nå i Hof Historielags eie. Laget er også blitt tiltrodd den gamle pengekista, skiltet, de første protokollene og bildene av tidligere banksjefer. Heftekomiteens leder Per Arild Bergan, introduserte så årets Hof-Minne ved å la fem godt voksne speidergutter fremføre speidersangen, omtalt i artikkelen «Speideraktivitet i Hof på 1950- og 60-tallet.» Et overraskende og festlig innslag som opptakt til omtalen av årets Hof-Minne. Utvalgte artikler ble presentert med utfyllende og forklarende kommentarer. Bidragsyterne til årets utgave ble takket for innsatsen av leder Aud-Marit.

Neste post på programmet var ikke annonsert, men forsamlingen skjønte fort hva som var i gjære da ordet ble gitt til kultursjef Gert Olav Green fra Hof Kommune. Hans ærend var å utdele Hof kommunes kulturpris for 2016, og årets mottaker viste seg å være Hof Historielags leder, Aud-Marit Lillehof. Han refererte innledningsvis fra statuttene for utdelingen av prisen og ga deretter ordet til leder for utvalg for helse, kultur og oppvekst(HKO), Maren Njøs Kurdøl.  I sin tale redegjorde hun for bakgrunnen for valget av årets prisvinner. I tillegg til sitt mangeårige og omfattende engasjement og lederverv i Hof Historielag har hun også vært aktivt med i Hof Idrettslag og hatt flere tillitsverv der. Hun har bidratt som guide på Eidsfoss, vært Hof Historielags representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård og lagt ned utallige dugnadstimer på ulike arenaer og arrangementer i Eidsfoss. Avslutningsvis ble arbeidet med kulturminneregistreringsprosjektet i regi av Hof Historielag fremhevet som avgjørende i valget av årets prisvinner. Maren N. Kurdøl kalte det et av landets beste registreringsprosjekter. Hun overrakte deretter diplom, kunstgave og en vakker blomsterbukett til en overrasket, glad og rørt prisvinner. Utdelingen av prisen vakte stor begeistring og utløste stående applaus.  En overrasket og smilende Aud-Marit takket for prisen og ga uttrykk for at hun fortsatt hadde et stort engasjement for bygdas historie og arbeidet i historielaget.

Etter kulturprisutdelingen fulgte en hyggelig kaffepause med utlodning. Nestleder Stein Kvarme foredro så på en engasjerende og interessevekkende måte om praktisk bruk av metallsøker. Møtet ble avsluttet med en tradisjonell julesang, og leder Aud-Marit ønsket alle god jul og godt nytt år.

Andre aktiviteter og arrangementer

Hof Historielags deltagelse ved markering av den Europeiske kulturminnedagen, 2016

Hof Historielag hadde i 2016 ikke noe eget arrangement i forbindelse med den europeiske kulturminnedagen i september. Laget var derimot godt representert ved Botne Historielags arrangement på Tjuvborgen i Hillestad. Det ble overrakt en gave fra Hof til Botne historielag i anledning deres markering av dagen.

Årets turer i 2016
Årets pinsetur, «Bli kjent i bygda di» stod på programmet den 16.mai. Turen var lagt til Eidsfoss, nærmere bestemt til Eidshagan, hvor en ny sti var ryddet og merket av Kyrre Hansen. 50 deltagerne møtte fram ved Vannverket på Eidsfoss kl.13.00 for å delta på den tre timer lange turen i godt pinsevær.

«Ut i det blå». Tur i samarbeid med Torsdagskonsertene. Årets tur gikk til Sande kirke og rundt 15 personer reiste til den gamle middelalderkirken fra ca. år 1100, beliggende i Sande sentrum. På programmet sto først omvisning og deretter konsert ved vokalensemblet «De Damene».

Heldagstur. Søndag 26.juni ble det arrangert heldagstur til Helgeroa sentrum. På programmet sto spelet om slaget ved Nesjar. Slaget ved Nesjar er den første nøyaktig daterte hendelsen i norsk historie. Det skjedde palmesøndag 25. mars 1016 ved Mølen og Værvågen utenfor Helgeroa i BrunlanesLarvik. Det blir betraktet som ett av de mest avgjørende og største sjøslagene i norsk historie. Olav Haraldsson (Olav den hellige) seiret over en rekke av de mektigste norske høvdingene anført av Svein Jarl. Slik tok Olav Haraldsson et viktig steg i den lange prosessen mot kristningen og samlingen av Norge. Dette var bakgrunnsteppet for Hof Historielags tur til Helgeroa.

Kveldstur og møte, 25. august. Hof Historielag var invitert til en kveldstur og et møte hos Halvdan Solberg i Vassås. Om lag 25 hadde tatt seg fram til gården Hostvedt Nedre og nærmere bestemt Lakatarhaugen. Vi samlet oss ved den fint restaurerte årestua fra 1773 og Halvdan fortalte om dens historie og mere til. Årestua var tatt ned og flyttet til Hostvedt Nedre fra setra til Ola Goverud på Mellom Gran.

Et fullstendig referat samt en del bilder fra årets turer er tatt med i Hof-Minne i 2016.

