Årsmelding 2018

Hof Historielag 2018

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden:

Aud-Marit Lillehof – leder
Stein Kvarme – nestleder
John Wallumrød – kasserer
Anne Kristine Høstmælingen – sekretær
Per-Kristian Gurrik – styremedlem
Børge Skistad- styremedlem

Varamedlemmer:

Liv Marie Nyhus
Hans Andersen

Revisor: Roar Kjennerud

Valgkomité: Jorun Sundby, Aud Jorun Foshaug og Eira Baastad

 

Årets aktiviteter:

Styremøter

Hof Historielag har i perioden 2018/2019 hatt -4-fire styremøter (13.04.18, 24.09.18, 17.01.19 og 11.03.19.

Styret har i tillegg til styremøtene hyppig kontakt pr. e-post og telefon. Slik reduseres tidsbruk for styremedlemmene og kostnader for laget.

 

Medlemsmøter

I 2018 ble det i tillegg til årsmøtet arrangert 1 medlemsmøte; det tradisjonelle julemøtet på Hallen i Eidsfoss 02.12.2018.

 

Årsmøtet ble avholdt 22.mars, 2018

Årsmøtet var igjen lagt til Hof skoles personalrom og lagets leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til nærmere 85 personer. Årsmøtesaker med framlegg av årsmelding og årsregnskap og etterfølgende valg ble gjennomført i henhold til innkalling.

Aud-Marit overrakte blomster og takket medlem av valgkomitéen, Dag Reinemo Aasgård for solid innsats og mange år i komitéen. Styremedlem Eira Baastad ble takket for sin innsats etter 2 år i styret. Hof Historielags revisor Arne Grønseth ble overrakt blomster og fikk en spesiell takk for lang og tro tjeneste og godt utført arbeid som revisor for laget i mange år.

Årets turprogram ble presentert: Bli kjent i bygda di – tur, 2018. 21. mai,2. pinsedag. Turen gikk til Heierstadsetra, Slettfjell og Montebello. Dagstur til Oslo. Søndagstur til Oslo 13.mai med besøk i Dronning Sonjas Kunststall, Skulpturparken og Dronningparken. Etterpå fulgte lunsj og omvisning i Botanisk hage. Tur med Torsdagskonsertene var lagt til Kongsberg kirke 7. juni med omvisning og minikonsert.

Kveldens foredragsholder Vidar Ullenrød introduserte seg selv og sitt tema: «Kunstnerbyen Holmestrand». Mange kjente kunstnere innen ulike kunstarter oppholdt seg i kortere eller lengre perioder i Holmestrand. Grunnene til det var flere. Vestfoldbanen åpnet i 1881 og Holmestrand hadde mange flotte hoteller og badeanlegg langs fjorden. Det var ikke mange innbyggere i Holmestrand på 1800 tallet, men mange kunstnere ble født der eller kom dit. Den mest kjente forfatteren med tilknytning til byen er Nils Kjær (1870 til 1924), kjent for sitt verk «Det lykkelige valg». Andre forfattere som ble nevnt og omtalt var Olav Duun, Kåre Holt og Herman Wildenvey.

Søstrene Backer, malerinnen Harriet Backer og komponisten Agathe Backer Grøndahl er to kunstnere som har gjort Holmestrand godt kjent. Fritz Thaulow og Peder Cappelen Thurmann ble også nevnt. Morten Müller er kanskje den mest markante og internasjonalt kjente kunstmaleren fra byen. Han flyttet tidlig ut og levde i Tyskland i lange perioder av sitt liv, på linje med andre kjente malere fra samme periode, slik som Jahn Ekenæs fra Hof og Kitty Kielland fra Stavanger. Den lille byen ved fjorden har slik Vidar Ullenrød sammenfattet det, bidratt mye til kunstnerlivet i Norge.

Årets julemøte, søndag 2.desember 2018, på Hallen i Eidsfoss

Leder Aud-Marit ønsket velkommen til de rundt 100 frammøtte og fortalte om kveldens program: På programmet stod som sedvanlig presentasjon, omtale, utlevering og salg av årets Hof-Minne. Heftekomitéens leder Per Arild Bergan, introduserte årets Hof-Minne. Utvalgte artikler ble presentert med utfyllende og forklarende kommentarer. Heftekomitéens medlemmer ble takket med vakre blomster.

