Årsmøtet i Hof historielag

Referat fra årsmøtet i Hof historielag, 23.03.2017

Årsmøtet var igjen lagt til Hof skoles personalrom og lagets leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til en forsamling på nærmere 90 personer.

Foto: Stein Kvarme

Årsmøtet ble satt og det fremkom ingen bemerkninger til styrets årsmøteinnkalling. Gerd Wåden og Jan Olav Hvål ble valgt til å undertegne protokollen fra årsmøtet.

Årsmelding: Styrets årsmelding for 2016 ble lagt frem og lest av lagets sekretær, Anne Kristine Høstmælingen. Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

Årsregnskapet: Lagets årsregnskap for 2016 ble lagt fram av lagets kasserer John Wallumrød. Regnskapet var revidert og funnet i orden av lagets revisor, Arne Grønseth.

Årets regnskap viser for regnskapsåret 2016 et overskudd på kr 24 594 Sum innskudd er kr 349 712
(Service konto kr 6 041 og Sparekonto kr 342 935 og KMR kr 736).

Separat regnskap for Hof Historielags årsskrift 2016 viser et overskudd pr. 31.12.16 på kr 7 668. Utgifter (trykking, papir og porto) utgjorde kr 19 472 Salg av hefter innbrakte i 2016 kr 17 640 og med annonseinntekter er inntektene til sammen kr 27 140.

Prosjektet Kulturminneregistrering er skilt ut som egen post i regnskapet. Hof Historielag har avsatt kr 50 000 av egne midler til prosjektet. I tillegg bidro i 2011 Hof Lions med kr 5000 og Skogbruksetaten (Fylket) med kr 10.000). I 2012 bidro DNB med kr 45.000. Totalt kr 110.000. Pr. 31.12.2016 er kr 92 290 av midlene i prosjektet disponert og til disposisjon, pr. 31.12. 2016, står kr 17 710.

Pr.31.12. 2016, hadde Hof Historielag 248 betalende medlemmer. Laget har 2 æresmedlemmer; Arne Lofsberg og Sidsel Vagnild. Ingen merknader fremkom til regnskapet for 2016 og det ble således godkjent av årsmøtet.

Torbjørn Rude la deretter på vegne av årets valgkomité fram innstillingen til valg av leder, styremedlemmer, revisor og nytt medlem av valgkomitéen. Skriftlig valg var ikke ønsket, og de som var foreslått valgt, ble valgt ved akklamasjon.

Resultat av årets valg:

VALG PÅ HOF HISTORIELAGS ÅRSMØTE 2017

Styret: Navn:
Leder (velges hvert år) Aud-Marit Lillehof Gjenvalg Valgt for 1 år
Styremedlem Børge Skistad Ny Valgt for 2 år
Styremedlem John Wallumrød Ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem Stein Kvarme Gjenvalg Valgt for 2 år
Styremedlem Anne Kristine Høstmælingen Ikke på valg 1 år igjen
Styremedlem Eira Baastad Ikke på valg 1 år igjen
Varamedlem Per-Kristian Gurrik Gjenvalg Valgt for 2 år
Varamedlem Hans Andersen Ikke på valg 1 år igjen
Revisor (velges hvert år) Arne Grønseth Gjenvalg Valgt for 1 år
Valgkomité Jorunn Sundby Ny Valgt for 3 år
Dag Reinemo Aasgård Ikke på valg 1 år igjen
Aud Jorun Fosshaug Ikke på valg 2 år igjen

 

Leder Aud-Marit overrakte blomster og takket medlem av valgkomitéen, Torbjørn Rude for mange år i komitéen. Likeledes ble avtroppende styremedlem Vidar Thormodsrud takket for sin innsats og mange år i styret.

Neste innslag på årets årsmøte var foredrag ved Tone Marthinsen Almehagen med tittelen: «Hagens betydning for samfunnet og den enkelte. Til pryd og nytte.». Foredragsholderen introduserte seg selv og fortalte innledningsvis om sin fagbakgrunn og sin tilknytning til anleggsgartnerfirmaet TNT Landskap med base på gården Lørdal i Hof. Der driver hun og mannen i tillegg med ulike typer produksjon, alt fra dyrking av asparges og hvitløk til sauehold, nærmere bestemt spælsau. Som en fin innledning til foredraget delte hun ut fedd med hvitløk med opprinnelse fra et russisk kloster, videre formert på Lørdal gård. Hun oppfordret oss til å sette feddet i jorda for videre vekst.

En powerpointillustrasjon supplerte foredraget på en fin måte, og hun viste først logoen til firmaet, inspirert av et bilde av Gaustatoppen i silhuett, deretter mange bilder fra steder og områder hun og hennes firma var engasjert i. Hun påpekte at hun arbeidet med et vidt spekter av oppdrag, både mht geografi og type arbeidsoppgaver, alt fra stell og pleie av spesielle historiske hageanlegg, som Bogstad gård og Oscarshall og andre av slottets anlegg og eiendommer til parterrehagen på Eidsfoss hovedgård. Der har hun og arbeidet og hatt med seg elever fra Gjennestad VGS (tidl. Gjennestad gartnerskole) ved flere anledninger. Hun fortalte at det var de samme plantene som gikk igjen i de fleste historiske hagene hun stelte, enten det var Bogstad, Oscarshall eller Eidsfoss.

