Eika på kirkegården

Som mange sikkert har fått med seg både ved
selvsyn og gjennom Menighetsbladet, har det nå kommet opp skilt igjen på eika på kirkegården om at den er fredet.

En del husker kanskje at det sto et slikt skilt der for lenge siden. Ingen visste hvor det var blitt av, men flere personer har etterlyst det. Historielagets leder, Aud-Marit Lillehof, greide etter mye etterforskning over lang tid å finne fram til vedtaket om fredning, som ble gjort i 1947, og etter enda mye om og men og lang venting sørget omsider Direktoratet for naturforvaltning for at et nytt skilt kom på plass nå i sommer.

Vedtaket av 1947 lyder slik:
Det kongelige
Kirke-og undervisningsdepartement.
Oslo, den 23. juni 1947.
Oslo stiftsdireksjon.
Hof prestegård (Vestfold)
Fredning av en gammel eik på kirkegården.

En skal til rettleiing og videre kunngjøring melde at departementet i henhold til lov nr. 2 av 14.juli 1897 med tilleggslov av 27. juni 1924 – dens S 22, 4. ledd -herved bestemmer at den gamle eik som står på Hof kirkegård skal være  fredet mot skade av enhver art. En sender i dag direkte til soknepresten i Hof en fredlysningsplakat for å henges opp på det fredede tre. Dette brev blir å innføre i sokneprestembetets kallsbok og å tinglyse. Fredningen vil bli kunngjort i Norsk Lysningsblad og i Holmestrandsposten. Soknepresten i Hof må sende inn til departementet melding om at de gitte pålegg er utført.

Alle utgifter med fredningen skal betales av Hof kommune, jfr. herredstyrets beslutning i møte 5. mai 1947.

Etter fullmakt
Kristian Manskog ( ?)/Thor Halvorsen(?)

Stor honnør til Aud-Marit!

Red.komiteen
(fra Hof-Minne 2007)

Frednings-skilt på den gamle eika

Eika som naturminne-4

Hof kirke og bårehus med den gamle eika