Kveldens kulturelle høydepunkt stod Christian Erik Nordby for. Det var première på hans siste film med tittelen «Etter glemte veier. En vandring langs veier fra 1802, fra Eidsfoss til Hof kirke og Vestfossen». Christian Erik presenterte før fremvisningen hovedhandlingen i sin film, beskrevet som en kjærlighetshistorie mellom Petronelle Cappelen fra Eidsfoss hovedgård og arvingen til Fossesholm, Niels Otto Omsted. Filmen omhandler en lite dokumentert og ganske ukjent historie om dette paret som ble viet i Hof kirke i 1803 og utgangspunkt for å finne ut hvor de to veiene hadde gått mellom Hof og Vestfossen.

Andre aktiviteter og arrangementer:

Kulturminnedagen 2018

Hof Historielag hadde også i 2018 et eget arrangement i forbindelse med Kulturminnedagene i september (8.–16. september). Årets tema var «Typisk norsk – ikke bare norsk?»  Jarlsberg Avis hadde en fyldig omtale av arrangementet i forkant og dekket også selve dagen på en fin måte.

Vårt arrangement var lagt til Eidsfos hovedgård og ble svært godt besøkt. Hof Historielag hadde valgt å fokusere på årets tema for Kulturminnedagene 2018 «Typisk norsk – ikke bare norsk». Leder Aud-Marit ønsket velkommen til en stor og forventningsfull forsamling i den ærverdige Hvitsalen. Dagens rikholdige program ble presentert, og deretter overlot hun ordet til første foredragsholder, Tone Moseid, styremedlem i Kulturvernforbundet og biblioteksjef i Tønsberg. Hun gratulerte først Hof Historielag med å bli nominert som en av fem i konkurransen om å vinne prisen som beste arrangør i 2018. Et svært lite nåløye og en bragd i seg selv å bli nominert. Aud-Marit ble overrakt blomster på vegne av Kulturvernforbundet. Tone Moseid kåserte deretter over temaet: «Hva kan slektsforskning fortelle oss om hvor vi kommer fra?»

Som en introduksjon til neste post på programmet, servering av risengrynsgrøt med smørøye, sukker og kanel etterfulgt av kaffe og den velkjente kaka «Mor Monsen», reflekterte Aud-Marit over herkomsten til råvarene i menyen. Svært få av råvarene er produsert i Norge, og tilberedelsesmåten er heller ikke typisk norsk.

Neste post på programmet var foredrag ved Astri Bryde, lokal draktspesialist: «Øst er vest og vest er øst; Hvor norske er norske folkedrakter?» Hun tok oss med på en kulturhistorisk vandring i tid og rom og viste at våre bunader har farger, mønstre og snitt som går igjen i flere kulturer.

Avslutningsvis var det foredrag ved Per Arild Bergan, lokalhistoriker: «Utlendingers betydning for Hof i tidligere tider.» Vi fikk en detaljert og svært interessant historieforelesning med et tidsspenn fra mer enn 20.000 år tilbake og fram til vår tid, fra før siste istid til langt frem på 60-tallet. I ulike perioder kom nederlendere, tyskere, dansker og svensker til vårt område for å arbeide eller bosette seg her og slik ble både levesett, språk og kultur påvirket og beriket. Utlendingene bidro i stor grad til å forme jernverkssamfunnet på Eidsfoss.

Samtidig med Hof Historielags arrangement ble utstillingen «Vikingliv. Hovet i Hof i Vestfold» arrangert i Kavalerfløya på hovedgården. Foreningen Slekt og Data hadde stand utenfor hovedgården.

(Hof-Minne 2018. Årets utgave av Hof-Minne ble også i år behørig omtalt i lokalpressen. Heftene var klare til utdeling på julemøtet 2. desember og ble deretter lagt ut for salg. En omfattende artikkel om Hofs geologi, ført i pennen av pensjonert geolog Rolf Sørensen, kalt Historien til Hof gjennom millioner av år var sentral i årets hefte. Heftet inneholder ellers artikler og bilder med stor variasjon i temaer fra mange bidragsytere.) Utgår!

Representasjon i styrer for andre organisasjoner:

SEH og EIS

Synnøve Fleischer er Hof Historielags representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård. Kim Hjardar er vararepresentant.

På hovedgårdens utstillinger i Kavalerfløyen og i hovedbygningen deltok flere av lagets medlemmer som vakter også i 2018. Hof Historielags representanter i Eidsfos Industrihistoriske Samlinger er Børge Skistad og Per Arild Bergan. EIS er i god drift og mye foregår på området rundt samlingene.

Kulturminneregistreringen.

Arbeidet som ble påbegynt i 2011 pågår fremdeles. Det er flere roder som gjenstår, og noen roder kompletterer sine registreringer før digitalisering.

