Info om Historielaget

Hof Historielag har som oppgave å vekke og styrke den historiske sans i bygda og ta vare på den kulturarv som tidligere slekter har etterlatt seg.

Laget vil verne om de historiske minnesmerker så disse ikke blir ødelagt eller forfaller. Dette gjelder særlig bygninger som representerer god, gammel byggeskikk, gamle bruksgjenstander, gammelt kirkeinventar, bygdebøker og fortidsminner av enhver art. Laget vil søke å samle og registrere stoff som har verdi for Hofs kulturhistorie. (Lover for Hof Historielag, § 1)
Historielaget arrangerer møter med historiske temaer og turer både i og utenfor bygda.
Hvert år utgis årsskriftet Hof-Minne.

Medlemskap koster kun kr. 250 (inkludert Hof-Minne).

Ønsker du å bli medlem: ta kontakt med oss i styret, eller bruk «kontakt oss»-link på forsiden.