Utfylling av skjema

Gode råd fra Bjørvik om de enkelte punktene på feltskjemaet:

 • Objekt nr.: Her skal det stå den bokstav gruppa har fått tildelt, samt nummer på kulturminnet.
 • Kulturminnetype: Skriv hva kulturminnet har vært (f.eks.: smie, brønn, hoppbakke)
 • Navn: Skriv navnet på kulturminnet. Hvis det ikke har noe navn, setter du blankt.
 • MIS nummer og navn: Se liste fra Riksantikvaren. Plasser kulturminnet i riktig gruppe. f.eks. settes ei nedlagt seter i gruppe «25 gård/plass/seter». Dette er en inndeling av kulturminner i kategorier.
 • Sted: Sett hvor i Hof kulturminnet er, bruk gjerne de lokale navnene for nærmere stedsangivelse.
 • Stedsbetegnelse: Skriv gårdsnavn, gårds- og bruksnummer for den eiendommen kulturminnet liogger på.
 • Kartfesting: Hvis du har GPS-registrert kulturminnet, setter du opp koordinatene. Hvis du bare har plassert kulturminnet på kartet, trenger du ikke sette noe her. (det er enkelt seinere å finne koordinatene når en har plasseringa på kartet).
 • Riksantikvarens «Lokid»: Skal bare fylles ut hvis vedkommende kulturminne er registrert hos Riksantikvarens fra før, i Askeladden eller Sefrak. Da skal en føre inn det nummeret kulturminnet har i disse registreringene. (De fleste kulturminner i Hof er ikke registrert fra før).
 • Kort beskrivelse av hva funnet er: Her kommer en evt. utfylling av «Kuturminnetype».
 • Beskivelse av tilstand: Det er fint om vi bruker mest mulig de samme betegnelsene, som «intakt», «ruin», «grunnmur», «tuft», «tydelige spor», «noe spor», «ingen spor»
 • Fotografier: Bruk kulturminnets nummer som fil/bildenavn. Når du har flere bilder av samme kulturminne, setter du A, B, C, osv., etter nummeret.
 • Dato og registrator: Det skal være navnet på den som har ført inn opplysningene over, og stedfestet kulturminnet.

Kildedel:

Historiske opplysninger:

 • Fakta: Skriv ned det som du er sikker på, ut fra sikre kilder. Det er ikke nødvendig  å skrive av bygdeboka eller andre omfattende skriftlige kilder. NB! Ekspertene mente høsten 2011 at det holdt med en henvisning, f.eks. «se Hof bygdebok bind  1, side…».  Nå har det  blitt enighet om at en henvisning ikke er nok. Skriv heller ned essensen av kildeopplysningene og sett kilden/kildene m/bindnummer og sidetall i parentes og i kursiv  helt til sist. Viktig å få med årstall: Når anlagt/bygd, når gått ut av bruk, når fraflytta osv.
 • Fortellinger, tro og tradisjon: Her skriver du det som er usikkert, inkl. sagn.
 • Datering: Sett årstall for når kulturminnet ble anlagt (bygd).
 • Eldre fotografier/kart: Nevn slike kilder, om de finnes.
 • Dato og registrator/informant: Sett navnet til den som har kommet med opplysningene i kildedelen.
 • Den siste delen skal fylles ut av den som kvalitetssikrer registreringen.
 • Fotografiene blir satt inn når kladdeskjemaene blir ført inn.