Hof-Minne 2016. Årets utgave av Hof-Minne ble som seg hør og bør også i år omtalt i lokalpressen. Heftene var klare til utdeling på julemøtet 4. desember og ble deretter lagt ut for salg. Hof-Minne 2016 hadde som hovedoppslag en artikkel om Hof Sentralskole som i 2016 var 60 år. Heftet inneholder ellers artikler og bilder med stor variasjon i temaer fra mange bidragsytere med ulik tilknytning til Hof.

Representasjon i styrer for andre organisasjoner:

SEH og EIS

Synnøve Fleischer er Hof Historielags representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård. Kim Hjardar er vararepresentant. Det er god drift på hovedgården. Mye skjer i hagen. Det sørger lukelag og anleggsgartner for. På hovedgårdens utstillinger i Kavalerfløyen og i hovedbygningen deltok flere av lagets medlemmer som vakter også i 2016. Hof Historielags representanter i Eidsfos Industrihistoriske Samlinger er Vidar Thormodsrud og Per Arild Bergan. Geir Buan er leder i EIS. EIS er også i god drift iflg Vidar Thormodsrud.

Kulturminneregistreringen.

Arbeidet pågår fremdeles og flere roder kompletterer sine registreringer før digitalisering.

Et møte om kulturminneregistreringen ble arrangert 07.04. 2016 . Kulturarvkonsulent Hege Granøe Johansen deltok på møtet sammen med Åse Marie Green, Gert Olav Green, John Wallumrød og leder Aud-Marit Lillehof. Det ble orientert om status for arbeidet. 700 minner er nesten ferdig registrert og mange er digitalisert.

Til orientering

Geo-skanning på Hof kirkegård. Hof kirkegård skal geo-skannes, men det er noe usikkert mht framdrift. Det sittende menighetsrådet er informert og har gitt sitt samtykke. Terje Gansum i Vestfold Fylkeskommune har stilt seg positiv til Hof Historielags forespørsel om bistand. En befaring og vandring for interesserte og medlemmer fant sted rundt Hof kirke 23.10.2016. Rundt 15 personer deltok.

Kirkebøkene DIS. Vårt medlem Ingjerd Dalsrud jobber videre med transkribering av de nyere delene av de gamle kirkebøkene og samarbeider på samme måte som Sidsel Vagnild med Olaussen fra DIS i Sande.

Samarbeid med Skoger og Konnerud historielag.

Samarbeidet med Konnerud og Skoger Historielag er initiert ut fra ønske og behov for skilting av den eldgamle malmvegen fra Konnerud til Eidsfoss. Traseen er nå delvis ryddet, og man har med stor sikkerhet kartlagt hvor vegen gikk. Det var stor trafikk langs denne vegen i gamle dager. I Hof har Aud-Marit tatt kontakt med Hans Petter Fleischer og man har funnet traséen fra Konnerud til Thorrud. Sist høst ble Christian Erik Nordby med og han har lagt inn vegen på GPS.

Et møte om skiltingsprosjektet ble arrangert på Eidsfoss kro, 21.04.2016. 5 personer møtte fra Hof; Hans Petter Fleischer, Christian Erik Nordby, John Wallumrød, Ole Bertil Grennæs og leder Aud-Marit Lillehof. Vegen er tenkt skiltet fra Hurta og Bollerud på Eidsfoss, slik at vegen skiltes helt fram til Eidsfoss og ikke bare til Thorrud. Det må søkes om økonomiske midler til dette prosjektet, og dette ble diskutert på møtet.

Bygningsvern. Bevaring og vern av den historiske lemmelåven på Øvre Berg ved Eidsfoss har vært en mye diskutert og omtalt sak i laget i 2016.

Laget er også svært opptatt av hva som kommer til å skje med Hof herredshus. Hva skjer med dette bygget i den framtidige, nye kommunen? Herredshuset har vært og er et viktig signalbygg, og Hof Historielag er opptatt av husets videre skjebne.

I tillegg vil laget fortsette å rette søkelyset på gamle gårdshus og bygdesmier som forfaller og som i mindre grad enn tidligere blir restaurert eller holdt vedlike. Det er mulig å søke midler til restaurering.

Representasjon:
Leder Aud-Marit deltok i mars 2016 på den årlige Kulturvernkonferansen i Oslo i regi av Kulturvernforbundet. Aktuelle temaer var den immaterielle arven, bygdebøker m.m.  Nestleder Stein Kvarme var i 2016 Hof Historielags representant på Kulturvernforbundets regionmøte i Larvik.

Representanter fra styret i laget har i løpet av året deltatt i ulike sammenhenger i forbindelse med den kommende kommunesammenslåingen

Medlemmer.  I 2016 hadde laget 246 betalende medlemmer mot 250 i 2015. Hof Historielag har to æresmedlemmer, Arne Lofsberg og Sidsel Vagnild. Medlemstallet har økt jevnt de siste årene.

Vi minner om Hof Historielags hjemmeside som har følgende internettadresse: http://hofhistorielag.com

Hans Andersen er lagets hjemmesideredaktør

Vi minner også om Facebook-gruppen til Hof Historielag som er av relativ ny dato. Stein Kvarme legger ut bilder og informasjon om forestående møter og aktuelle saker for laget.

Anne Kristine Høstmælingen

Sekretær