Årsmøtet i Hof historielag, 22.03.2018

Årsmøtet var lagt til Hof skoles personalrom og lagets leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til en forsamling på nærmere 85 personer.

Årsmøtet ble satt og det framkom ingen bemerkninger til styrets årsmøteinnkalling og denne ble godkjent.

På det første konstituerende styremøtet etter årsmøtet utnevnes to personer til å undertegne protokollen fra årsmøtet.

Årsmelding: Styrets årsmelding for 2017 ble lagt fram og lest av lagets sekretær, Anne Kristine Høstmælingen. Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

Årsregnskapet: Lagets årsregnskap for 2017 ble lagt fram av lagets kasserer John Wallumrød. Regnskapet var revidert og funnet i orden av lagets revisor, Arne Grønseth.

Årets regnskap for 2017 viser et overskudd på kr 43 0967. Sum innskudd er kr 393 679 (Service konto kr 5 324 og Sparekonto kr 384 940 og KMR kr 3415).

Et bidrag gitt av Hof kommune på kr 15 000 til skilting av Malmveien inngår i regnskapet for 2017.

Separat regnskap for Hof Historielags årsskrift 2017 viser et overskudd pr. 31.12.17 på kr 6 832. Utgifter (trykking, papir og porto) utgjorde kr 24 718. Salg av hefter innbrakte i 2017 kr 22 050 og med annonseinntekter er inntektene til sammen kr 31 550

Prosjektet Kulturminneregistrering er skilt ut som egen post i regnskapet. Hof Historielag har avsatt kr 50 000 av egne midler til prosjektet. I tillegg bidro i 2011 Hof Lions med kr 5000 og Skogbruksetaten (Fylket) med kr 10.000. I 2012 bidro DNB med kr 45.000. Totalt kr 110.000. Pr. 31.12.2017 er kr 97 315 av midlene i prosjektet disponert og til disposisjon, pr. 31.12. 2017, står kr 12 685.

Pr.31.12. 2017 hadde Hof Historielag 257 medlemmer, inklusive 2 æresmedlemmer; Arne Lofsberg og Sidsel Vagnild.

Ingen merknader framkom til regnskapet for 2017 og det ble således godkjent av årsmøtet.

Dag R. Aasgård la deretter på vegne av årets valgkomité fram innstillingen til valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og nytt medlem av valgkomitéen. Skriftlig valg var ikke ønsket, og de som var foreslått valgt, ble valgt ved akklamasjon.

Resultat av årets valg:

VALG PÅ HOF HISTORIELAGS ÅRSMØTE 2018

Styret: Navn:    
Leder (velges hvert år) Aud-Marit Lillehof Gjenvalg Valgt for 1 år
Styremedlem Børge Skistad Ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem John Wallumrød Gjenvalg Valgt for 2 år
Styremedlem Stein Kvarme Ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem Anne Kristine Høstmælingen Gjenvalg Valgt for 2 år
Styremedlem Tidl.: Eira Baastad
Per Kristian Gurrik

Ny

Valgt for 2 år
Varamedlem Tidl.: Per-Kristian Gurrik
Liv Marie Nyhus

Ny

Valgt for 1 år
Varamedlem Hans Andersen Gjenvalg Valgt for 2 år
Revisor (velges hvert år) Tidl. Arne Grønseth
Roar Kjennerud

Ny

Valgt for 1 år
Valgkomité Aud Jorun Fosshaug Ikke på valg 1 år igjen
  Jorun Sundby Ikke på valg 2 år igjen
  Tidl.: Dag Reinemo Aasgård
Eira Baastad

Ny

Valgt for 3 år

 

Leder Aud-Marit overrakte blomster og takket medlem av valgkomitéen, Dag Reinemo Aasgård for solid innsats og mange år i komitéen. Likeledes ble styremedlem Eira Baastad takket for sin innsats etter 2 år i styret. Heldigvis har hun takket ja til å tre inn i valgkomitéen for neste periode. Revisor Arne Grønseth fikk deretter en spesiell takk for lang og tro tjeneste og godt utført arbeid som revisor for laget i mange år.

Det nye styret konstituerer seg selv på første styremøtet etter årsmøtet.

Leder orienterte om historielagets pågående arbeid i løpet av året og ga en oppdatering på nåsituasjonen. Kulturminneregistreringen går framover og arbeidet tas opp igjen etter litt liten aktivitet over en periode. Kulturkonsulent, Hege Granøe Johansen har benyttet mye av kulturminneregistreringen fra Hof i kulturminneplanen for den nye kommunen. Åse Marie Green, Gert Olav Green og leder Aud-Marit har fulgt arbeidet tett og bidratt mye. Åse Marie ble takket og overrakt blomster for solid innsats for sitt arbeid med kulturminneregistreringen og kulturminneplanen så langt.

Holmestrand kulturråd er opprettet, og på det konstituerende møtet 21.03.2018 møtte leder Aud-Marit. Jan Grønseth er valgt som lagets representant i rådet. Eira Weseth og Fred Nordseth er også valgt inn i rådet fra vårt område.

