Årsmelding 2012

Årsmelding Hof historielag 2012
Styret har hatt denne sammensetningen i perioden:
Aud-Marit Lillehof – leder
Else Makloufi – nestleder
John Wallumrød – kasserer
Anne Kristine Høstmælingen – sekretær
Sidsel Vagnild – styremedlem
Inger Rinde Hvål – styremedlem
Varamedlemmer:
Per- Kristian Gurrik
Vidar Thormodsrud
Revisor: Arne Grønseth
Valgkomité: Aud Jorun Foshaug , Torbjørn Rude og Dag Aasgård

Årets aktiviteter.
Hof Historielag har i perioden 2012/2013 hatt -3- tre styremøter (16.04.12,13.09.12 og 31.01.13). Styret har i tillegg til styremøtene jevnlig kontakt pr. e-post og telefon. Vi reduserer både tidsbruk for styremedlemmene og kostnader for laget på denne måten.
I 2012 ble det i tillegg til årsmøtet arrangert to medlemsmøter; et høstmøte og et julemøte.
Det har vært arrangert i alt 3 turer i løpet av året.

Årsmøtet i mars 2012 bød på et spesielt høytidelig innslag i tillegg til ordinære årsmøtesaker, nemlig utnevnelsen av Hof Historielags mangeårige og aktive medlem, Arne Lofsberg, til lagets første æresmedlem. Diplom og blomster ble overrakt av leder. Underholdningsinnslaget på årsmøtet var ved Oddbjørn Lervik. Temaet var ”Antikviteter og snurrepiperier”. 65 personer deltok på møtet.
På årets første medlemsmøte, mandag 22. oktober deltok vel 60 personer. På programmet sto spørrekonkurranser og historisk quiz med lokalt tilsnitt. I tillegg var det visning av gamle bilder fra Hof, nærmere bestemt bilder fra Fjellanger-Widerøes fotoserie av hus og gårdsbruk fra 1965 og utvalgte bilder fra Hornbæksamlingen.
Årets julemøte, søndag 2.desember 2012 ble arrangert i samarbeid med Kulturetaten i Hof kommune og møtet fant sted i Kultursalen. Vel 120 personer var til stede. På programmet stod bl.a. presentasjon av årets Hof-Minne, overrekkelse av Hof kommunes kulturpris for 2012, samt visning av lokal film og underholdning av lokal spillemann, Benjamin Rygh fra Eidsfoss. Kveldens høydepunkt og hovedinnslag var utdeling av Hof kommunes kulturpris for 2012 og det var Hof Historielags mangeårige medlem og æresmedlem fra 2012, Arne Lofsberg som ble tildelt prisen. Leder for Helse, kultur og oppvekst, Henning Eikeland sa følgende om prisvinneren: Prisen går til en person som er kunnskapsrik og som virkelig brenner for det han holder på med. Om denne personen kan nevnes kartlegging av gamle veitraséer gjennom Hof og inn i nabokommuner, registrering av kulturminner i Hof og særlig i Vassåsgrenda. Foto og Hornbæk-samlingen har vært og er fortsatt en viktig del av historieinteressen til denne personen. Han har formidlet sine omfattende kunnskaper med stor entusiasme, blant annet som turleder for Hof Historielag, hvor han selv har hatt et langt og aktivt medlemskap. Han har vært leder for historielaget fra 1991 til 1995 og ble i mars i 2012 tildelt æresmedlemskap i historielaget.”
Andre aktiviteter i laget:
Representasjon i styrer for andre organisasjoner: Leder Aud-Marit Lillehof er Hof Historielags representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård og Sidsel Vagnild er vararepresentant. Hof Historielags representant i Eidsfos Industrihistoriske Samlinger er Sidsel Vagnild. Vidar Thormodsrud er vararepresentant.

Eidsfoss hovedgård.
Hof Historielag er aktivt engasjert i arbeidet med den videre driften og i det stadig pågående vedlikeholdsarbeidet på hovedgården. Hvitesalen er nå snart ferdig restaurert, finansiert med midler fra Uni-stiftelsen og tilleggsbevilgninger fra Vestfold fylkeskommune. Badehuset i enden av trippelalléen er ferdig restaurert og bare maling gjenstår. Ny driver ved Hovedgården er tilsatt. Flere av lagets medlemmer var engasjert som vakter ved årets sommerutstilling på hovedgården.

Kulturminneregistreringsprosjektet.
Kulturminneregistreringen fortsetter for fullt. Billedscanner og ny pc er innkjøpt og finansiert over prosjektets budsjett. Det går framover med arbeidet, men i noe mer ujevn takt enn tidligere. Vurdering av innsamlet og registrert materiale gjøres av Aud-Marit Lillehof og prosjektleder Åse Marie Green. En utfordring er at noe av registreringen er ufullstendig, og flere detaljer må på plass før digitalisering. Registrering og digitalisering er det som er mest tidkrevende og som koster mest. Det er ulike utfordringer i ulike roder. Nye rodeledere er kommet til, andre er ikke helt operative lenger.
Bjørn Rønneberg og Morten Evju arbeider med å bearbeide og digitalisere lydopptak fra dialektgruppa. De arbeider med i alt 6 kassetter. Dette arbeidet er også en del av den pågående kulturminneregistreringen.

