Årsmøtet i Hof historielag, 14.03.2019

Referat fra årsmøtet

Årsmøtet var lagt til Granly grendehus i Vassås , og lagets leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til en forsamling på nærmere 60 personer.

Årsmøtet ble satt og det framkom ingen bemerkninger til styrets årsmøteinnkalling og denne ble godkjent.

Årsmelding: Styrets årsmelding for 2018 ble lagt fram og lest av lagets sekretær, Anne Kristine Høstmælingen. Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

Synnøve Fleischer og Olav Sandlund ble valgt til å signere protokollen fra årsmøtet.

Årsregnskapet: Lagets årsregnskap for 2018 ble lagt fram av lagets kasserer John Wallumrød. Regnskapet var revidert og funnet i orden av lagets revisor, Roar Kjennerud.

Årets regnskap for 2018 viser et overskudd på kr 37195. Sum innskudd er kr 430 874 (Service konto kr 7622 og Sparekonto kr 422 961og KMR kr 291).

Separat regnskap for Hof Historielags årsskrift 2018 viser et overskudd pr. 31.12.18 på kr 6 833. Utgifter (trykking, papir og porto) utgjorde kr 20667. Salg av hefter innbrakte i 2018 kr 18 000 og med annonseinntekter er inntektene til sammen kr 27500

Prosjektet Kulturminneregistrering er skilt ut som egen post i regnskapet. Hof Historielag har avsatt kr 50 000 av egne midler til prosjektet. I tillegg bidro i 2011 Hof Lions med kr 5000 og Skogbruksetaten (Fylket) med kr 10.000. I 2012 bidro DNB med kr 45.000. Totalt kr 110.000. Pr. 31.12.2018 er kr 108 440 av midlene i prosjektet disponert og til disposisjon, pr. 31.12. 2018, står kr 5560.

Pr.31.12. 2018 hadde Hof Historielag 254 medlemmer, inklusive 2 æresmedlemmer; Arne Lofsberg og Sidsel Vagnild.

Ingen merknader framkom til regnskapet for 2018 og det ble således godkjent av årsmøtet.

Eira Baastad la deretter på vegne av årets valgkomité fram innstillingen til valg av styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og nytt medlem av valgkomitéen. Skriftlig valg var ikke ønsket, og de som var foreslått valgt, ble valgt ved akklamasjon. Leder gjennom 17 år, Aud-Marit Lillehof hadde meddelt valgkomitéen at hun ikke ønsket gjenvalg. Årets valgkomité hadde ikke lykkes med å finne en kandidat til ledervervet, og det kom ingen andre forslag på leder fra et samlet årsmøte, ei heller på et ekstra styremedlem. Resultatet av årets valg ble tatt til orientering.

Fungerende leder Aud-Marit L takket valgkomitéen på vegne av styret og Aud-Jorun Foshaug ble takket og overrakt blomster for sin innsats i valgkomitéen over flere år. Varamedlem Liv Marie Nyhus hadde takket nei til gjenvalg og ble takket for sin innsats i styret i 1 år.

Resultat av årets valg:

VALG PÅ HOF HISTORIELAGS ÅRSMØTE 2019

Styret: Navn:    
Leder (velges hvert år)    
Styremedlem Børge Skistad Gjenvalg Valgt for 2 år
Styremedlem John Wallumrød Ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem Stein Kvarme Gjenvalg Valgt for 2 år
Styremedlem Anne Kristine Høstmælingen Ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem Per Kristian Gurrik Ikke på valg 1 år igjen
Varamedlem Heidi Kjøren Ny Valgt for 2 år
Varamedlem Hans Andersen Ikke på valg 1 år igjen
Revisor (velges hvert år) Roar Kjennerud Gjenvalg Valgt for 1 år
Valgkomité Jorun Sundby Ikke på valg 1 år igjen
  Eira Baastad Ikke på valg 2 år igjen
  Inger Johanne Rønneberg Ny Valgt for 3 år

Leder Aud-Marit Lillehof takket deretter for seg som leder av Hof Historielag gjennom 17 år. Hun takket medlemmene og styret for godt samarbeid gjennom mange år. Godt for alle som var tilstede var det å høre at hun fremdeles har et stort engasjement for laget og at hun ønsker å bidra i ulike sammenhenger også i tiden fremover. Hun ga deretter en orientering om ulike satsingsområder og ulike prosjekter som er i god gjenge. Det meste er på stell og økonomien er god. Hof Historielag er et aktivt lag med mange ulike aktiviteter gjennom året. Laget har en stor medlemsmasse og oppslutningen om arrangementer har vært stabilt god. Hun viste til lagets årsberetning og regnskap som ble presentert ved starten av årsmøtet.