Ødegårdsanlegget ble skiltet i 2017 og Gert Olav Green har sagt seg interessert i å arbeide videre med dette prosjektet. Første fase ble avsluttet i 2009. Videre arbeid krever mye penger og innsats fra flere fagmiljøer, og det er av stor viktighet at arbeidet med anlegget tas videre. Det er avsatt og øremerket kr 20 000 til dette i vårt regnskap.

Geoscanning av området rundt Hof kirke er ikke gjort enda, og det er noe uavklart når dette kan skje.

I innkallingen til årets årsmøte ble medlemmene varslet om en økning av kontingenten med kr 50 til kr 250. Årsmøtet ga sin tilslutning til forslaget fra styret.

Neste post i leders informasjon til årsmøtet var orientering om årets turprogram: Bli kjent i bygda di – tur, 2018. 21. mai,2. pinsedag. Turen går til Heierstadsetra, Slettfjell og Montebello. Dette er en litt krevende tur som egner seg best for folk uten gangbesvær. Kyrre Hansen er turleder. Frammøte ved bommen ved Berg kl. 12.30. Dagstur til Oslo. Søndagstur til Oslo 13.mai med besøk i Dronning Sonjas Kunststall, Skulpturparken og Dronningparken. Omvisning i Botanisk hage står også på programmet. Tur med Torsdagskonsertene går i år til Kongsberg kirke 7. juni. Det blir omvisning og minikonsert. Eget informasjonsskriv om årets turer og arrangementer sendes medlemmene i begynnelsen av mai.

Også i år vil Hof Historielag delta med et eget arrangement i forbindelse med Kulturminnedagene i september (8. – 16. september). Årets tema er «Typisk norsk – ikke bare norsk?» Det kan dreie seg om mat, nasjonaldrakter, slekt m.m.

Transkribering av kirkebøker. Ingjerd Dalsrud fortsetter med dette arbeidet, og det dreier seg nå om de gamle kirkebøkene skrevet med relativ forståelig håndskrift.

Hof Historielag har fått invitasjon fra Sande historielag til å delta på vårtur til Torp flyplass med hangarbesøk hos Dakota Norway og etterfølgende foredrag på Stokke Bygdetun. Interesserte kan henvende seg til Sande historielag og melde seg på.

Vidar Ullenrød

Kveldens foredragsholder Vidar Ullenrød introduserte deretter seg selv og sitt tema: «Kunstnerbyen Holmestrand». Vidar Ullenrød bor nå i Tønsberg, men fortalte at han var godt rotfestet i Holmestrand der han ble født og vokste opp. Et nært forhold har han også til Hof og til Eidsfoss der han leier ei gammel seter «langt innpå skauen». Han begynte sitt foredrag med Nordahl Grieg og hans diktsamling «Norge i våre hjerter». Diktet «Morgen over Finnmarksvidda» ble skrevet under dikterens opphold på hotell Societeten i Holmestrand. Han fortalte videre om maleren I C Dahl, representert i Nasjonalgalleriet i Berlin med maleriet fra 1830 kalt «Utsikt over Holmestrandsfjorden.» Grunnene til at så mange kunstnere fant veien til Holmestrand var flere. Vestfoldbanen åpnet i 1881 og Holmestrand hadde mange flotte hoteller og badeanlegg langs fjorden. Hotell Societeten var i sin storhetstid på høyde med Brøndums hotell i Skagen i Danmark. Det var ikke mange innbyggere i Holmestrand på 1800 tallet, men mange kunstnere ble født der eller kom dit. Den mest kjente forfatteren med tilknytning til byen er Nils Kjær (1870 til 1924), mye omtalt for sitt verk «Det lykkelige valg». Andre forfattere som ble nevnt og omtalt var Olav Duun, Kåre Holt og Herman Wildenvey. De var i ulik grad knyttet til byen på grunn av at de enten bodde der mye i perioder eller over mange år. Søstrene Backer, malerinnen Harriet Backer og komponisten Agathe Backer Grøndahl er to kunstnere som på hvert sitt område har gjort Holmestrand godt kjent. Av andre malere som hentet motiver fra området ble nevnt både Fritz Thaulow og Peder Cappelen Thurmann. Morten Müller er kanskje den mest markante og internasjonalt kjente kunstmaleren fra byen. Han flyttet tidlig ut og levde i Tyskland i lange perioder av sitt liv, på linje med andre kjente malere fra samme periode, slik som Jahn Ekenæs fra Hof og Kitty Kielland fra Stavanger. Den lille byen ved fjorden har slik Vidar Ullenrød sammenfattet det, bidratt mye til kunstnerlivet i Norge.

Leder Aud-Marit takket Vidar Ullenrød for et interessant foredrag og overrakte 18 utgaver av lagets årsskrift, Hof-Minne.

På årsmøtet ble det solgt lodder for kr 7960.

 

Ref. Anne Kristine Høstmælingen (sekretær)