Årsmøtet i Hof historielag, 17.03.2016

hallenårsmøte 16Lagets leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til Hof Historielags årsmøte 2016 og til de nær 100 frammøtte. Årsmøtet 2016 fant sted på Hallen i Eidsfoss. Innledningsvis fortalte Aud-Marit litt om Hallens historie. Hun siterte fra og henviste til en artikkel om Hallen i årets Hof-Minne. Ekstra morsomt var det at et av lagets eldste medlemmer, Else Marie Backe kunne fortelle at hun hadde vært på sin første kinoforestilling på Hallen for 91 år siden.

Årets årsmøtet startet med en opptreden med levende historie iscenesatt av «Tommy Boys», Tore Mentyjærvi og Nigel Downham. Leder startet med en kort introduksjon og forklarte at alle våpen brukt under forestillingen var ekte og forskriftsmessig plomberte.  Med sang og dikt og bruk av utallige artefakter og historier levendegjorde «Tommy Boys» historien bak 1. verdenskrig. Kledd i tidsriktige uniformer som henholdsvis menig tysk soldat og engelsk kaptein i «basic combat uniform», tok de to karene oss med på en historiereise av de sjeldne. De startet med å fortelle om det politiske bakteppe forut for skuddet i Sarajevo og attentatet på den østerriksk-ungarske tronarvingen, erkehertug Franz Ferdinand og hans kone Sophie. Deretter fikk vi levende fortalt om livet i skyttergravene bak frontlinjene. Det ble også fortalt om gasskrigføringens grusomheter og om utallige tap av menneskeliv på slagmarkene ved Verdun og Somme. Dystre temaer ble håndtert på en måte og i en kontekst som gjorde denne gamle krigen virkelig, men ikke deprimerende. Muntre kommentarer på rotekte nordnorsk dialekt og norsk med sterk engelsk aksent ga en ekstra farge til opptredenen. «Tommy boys» ble takket med velfortjent applaus og blomster.Tommy boys

Kaffepause med loddsalg fulgte deretter, og praten gikk livlig i den høyloftede salen.

Årsmøtet ble deretter satt. Ingen innvendinger fremkom til styrets årsmøteinnkalling. Ragnhild Brotnow og Gunnar Akerholt ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen.

Årsmelding: Styrets årsmelding for 2015 ble lagt frem og lest av lagets sekretær, Anne Kristine Høstmælingen. Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

Årsregnskapet: Lagets årsregnskap for 2015 ble lagt fram av lagets kasserer John Wallumrød. Regnskapet var revidert og funnet i orden av lagets revisor, Arne Grønseth.

Årets regnskap viser for regnskapsåret 2015 et overskudd på kr 18 598. Sum innskudd er kr 325 118 (Service konto kr 3 884 og Sparekonto kr 321 149 og KMR kr 86).

Separat regnskap for Hof Historielags årsskrift 2015 viser et overskudd pr. 31.12.15 på kr 5046. Utgifter (trykking, papir og porto) utgjorde kr 21 834. Salg av hefter innbrakte i 2015 kr 17 380 og med annonseinntekter er inntektene til sammen kr 26 880.

Prosjektet Kulturminneregistrering er skilt ut som egen post i regnskapet. Hof Historielag har avsatt kr 50 000 av egne midler til prosjektet. I tillegg bidro i 2011 Hof Lions med kr 5000 og Skogbruksetaten (Fylket) med kr 10.000). I 2012 bidro DNB med kr 45.000. Totalt kr 110.000. Pr. 31.12.2015 er kr 87 940 av midlene i prosjektet disponert og til disposisjon, pr. 31.12. 2015, står kr 22 060.

Pr.31.12. 2015, hadde Hof Historielag 250 betalende medlemmer. En økning med 10 nye medlemmer fra 2014.

Ingen merknader fremkom til regnskapet for 2015 og det ble således godkjent av årsmøtet.

Valget: Representanten fra valgkomitéen, Dag Aasgård berømmet Torbjørn Rude for godt arbeid i valgkomitéen og la deretter fram innstillingen til valg av leder, styremedlemmer, revisor og nytt medlem av valgkomitéen. Skriftlig valg var ikke ønsket, og de som var foreslått valgt, ble valgt ved akklamasjon.