Aud-Marit kunne fortelle at årets første tur «Bli kjent bygda di» allerede var planlagt og vil gå som vanlig 2.pinsedag, 10.juni. Turen er lagt til deler av Malmveien, fra Eidsfoss til Thorrud med utgangspunkt Vassbotn.

I samarbeid med Torsdagskonsertene blir det arrangert tur til Styrvoll middelalderkirke, 6. juni. Musikalsk innslag ved Lardal kantori. Ove Berrefjord kåserer og viser rundt i kirken.

Turprogram og annen informasjon blir sendt medlemmene i første halvdelen av mai.

To representanter for styret, kasserer John Wallumrød og sekretær Anne Kristine Høstmælingen holdt deretter en takketale til Aud-Marit og overrakte blomster og gave på vegne av styret og alle medlemmene i laget.

Olav Sandlund, leder for Stiftelsen Eidsfoss Hovedgård fikk ordet til en orientering. Han fortalte om arbeidet i stiftelsen og om historien bak stiftelsen. Mange midler er gitt de senere årene for å sette i stand bygningen og anlegget, men driften av hovedgården er en utfordring. Han oppfordret de fremmøtte på årsmøtet til å melde seg som frivillige til å delta i stellet og arbeidet på Eidsfos Hovedgård og da særlig på hageanlegget, den såkalte parterrehagen.

Kaffepause og loddsalg fulgte deretter, og det ble solgt lodder for kr 7100.

Kveldens foredragsholder var Kim Hjardar, historiker, forfatter og lektor. Tittelen på hans foredrag var «Kvinner i vikingtid».

Kvinner i vikingtid

Kim Hjardar har arbeidet med temaet over lengre tid, og en bok om samme tema er under arbeid. Han fortalte levende og engasjert om en periode av vår historie som han har inngående kjennskap til og kunnskap om.

Kvinnene i vikingtida utøvde ikke bare makt i gårdsfellesskapet, men var aktive i samfunnet på mange områder. De var deltagere og sågar krigere. De var bindeledd mellom denne verden og den åndelige verden. Det er få kilder tilgjengelig, men sagaene er viktige sammen med runemateriale og arkeologi. Osebergskipet og funnene der står sentralt.

Kvinner og menn levde i ulike verdener med ulike verdier, symboler og roller, og det gjenspeiles i mange sammenhenger. På runesteiner berømmes kvinner for andre kvaliteter enn menn. Det ble nevnt at også kvinner kunne risse og lese runer. Skaldekvadene er en annen type kilde til kunnskap. Av de ca. 250 skaldekvadene som vi kjenner, nevnes 4 kvinner. Jorunn Skaldmøy var knyttet til kretsen rundt Harald Hårfagre. Frøydis var en annen kjent vikingkvinne. Hun var en krigersk vikingkvinne som utrustet og ledet tokter. Kvinnelige krigere ble kalt skjoldmøyer. De var jomfruer som hadde valgt å bli krigere. En annen kvinne som ble nevnt var Aud ‘den djuptenkte’.

Kvinnens rettsstilling var spesiell i Norden i forhold til andre steder i Europa. Kvinner kunne arve jord etter foreldre og barn. En vikingkvinne kunne relativt enkelt skille seg fra sin mann. Lovene var laget for å beskytte kvinner. På linje med mennene i vikingtiden var også kvinnene opptatt av å opprettholde ære.

Kim Hjardar ble takket for sitt interessante foredrag og overrakt blomster.

 

Ref. Anne Kristine Høstmælingen

 

Synnøve Fleischer                                                                                                            Olav Sandlund