Kulturkonsulent, Hege Granøe Johansen har benyttet mye av kulturminneregistreringen fra Hof i kulturminneplanen for den nye kommunen. Åse Marie Green, Gert Olav Green og leder Aud-Marit har fulgt arbeidet tett og bidratt mye.

Til orientering

Samarbeid med Skoger og Konnerud historielag. Prosjektet rydding og skilting av den gamle Malmveien.

Veien er ryddet, gått opp med GPS og skilting er avklart. Grunneier Selvik Bruk (i området mot Konnerud) er involvert og det har vært svært positivt. Hof Historielag har tidligere mottatt kr 15 000 til sin del av traséen. Traséen er ryddet mellom Thorrud og Eidsfoss. Skilter er bestilt og blir satt opp våren 2019. Orienteringstavler kommer på plass ved Eidsfoss og Thorrud.

Årets første tur i 2019, «Bli kjent i bygda di-tur» 2.pinsedag, 10.juni er lagt til en etappe av Malmveien. Turen går fra Eidsfoss til Thorrud. Parkering ved Vassbotn. Kjentfolk vil orientere underveis. Nærmere info sendes ut senere.

Kirkebøkene. Eira Baastad samarbeider med Ingjerd Dalsrud og de fortsetter transkribering av eldre kirkebøker. Opplæring og hjelp gis av den samme fagpersonen i Sande som tidligere.

Bingtjennknatten.

Leder Aud-Marit har vært i kontakt med Kartverket for å rette oppmerksomhet på navnsetting på fjellet Bingtjennknatten i Hof. Dette er iflg. eldre folk i bygda navn på det som Kartverket har markert som Vestfjellet. Etter iherdig innsats fra Aud-Marit har det nå lyktes å få aksept for at fjellet skal hete Bingtjennknatten, med undertittel Vestfjellet og navnet er nå godkjent av Statens Kartverk.

Geoscanning av området rundt Hof kirke er ikke gjort enda, og det er noe uavklart når dette kan skje.

Ødegårdsanlegget i Vassås ble skiltet i 2017 og Gert Olav Green har sagt seg interessert i å arbeide videre med dette prosjektet. Første fase ble avsluttet i 2009. Videre arbeid krever mye penger og innsats fra flere fagmiljøer, og det er viktig at arbeidet med anlegget tas videre. Kr 20 000 er øremerket til dette prosjektet i vårt regnskap.

Lokalhistorisk arkiv:

Hof Historielag har overtatt lokalhistorisk arkiv etter Hof kommune.

Bygningsvern.

Lemmelåven – framdrift. Hof Historielags prosjekt med demontering og flytting av den tidligere så mye omtalte Lemmelåven på Berg i Eidsfoss er sluttført. Et stort dugnadsarbeid er nedlagt av mange frivillige og arbeidsglade sambygdinger. Mange fine bilder dokumenterer arbeidet som ble utført. Låven ligger nå godt emballert og lagret på avtalt plass på Voll hos grunneier Halvor Stokke. Merking av bygningsdelene er gjort og behørig loggført av Fred Nordseth. En god del av arbeidet med søknader og tillatelser hviler på grunneier. Hof Historielag er behjelpelig med papirarbeidet. Det har vært få utlegg og lave utgifter så langt.

Styret har søkt Sparebankstiftelsen om midler til gjenreising og sluttføring av prosjektet.

Representasjon:

Leder deltok i mars 2018 på den årlige Kulturvernkonferansen i Oslo og i november på en regional kulturvernkonferanse på Brår i Re kommune.

Holmestrand kulturråd er opprettet, og på det konstituerende møtet 21.03.2018 møtte leder Aud-Marit. Jan Grønseth er valgt som lagets representant i rådet.

Styreweb:

Etter utprøving og nærmere vurdering har styret vedtatt å bestille grunnpakke i Styrewb, et dataverktøy for lag og foreninger. Det er ikke store kostnader forbundet med dette.

Medlemmer.  I 2018 hadde laget 254 medlemmer mot 257 i 2017. Hof Historielag har to æresmedlemmer, Arne Lofsberg og Sidsel Vagnild. Medlemstallet har holdt seg stabilt de siste årene.

Vi minner om Hof Historielags hjemmeside som har følgende internettadresse: http://hofhistorielag.com

Hans Andersen er lagets hjemmesideredaktør

Vi minner også om Facebook-gruppen til Hof Historielag. Stein Kvarme legger ut bilder og informasjon om forestående møter og aktuelle saker for laget.

Anne Kristine Høstmælingen

Sekretær