Resultat av årets valg:

Styret: Navn:
Leder (velges hvert år) Aud-Marit Lillehof Gjenvalg Valgt for 1 år
Styremedlem Vidar Thormodsrud Ikke på valg
Styremedlem John Wallumrød Gjenvalg Valgt for 2 år
Styremedlem Stein Kvarme Ikke på valg
Styremedlem Anne Kristine Høstmælingen Gjenvalg Valgt for 2 år
Styremedlem Eira Baastad Ny Valgt for 2 år
Varamedlem Per-Kristian Gurrik Ikke på valg
Varamedlem Hans Andersen Ny Valgt for 2 år
Revisor (velges hvert år) Arne Grønseth Gjenvalg Valgt for 1 år
Valgkomité Aud Jorun Fosshaug Gjenvalg Valgt for 3 år
Torbjørn Rude Gjenstår 1 år
Dag R. Aasgård Gjenstår 2 år
 

 

Styret konstitueres på første styremøte etter årsmøtet, onsdag 6.april.

Inger Rinde Hvål og Berit Nordby Pettersen ble deretter takket og overrakt blomster for sitt arbeid som styremedlemmer i laget, Inger etter 13 år og Berit etter en periode på 2 år.

Leder Aud-Marit orienterte deretter om årets tur- og møteprogram.

Årets pinsetur, «Bli kjent i bygda di» står på programmet den 16.mai. Turen er lagt til Eidsfoss, nærmere bestemt til Eidshagan, en ny sti ryddet og merket på nytt av Kyrre Hansen. Oppmøte blir ved Vannverket. Turen som ender ved Eidsfoss kirke, er beregnet å ta ca. en time.

«Ut i det blå». Tur i samarbeid med Torsdagskonsertene. Turen går til Sande den 2.juni med kveldskonsert i Sande kirke. Konserten er ved «De damene».

Søndag 26.juni arrangeres det heldagstur til Helgeroa sentrum. På programmet står spelet om slaget ved Nesjar. Det er en matiné. Det er reservert 40 plasser og det blir satt opp buss fra Hof sentrum til Helgeroa med «vår» sjåfør Simon Sandlund.  Et måltid inngår i prisen på kr. 690. Det er påmelding til leder Aud-Marit pr. mail, sms eller telefon etter prinsippet «først til mølla».

I august, nærmere bestemt 25. august er Hof Historielag invitert til Halvdan Solberg på Hostvedt i Vassås. Det vil være et kveldsarrangement.

Det vil tradisjonen tro bli arrangert et høstmøte og et julemøte. Informasjon om turer og møter blir sendt medlemmene pr. epost eller pr. «snilepost».

Aud-Marit orienterte deretter om prosjektet geo-skanning av Hof kirkegård. Dette vil skje på våren eller sommeren 2016 og i samarbeid med Terje Gansum i Kulturarv Vestfold. Gansum er meget positiv og vil se på muligheten for å få Ludwig Boltzman Institute til å foreta skanningen rundt kirken. På ettervinteren har flere av «gutta» i laget ryddet området nord for kirken.

Leder oppfordret medlemmer i laget om å melde interesse for å delta i redaksjonen i Hof-Minne. Reidun Nyhus gikk ut av redaksjonen i 2015 og ble takket av med blomster og gode ord fra Aud- Marit.

Redegjørelse for status for kulturminneregistreringsprosjektet var neste post på orienteringslista. 21 av minnene er lagt ut på Kulturminnesøk hos Riksantikvaren.

I Hof og Holmestrand er det nå tilsatt en ny kulturarvkonsulent og hun heter Hege Granøe Johansen. Hun var tilstede på årsmøtet og ble presentert av leder. Hennes arbeidsoppgaver i første omgang blir å fullføre kulturminneplanene for Hof og Holmestrand.

På årets årsmøte ble det solgt lodd for kr 8000. Gevinster var som vanlig blomster og bøker.

Ref. Anne Kristine Høstmælingen

Sekretær

Ragnhild Brotnow                                                                Gunnar Akerholt

………………………………………..                                                  …………………………………………..