Årsmelding 2017

Årsmelding Hof Historielag 2017

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden:
Aud-Marit Lillehof – leder
Stein Kvarme – nestleder
John Wallumrød – kasserer
Anne Kristine Høstmælingen – sekretær
Eira Baastad – styremedlem
Børge Skistad- styremedlem

Varamedlemmer:
Per-Kristian Gurrik
Hans Andersen

Revisor: Arne Grønseth
Valgkomité: Jorun Sundby, Aud Jorun Foshaug og Dag R. Aasgård.

Årets aktiviteter
Styremøter
Hof Historielag har i perioden 2017/2018 hatt -3- tre styremøter (20.04.17, 03.10.17, og 24.01.18).
Styret har i tillegg til styremøtene hyppig kontakt pr. e-post og telefon. Slik reduseres tidsbruk for styremedlemmene og kostnader for laget.

Medlemsmøter
I 2017 ble det i tillegg til årsmøtet arrangert 1 medlemsmøte; det tradisjonelle julemøtet på Hallen i Eidsfoss 03.12.2017.

Årsmøtet ble avholdt 23.mars, 2017
Årsmøtet var igjen lagt til Hof skoles personalrom og lagets leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til nærmere 90 personer. Årsmøtesaker med framlegg av årsmelding og årsregnskap og etterfølgende valg ble gjennomført i henhold til innkalling.

Neste innslag på årets årsmøte var foredrag ved Tone Marthinsen Almehagen med tittelen: «Hagens betydning for samfunnet og den enkelte. Til pryd og nytte».

Leder orienterte deretter om ulike aktuelle saker. Kommunesammenslåingen var det første temaet. Herredshuset i Hof går en usikker fremtid i møte og Hof Historielag har et spesielt hjerte for dette huset. Leder Aud-Marit la fram Hof Historielags syn på fremtidig bruk av Herredshuset i en ny og sammenslått kommune fra 01.01.2018. Hof Historielags formålsparagraf forplikter og er bakgrunnen for lagets engasjement for bevaring og vern av både Herredshuset i Hof sentrum og lemmelåven på Berg ved Eidsfoss.

Videre tok leder opp spørsmålet om valg av navn på den nye kommunen. Mange forslag til navn på den nye kommunen er fremkommet, og i den forbindelse ønsket leder et råd fra et samlet årsmøte i Hof Historielag mht. navnevalg. Et samlet årsmøte ga uttrykk for støtte til navnet Nord-Jarlsberg.

Lemmelåven på Berg ved Eidsfoss var neste orienteringssak. Et initiativ ble tatt høsten 2016 for om mulig å redde den spesielle landbruksbygningen Lemmelåven. Prosessen er i gang, søknad om demontering og midlertidig lagring ligger hos bygningsetaten i Holmestrand, men mye er fremdeles uavklart pr. dato (før årsmøtet 2017).

Årets turprogram ble så presentert. Den årlige «Bli kjent i bygda» -turen, 2. pinsedag, ble lagt området omkring Haslestad og Kleppan. Torsdag samme uka, 8. juni, gikk «Ut i det Blå- tur» i samarbeid med Torsdagskonsertene til Skjee kirke i Stokke. Årets heldagstur, søndag 27.august var lagt til Ulefoss og Ulefoss Jernværk

Det ble videre opplyst om at Kulturminnedagen 2017 i september ville bli markert med et eget program i Hof Historielags regi.

Årets julemøte, søndag 3.desember 2017, på Hallen i Eidsfoss.
Leder Aud-Marit ønsket velkommen til de rundt 90 frammøtte og fortalte om kveldens program: På programmet stod foredrag ved Per Egil Hegge om «Språket vårt», deretter presentasjon, omtale og utlevering av årets Hof-Minne samt salg av hefter. Heftekomiteens leder Per Arild Bergan, introduserte årets Hof-Minne. Utvalgte artikler ble presentert med utfyllende og forklarende kommentarer. Heftekomiteens medlemmer ble så takket for sitt arbeid og overrakt vakre blomsterbuketter. Heftet er i år er bedre enn noensinne og vår stolthet, sa Aud-Marit.

Andre aktiviteter og arrangementer
Kulturminnedagen 2017
Nær 100 frammøtte ble ønsket velkommen til Hof Historielags arrangement 27.september.

Temaet for kulturminnedagene i 2017 var Kulturminner i samfunnets tjeneste. Kulturminnedagene markeres i hele Europa i september hvert år. Hof Historielag hadde valgt å legge sitt arrangement til Haslestadområdet med følgende tilnærming til årets tema: «Haslestad fra levende samfunn til storindustri».

Det ble en flott dag med mye Haslestadhistorie. Historier fra gamle dager av folk som hadde bodd eller arbeidet på Haslestad ble fortalt. At området har blitt totalt forandret fra slik det en gang var kom tydelig fram, både gjennom de mange beretningene og gjennom bilder historielaget viste på storskjerm.

Dagens utvikling fikk også sitt kapitel og ble avsluttet med en omvisning på området, som over tid er blitt stort. Per Lindseth fortalte om starten på Haslestad fra Brubakken Dampsag i 1874, til Haslestad og Haslestad AS og til Bergene Holm AS.

Møte i kulturvernforbundet i Vestfold 11. november 2017
Hof Historielag stod som arrangør av et regionmøte i Kulturvernbundet i Vestfold, 11.11.2017. 18 personer fra ulike lag deltok på møtet som var lagt til den gamle Skolestua på Eidsfoss. Arrangementet startet med omvisning på Eidsfoss med guide og leder i Hof Historielag, Aud Marit Lillehof. Nestleder Stein Kvarme hadde forberedt arrangementet og var også møteleder.