Hvert år holder hun et 10 ukers kurs for innsatte på Bredtvedt kvinnefengsel i Oslo. Med stort engasjement fortalte hun om de innsattes glede og opplevelse av mestring gjennom arbeidet med blomster og nyttevekster. Det var svært viktig, understreket hun, å se likheten og samspillet mellom mennesker og vekster, mennesker og naturen. Nærhet og kontakt med jord, «å jorde seg» gir ro i sinnet. Utsagnet «å stikke fingeren i jorda» uttrykker gammel visdom som dagens mennesker bør minnes på. Anlegg av sansehager har hun og vært engasjert i, blant annet den på Veset i Hof. Sansehager skal være tilpasset brukerne og varierer fra barnehager, skoler og institusjoner for eldre. «Alt ved hage dreier seg om folk», mente hun. Hun sa også at hun var opptatt av «det pleide» og «det ville» i sitt arbeid med referanse til arbeidet i historiske hager. Hun berørte også nye trender i byplanlegging og utbygging av moderne boområder med grønne tak og vegger og byhager. Avslutningsvis understreket hun det unike ved allemannsretten i Norge og viktigheten av å verne om den.

Leder takket foredragsholder for et tankevekkende og innholdsrikt foredrag og overrakte blomster. Kaffepause med hyggelig prat og ellevilt loddsalg fulgte. Det ble solgt lodder for hele kr 10 000.

Etter kaffepausen var det orientering ved leder om ulike aktuelle saker.

Den nær forestående kommunesammenslåingen var det første temaet. Det er store endringer på gang i denne sammenhengen, og det er stort behov for informasjon om Hof. Dette merkes på de mange henvendelsene som kommer til Hof Historielag.

Herredshuset i Hof går en usikker fremtid i møte og Hof Historielag har et spesielt hjerte for dette huset. Aud-Marit leste fra lagets formålsparagraf i vedtektene fra 1979 hvor det står følgende: «Hof Historielag har som oppgave å vekke og styrke den historiske sans i bygda og ta vare på den kulturarv som tidligere slekter har etterlatt seg. Laget vil verne om de historiske minnesmerker så disse ikke blir ødelagt eller forfaller. Dette gjelder særlig bygninger som representerer gammel byggeskikk, gamle bruksgjenstander, gammelt kirkeinventar, bygdebøker og fortidsminner av enhver art. Laget vil søke å samle og registrere stoff som har verdi for Hofs kulturhistorie.»

Hof Historielags formålsparagraf forplikter og er bakgrunnen for lagets engasjement for bevaring og vern av både Herredshuset i Hof sentrum og lemmelåven på Berg ved Eidsfoss. I forbindelse med kommunestyrets møte 7. februar la leder Aud-Marit fram Hof Historielags syn på fremtidig bruk av Herredshuset i en ny og sammenslått kommune fra 01.01.2018. Hun leste opp for årsmøtet et sammendrag av sitt framlegg til kommunestyret og poengterte at laget i tråd med sin formålsparagraf har et spesielt ansvar for å ivareta og verne om viktige bygg og minnesmerker. Herredshuset er på denne måten et bygg som har spilt en viktig rolle i Hof kommunes historie gjennom mer enn 80 år.

Videre tok leder opp spørsmålet om valg av navn på den nye kommunen. Hun redegjorde for navnebruken på området fra 1684, da Hof var under Nord-Jarlsberg Sorenskriveri. Det het Jarlsberg Amt inntil navnet Vestfold fylke ble tatt i bruk i 1919. Mange forslag til navn på den nye kommunen er fremkommet, og i den forbindelse ønsket leder et råd fra et samlet årsmøte i Hof Historielag mht. navnevalg. Et samlet årsmøte ga uttrykk for støtte til navnet Nord-Jarlsberg.

Lemmelåven på Berg ved Eidsfoss var neste orienteringssak. Et initiativ ble tatt i fjor høst for om mulig å redde den spesielle landbruksbygningen Lemmelåven fra total ødeleggelse. Låven må tas ned og flyttes da eier av området ikke lenger ønsker å ha den på sin eiendom. Tre ulike forslag til ny plassering har vært diskutert. 1. Plassering på Eidsfoss i nær tilknytning til andre verneverdige bygninger. 2.Flytting til et landbruksmiljø. Opprinnelig sto låven på gården Heierstad, men ble senere flyttet til Berg. Låven har en spesiell og sjelden konstruksjon og er enestående i sitt slag i Norge. Alternativ 3. Flytting ut av bygda til Reidvintunet i Hillestad.

Penger er samlet inn, og om lag kr 85 000 er disponible så langt. Prosessen er satt i gang, søknad om demontering og midlertidig lagring ligger hos bygningsetaten i Holmestrand, men mye er fremdeles uavklart.

Vårens og sommerens turprogram ble så presentert. Mandag 5.juni, 2. dag pinse arrangeres den årlige «Bli kjent i bygda» -turen. I år er arrangementet lagt til området omkring Haslestad og Kleppan. Det er registrert og påvist flere gravhauger og gravfelt i området, og det er synlige spor etter tidligere bosetting og gamle hustufter. Turen er lettgått og passer for mange. Vi starter som vanlig klokka 13.

Allerede torsdag samme uka, 8. juni, arrangeres det «Ut i det Blå- tur» i samarbeid med Torsdagskonsertene, denne gangen til Skjee kirke i Stokke. Vi reiser med privatbiler fra Hof. Konsert blir det også.

Årets heldagstur, en søndagstur, går til Ulefoss med buss.

Et mer utførlig turprogram blir sendt medlemmene i forbindelse med utsendelse av et medlemsskriv medio mai.

Forøvrig markeres årets kulturminnedag i september med et eget program i Hof Historielags regi. Av andre arrangementer ble nevnt det sedvanlige høstmøtet i oktober og julemøtet i desember.

Leder minnet avslutningsvis om en forestående konsert i Vassås kirke, 30.03. med omvisning og konsert .

 

Ref. Anne Kristine Høstmælingen (sekretær)