Årsmelding 2022-23

Hof Historielag

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden:

John Wallumrød – kasserer

Anne Kristine Høstmælingen – sekretær

Per Kristian Gurrik – styremedlem

Børge Skistad- styremedlem

Ragnhild Brotnow – styremedlem

Heidi Kjøren – styremedlem

Knut Bekkevold-varamedlem

Revisor: Roar Kjennerud  

Valgkomité: Det sittende styret har fungert som valgkomité i påvente av valg av ny valgkomité for perioden 2023- 2024.

Representasjon i styrer for andre organisasjoner: SEH og EIS

Synnøve Fleischer er fortsatt Hof Historielags representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård. Kim Hjardar er vararepresentant.

Hof Historielags representanter i Eidsfos Industrihistoriske Samlinger er fortsatt Børge Skistad og Per Arild Bergan. EIS er i drift og mye foregår på området rundt samlingene. Nye utstillinger er under utarbeidelse i tillegg til utvidelser og ombygging av eksisterende anlegg.

Årets aktiviteter

Styremøter / arbeidsmøter

Hof Historielag har også i perioden 2022/2023 måttet endre på hyppigheten av styremøter Styret har vært uten leder siden 2019. Styret har stort sett møttes fysisk, på mandager etter behov. Det har vært avholdt 8 styremøter/arbeidsmøter fra våren 2022 og fram til siste styremøte 06.03.2023.

I tillegg til styremøtene har det vært kontakt pr. e-post og telefon.

Styret har kommunisert med medlemmene pr. medlemsskriv, e-poster og telefon. Til sammen ble det sendt ut 6 medlemsskriv i perioden. Medlemsskrivene omhandlet bl.a. referat og info. om avholdt årsmøte og innbetaling av kontingent for 2022, informasjon om planlagte turer og arrangementer i løpet av perioden.

Året 2022 har vært noe mindre krevende mht. til innkreving av medlemskontingent enn det foregående. Med noen påminnelser har kontingentinnkrevingen vært tilfredsstillende. Hof Historielag hadde i 2022, 235 registrerte medlemmer.

Medlemsmøter

Årsmøtet: 31.03.2022.Hof Menighetshus

Høstmøtet: 27.10.2022.Hof Menighetshus

Julemøtet: 01.12.2022. Hof Menighetshus

Referat fra årets medlemsmøter og årsmøtet 2022 er publisert på Hof Historielags hjemmeside.

Turer og arrangementer

 *Bli kjent i bygda di, 06.06.2022. 2.pinsedag i Hof sentrum

*Tur med Torsdagskonsertene til Efteløt kirke. 09.06.2022.

*Tur til Skulkerud og offisiell åpning av Malmveien18.06.2022

*Dagstur til Oslo. 02.10.2022.Besøk på Nasjonalmuseet med bespisning på Frognerseteren

*Vandretur og omvisning i Ødegårdsanlegget i Vassås. 11.09.2022

Referat fra årets turer og arrangementer er inntatt i 2022 utgaven av årets Hof-Minne.

Hof-Minne 2022

Årets utgave av Hof-Minne ble produsert også i 2022 og som i foregående år behørig omtalt i lokalpressen. Heftene ble etter pakkedugnad, i regi av redaksjonskomitéen og styret, klare til utdeling på julemøtet. Julemøtet ble avholdt på Hof Menighetshus. Forsendelse til øvrige medlemmer og salg fra ulike steder i kommunen gikk også etter oppsatt plan. 2022 utgaven av Hof-Minne bød tradisjonen tro på artikler og bilder med stor variasjon i temaer fra mange bidragsytere.

Lemmelåven / bygningsvern

Lemmelåven – prosjektleder er Ole Bertil Grennæs. Framdrift: Grunnarbeid med graving, sprenging og planering på tomt startet i februar 2020. Seinere på året ble det støpt fundamenter. I tillegg stabling av pilarer for bjelkelag og sviller. Alt grunnarbeid ble ferdigstilt dette året samt gjort innkjøp av nye materialer til sviller, bjelkelag og golv. Gammel takstein, gitt av Bjørn Bråthen på Tryterud, ble hentet og lagret på tomta. I første halvår av 2021 ble legging av bjelkelag og golv ferdigstilt på dugnad. Samme høst ble arbeidet med istandsetting og overflatebehandling av lemmer igangsatt i samarbeid med Hof LC. Av 40 lemmer som foreløpig er behandlet måtte 6 lemmer totalrenoveres. Det gjenstår vel 60 lemmer for behandling. I 2021 ble det klart at oppsetting av reisverket ville bli et altfor stort og vanskelig arbeid å utføre på dugnad. Det ble derfor besluttet å leie inn profesjonelle krefter til dette arbeidet. Brødrene John og Toni Olafsen har påtatt seg dette arbeidet. Pga manglende kapasitet ble det ikke mulig å starte arbeidet med oppsetting av reisverket i 2022. Imidlertid trengs mye nye materialer til både reisverk, takbord og lemmer. Mye materialer er derfor opparbeidet i 2022 ved innkjøp av tømmer som er leieskjært og lagret.