Agendaen var som følger: Samarbeid mellom lag, også på tvers av fylkesgrenser. Kulturminnedagen 2017. Arrangementer, erfaringer, diskusjon og utveksling av idéer.

Stein Kvarme oppsummerte og konkluderte med at det avholdte møtet og samlingen av de fremmøte lagene representerte et nyttig forum for utveksling av kunnskap og erfaringer for medlemmene i Kulturvernforbundet i Vestfold.

Årets turer i 2016
Et fullstendig referat samt en del bilder fra årets turer er tatt med i Hof-Minne i 2017.

Hof-Minne 2017.
Årets utgave av Hof-Minne ble også i år behørig omtalt i lokalpressen. Heftene var klare til utdeling på julemøtet 3. desember og ble deretter lagt ut for salg. Hof-Minne 2017 hadde i år en stor og omfattende artikkel om maleren Jahn Ekenæs, og heftet var av den grunn utvidet med noen ekstra sider. Heftet inneholder ellers artikler og bilder med stor variasjon i temaer fra mange bidragsytere med ulik tilknytning til Hof.

Representasjon i styrer for andre organisasjoner:
SEH og EIS
Synnøve Fleischer er Hof Historielags representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård. Kim Hjardar er vararepresentant.

På hovedgårdens utstillinger i Kavalerfløyen og i hovedbygningen deltok flere av lagets medlemmer som vakter også i 2017. Hof Historielags representanter i Eidsfos Industrihistoriske Samlinger er Børge Skistad og Per Arild Bergan. EIS er i god drift og mye foregår på området rundt samlingene.

Kulturminneregistreringen
Arbeidet som ble påbegynt i 2011 pågår fremdeles og flere roder kompletterer sine registreringer før digitalisering.

Til orientering
Samarbeid med Skoger og Konnerud historielag.

Prosjektet rydding og skilting av den gamle Malmveien.
Den gamle «Malmveien» fra Konnerud til Rønnehue og videre over store skogsområder fram til Eidsfoss er planlagt skiltet. Traséen er gått opp og merket etter grundig gjennomgang av kjentfolk. Hans Peter Fleischer, Arild B. Olsen og John Wallumrød hadde en vandring den 26. september fra Svartkjerna til Skulkerud sammen med representanter for Konnerud og Skoger Historielag. Kasserer John W søkte i 2017 Hof kommune om kr 15.000 til skilting og fikk positivt svar. Pengene er overført Hof Historielag.

Tilgjengelig historisk informasjon understøtter valg av trasé. Den er også gått opp med GPS fram til Thorrud på Eidsfoss. Skogsdrift skal ta hensyn til gamle kulturminner og spor. Samtlige er positive til at traséen blir merket og skiltet. Hans Peter Fleischer er primus motor fra Hof Historielags side. Hof Historielag og grunneierne i Hof har underskrevet avtale.

Bygningsvern
Lemmelåven – framdrift. Dugnadsarbeidet er i god framdrift med solid innsats av mange ivrige og arbeidsglade, godt voksne menn. Kontrakt om plassering og gjenoppføring av den gamle Lemmelåven er nå i orden. Dokumenter er underskrevet av grunneier Halvor Stokke på Voll og leder i Aud-Marit, Hof Historielag. Årsleie av grunn er satt til kr 3000 (strøm, bruk av vei). Kontrakten med grunneier har en løpetid på 30 år. Grunneier søker kommunen om plassering (punktfeste) og tinglysing etter at tillatelse fra Holmestrand kommune er gitt.  Ny søknad om å få tildelt de lovte kr 50.000 fra Eidsfos Verk AS må til. Kostnadene til rivning blir moderate. Større utgifter påløper når lemmelåven skal settes opp igjen. Det må nå søkes om midler fra ulike stiftelser. Prosjektleder for Lemmelåven, Stein Kvarme arbeider videre med dette. John Olafsen er byggansvarlig.

Hof Herredshus
I et brev til Holmestrand kommune 31.01.2018 søker Hof Historielag om å få leie rom i Hof Herredshus. Det er så langt ikke kommet noen tilbakemelding på denne søknaden

Hof historielag fikk på nyåret 2018 tilbud om å overta et gammelt servise fra Hof Herredshus bestående av mange ulike deler. Serviset produsert i Porsgrund er nå hentet og står trygt lagret i bryggerhuset på Lillehof hos leder Aud-Marit.

Representasjon:
Leder og nestleder deltok 17. mars 2018 på den årlige Kulturvernkonferansen i Oslo.

Hof Historielag er innmeldt i det nyopprettede Holmestrand Kulturråd, og leder møter på det første og konstituerende møtet 21.mars (2018). Hof Historielags forslag til representant i rådet er Jan Grønseth.

Medlemmer
I 2017 hadde laget 257 betalende medlemmer mot 248 i 2016. Hof Historielag har to æresmedlemmer, Arne Lofsberg og Sidsel Vagnild. Lagets eldste medlem, Else Marie Backe gikk bort i 2017.

Medlemstallet har økt jevnt de siste årene.

Vi minner om Hof Historielags hjemmeside som har følgende internettadresse: http://hofhistorielag.com
Hans Andersen er lagets hjemmesideredaktør

Vi minner også om Facebook-gruppen til Hof Historielag som er av relativ ny dato. Stein Kvarme legger ut bilder og informasjon om forestående møter og aktuelle saker for laget.

Anne Kristine Høstmælingen
Sekretær