Kommuneplanarbeide.
Hof Historielag mottok høsten 2012 invitasjon til å stille med en representant og delta i temagruppe ”Barn og unge – oppvekstmiljø og læring ” i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplan/er for 3K-kommunene Holmestrand, Re og Hof. Anne Kristine Høstmælingen deltok i planarbeidet på vegne av laget.

Årets turer i 2012.
Årets første tur var den sedvanlige pinseturen ” Bli kjent i bygda di”.
28.mai, og målet var Gransåsen i Vassås. Nær 40 deltagere, både godt voksne og helt unge deltok. Turdeltagerne samkjørte fra Granly til parkeringen under Gransåsen. Etter en orientering ved Aud-Marit Lillehof og Åse Marie Green, tok følget av sted til Gransåsen over området til Vassås ødegård. Åse Marie Green og Arne Lofsberg fortalte om forhistorien til oppdagelsen av ødegårdsanlegget i tillegg til at de bidro med guiding og historieformidling om funnene i området under Gransåsen. Avslutningsvis endte de fleste i følget turen ved Åse Maries hytte, til kafferast og hyggelig samvær og turdeltagerne ble til overmål traktert med nybakt kringle fra Åse Maries hånd. Halvdan Solberg fortalte om et restaureringsprosjekt han arbeider med, ei gammel årestue, fra 1723. Han bidro også med opplesning av historier om fargerike personer fra Vassfaret, bl.a. om den fargerike damen Berte Skrukkefullhaugen.

Kveldstur til Karljohansvern, mandag 25.06.2012
Historielaget kveldsutflukt ble i år lagt til Horten og festningsanlegget på Karljohansvern. 16 deltagere var med på omvisningen ledet av den veltalende og erfarne guiden fra Horten Turistkontor, Vibeke W. Holm-Johnsen. Den guidede rusleturen på ca. halvannen time svært interessant og ikke minst underholdende. Deltagerne fikk en grundig innføring i områdets tidlige historie fra 1582 og fram til vår tid. Karljohansvern er et av Norges 14 forsvarsverk. Arkitekturen på området er særegen og representerer ulike stilepoker. Marinemuséet og Preus Fotomuseum er godt besøkte institusjoner på området.

Heldagstur, søndag 19.august 2012 til Asker Museum med påfølgende rundtur til Hurum og Sætre, Filtvet, Holmsbu og Rødtangen.
Søndag 19.august 2012 dro 34 deltakere på utflukt med buss til Asker Museum med omvisning i Tilla og Otto Valstads hus og hage og videre til Hurum og Sætre, Filtvet, Holmsbu og Rødtangen. Varm lunsj ble inntatt på Sætre fjordrestaurant. Der ble vi møtt av den lokale guiden fra Sætre guideforening, Stian Olsen. Han fulgte med i bussen under rundturen og ga til beste en innholdsrik og underholdende beretning om områdets natur, kultur og historie. En rusletur i havneområdet i Holmsbu var en fin avslutning på turen før sjåføren Simon Sandlund tok oss trygt tilbake til Hof.
Et fullstendig referat samt en del bilder fra årets turer er tatt med i Hof-Minne i 2012. I tillegg er bildeserier og enkeltbilder fra flere av årets turer, publisert på Hof Historielags hjemmeside på internett.
Hof-Minne 2012.
Årets utgave av Hof-Minne ble også i år behørig omtalt i lokalpressen. Heftene var klare til utdeling til medlemmene på julemøtet, 2. desember og ble deretter lagt ut for åpent salg på de faste stedene i kommunen. Det ble også i 2012 et innholdsrikt hefte med stor variasjon mht temaer.
Hof Historielags arkiv.
Arkivet det gamle hvelvet i det tidligere banklokalet er Hof Historielags arkiv. Alt av bilder og dokumenter kan skannes eller avfotograferes for de som nødig vil gi fra seg originaler. I løpet av året har Hof Historielag fått overlevert forskjellig materiale til arkivet, både gamle dokumenter og bilder. Historielaget vil rette en stor takk til alle som har levert materiale til arkivering. Mye ”nytt” verdifullt historisk materiale blir heretter å finne i arkivet.
Slektsforskning.
Den tiltagende interessen for slektsforskning gjør at styret i Hof Historielag får et økende antall henvendelser fra folk som er på leting etter sine røtter. Dette er veldig positivt, men å svare på mange slike spørsmål er tidkrevende. Hof historielag vil rette en stor takk til Kari Bastholm og Arnfinn Svendsen som er behjelpelige med å svare på henvendelser når det gjelder spørsmål om familietilknytning til Hof.
Hof Historielags hjemmeside.
Hof Historielag har en innholdsrik og godt oppdatert hjemmeside. Siden er oversiktelig og lett å finne fram i. Hjemmesideansvarlig Inger Rinde Hvål legger ut aktuell informasjon og gjør den til et nettsted av stor verdi for medlemmene. Publisering av gamle bilder fra Hof Historielags rikholdige arkiv er en prioritert oppgave for styret.
Medlemmer.
Hof Historielags medlemsmasse øker stadig. I 2012 hadde laget 230 betalende medlemmer mot 216 i 2011.
Anne Kristine Høstmælingen
Sekretær