Innvilget tilskudd fra Sparebankstiftelsen forutsatte at Lemmelåven skulle ferdigstilles med frist høsten 2022. Denne fristen er nå utsatt til 1.12. 2025 etter ny søknad. Totale kostnader for prosjektet var pr 31.12.2022 kr 221.054.Til disposisjon pr. 31.12.2022 kr 92.781.

Malmveien: Det ble i begynnelsen av 2022 planlagt offisiell åpning av Malmveien 18.06.2022. Skoger og Konnerud historielag stod for enkel matservering og en gruppe med repr. fra begge lagene stod for selve arrangementet. Programmet ved Skulkerud varte ca. 2 timer. Temaet var Historien om Malmveien og Skulkerud. Stopp på en slipp-plass mot Thorrud ble en del av turen. Botne og Sande historielag var også invitert. Fra Konnerud til Skulkerud ble det arrangert fellestransport med buss fra Konnerud og fra Hof og Eidsfoss ble det samkjøring. Drammen og Omegn Turistforening stilte med profesjonelle turledere for de som ønsket å gå Malmveien helt fram til Thorrud. DNT Drammen og Omegn har lagt Malmveien inn i sitt årlige turprogram. Referat fra åpningen av Malmveien er gjengitt i årets Hof- Minne.

«Malmveigruppa» Hans Peter Fleischer, John Wallumrød, Arild Bergli Olsen og Per Hallerud fortsetter dugnaden med vedlikehold og rydding av traseen.

Hof Historielags arkiv

Tidligere leder i Hof Historielag, Aud-Marit Lillehof har vært og er primus motor og drivkraft for reetablering av Hof Historielags arkiv i nye lokaler. Det er en stor jobb å få alt arkivmaterialet organisert og systematisert og på plass. Det gjenstår enda mange timers arbeid med ytterligere å få oversikt og systemer endelig på plass, men gleden er stor over å kunne komme i hus på et mer permanent sted. Arkivet er allerede tatt i bruk som møterom og treffsted for styret og underkomitéer.

Diverse initiativ i 2022

Hof-dagen 2022   Hof Historielag var representert med egen stand som ble godt besøkt. Alt i alt en fin anledning til å vise hvilke aktiviteter Hof Historielag er engasjert i. Deltagelse på Hof-dagen frister til gjentagelse.                                                                                                                                                             

Skilting i Hof Ragnhild Brotnow undersøkte i 2021 og også i 2022 med statsforvalteren vedr. såkalte «bygdenavnsskilt» som vi ønsker satt opp i Hof. Søknad ble i 2021 sendt Holmestrand kommune og Statens Vegvesen.  Kartutsnitt med markering /angivelse av steder for oppsetting av 3 skilt er utarbeidet og foreslått satt opp på følgende steder: Litt nord for Hajernveien på Haslestadlinna, sør for Stuabrua på rv. 35 og på Hofsletta, på rv. 35, mellom Sundbyfoss og Hof sentrum. Liknende skilt er satt opp i Vassås, i Eidsfoss og i Sundbyfoss, men ingen skilt markerer det som er Hof Sentrum. Prosessen og arbeidet med å få på plass slike skilt har vist seg å være mer komplisert enn først antatt, og styret arbeider videre med saken.  

Medlemmer:

I 2022 hadde laget 235 medlemmer mot 216 i 2021. Hof Historielag har i 2022/2023 4 æresmedlemmer, hvor av tre ble utnevnt på julemøtet i 2021. Vi minner om Hof Historielags hjemmeside som har følgende internettadresse: http://hofhistorielag.com Årsmelding for 2022-23 blir publisert på lagets hjemmeside. Per Kristian Gurrik er hjemmesideredaktør og nå også ansvarlig for lagets Facebookside          .

Anne Kristine Høstmælingen (sekretær)