Årsmelding 2013

Årsmelding Hof historielag 2013
Styret har hatt denne sammensetningen i perioden:
Aud-Marit Lillehof – leder
Else Makloufi – nestleder
John Wallumrød – kasserer
Anne Kristine Høstmælingen – sekretær
Inger Rinde Hvål – styremedlem
Vidar Thormodsrud – styremedlem
Varamedlemmer:
Per-Kristian Gurrik
Reidun Nyhus
Revisor: Arne Grønseth
Valgkomité: Torbjørn Rude, Dag Aasgård og Aud Jorun Foshaug

Årets aktiviteter.

Hof Historielag har i perioden 2013/2014 hatt -3- tre styremøter (10.04.13, 22.08.13 og 08.01.14). Styret har i tillegg til styremøtene jevnlig kontakt pr. e-post og telefon. Vi reduserer på denne måten tidsbruk for styremedlemmene og kostnader for laget.

I 2013 ble det i tillegg til årsmøtet arrangert to medlemsmøter; et høstmøte og et julemøte.

Hof Historielag deltok på årets Hof-dag, 7. september i regi av Hof i sentrum. Laget hadde stand med utstilling av gamle fotografier fra Hof sentrum og bilder innsamlet i forbindelse med kulturminneregistreringen, i tillegg presentasjon og informasjon om historielaget og salg av tidligere utgaver av Hof-Minne.

Det har vært arrangert i alt 3 turer i løpet av året.

Årsmøtet i 2013 ble avholdt 13.mars med godt fremmøte som vanlig. Rundt 60 medlemmer deltok på møtet. I tillegg til ordinære årsmøtesaker var det orientering om årets turprogram og høstens møteplaner. Kveldens foredragsholder, Hilde Woxen Stormark kåserte i anledning av hundreårsmarkeringen for innføringen av alminnelig stemmerett for kvinner i Norge om ”Elise og Rakel – fra Eidsfoss og Norge. To kvinner, to generasjoner, to liv.”
På programmet sto også en orientering om arbeidet med kulturminneregistreringen og visning av eksempler på registrerte kulturminner ved Åse Marie Green og Inger Rinde Hvål. Mange minner er registrert og digitalisert. Nærmere 450 er under digitalisering, men mange er fremdeles på papir. Gamle bilder, særlig hverdagsbilder ble etterlyst. Det totale antallet minner vil være rundt 1200 når alt er ferdig.
På årets første medlemsmøte, torsdag 17. oktober deltok vel 70 personer. På programmet sto foredrag ved lokalhistoriker Audun Knappen om gårdsnavn i Hof etterfulgt av historisk quiz med lokalt og nasjonalt tilsnitt. Det ble på møtet informert om et ny-opptrykk av slektsboka om ”Jørgen Loug Herstad og hans etterkommere”, av Ingeborg Bjerknes. Interesserte ble bedt om å melde sin interesse til laget og mange meldte seg umiddelbart.
Årets julemøte fant sted på personalrommet, Hof skole 5. desember. På programmet sto presentasjon, omtale og utdeling av årets Hof-Minne til medlemmene og salg av ekstra hefter, orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/Åse Marie Green og Knut Svebakk-Johansen og sist, men ikke minst presentasjon og første visning av Christian Erik Nordbys nye film om den historiske jernbanestrekningen Tønsberg-Eidsfoss. Dette var hans 4.film og samtlige har hatt premiere i historielagssammenheng.
Til årsmøtets orientering: Årsmeldinger, referater fra fellesmøter og lagets arrangerte turer publiseres på lagets hjemmeside. Det sørger hjemmesidens redaktør Inger Rinde Hvål for.
Årets turer i 2013.
”Bli kjent i bygda di ”-tur, 2. pinsedag, mandag 20.mai. Historielagets tur, først planlagt til Skibergfjell og Vestfjellet ble endret til Kjenna og Hovåsen /Hammerborgåsen. 29 spreke turdeltagere hadde møtt fram og fullførte turen selv om været ikke var det aller beste. Christan Erik Nordby og Arild Bergli Olsen, begge med stor lokalkunnskap fra sine barndomstrakter var med som kjentmenn.
Kveldstur, 29.mai til Tjølling kirke og prestegård med konsert og omvisning. 16 mennesker var med på turen til Tjølling kirke og prestegård som ble arrangert av Torsdagskonsertene og Historielaget i samarbeid. Konserten i middelalderkirken var en nydelig liten orgelkonsert med Bachs vakre musikk ved organist Halvard Brattvoll. Omvisning i Borgerstuen; det første kommunestyrelokalet i Tjølling fulgte. Medbrakt kaffe og niste ble fortært, mens lederen i Tjølling Historielag, Edgar Skow fortalte om Tjølling, Prestegårdstunet og Tjølling Historielags mange aktiviteter.
Heldagstur søndag 15.september til Oslo med omvisning på Akershus festning og slott.
42 deltagere møtte fram til avreise med buss fra Hof på årets heldagstur i september. På programmet sto først en omvisning med en kunnskapsrik og flink guide på selve festningsområdet. Deretter fulgte en rikholdig og svært velsmakende lunsj på den hyggelige kafeen Skansen, nede ved Christiania Torv. Etter lunsj var det omvisning inne på Akershus slott ved to ulike guider, en innholdsrik og spennende vandring i bygninger som har spilt en svært sentral rolle i eldre og nyere norsk historie.

Et fullstendig referat samt en del bilder fra årets turer er tatt med i Hof-Minne i 2013. I tillegg er bildeserier og enkeltbilder fra flere av årets turer publisert på Hof Historielags hjemmeside på internett.
Hof-Minne 2013.
Årets utgave av Hof-Minne ble også i år behørig omtalt i lokalpressen. Heftene var klare til utdeling til medlemmene på julemøtet 5.desember og ble deretter lagt ut for salg på de faste stedene i kommunen. Det ble også i 2013 et fint hefte med stor variasjon mht temaer.
Andre aktiviteter i laget.
Representasjon i styrer for andre organisasjoner: Leder Aud-Marit Lillehof er Hof Historielags representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård og Kim Hjardar er vararepresentant. Hof Historielags representant i Eidsfos Industrihistoriske Samlinger er Vidar Thormodsrud. Per Ansteensen har vært vararepresentant.
Kulturminneregistreringsprosjektet.
Kulturminneregistreringen bør være ferdig med 90 % mot slutten av 2014. Arbeidet med dette prosjektet har vært tidkrevende for laget og styret har derfor måttet velge bort andre interessante oppgaver. Mange kulturminner er nå lagt ut og er tilgjengelige på Riksantikvarens kulturminnesøk. De samme minnene er også søkbare via lagets hjemmeside. Det skal etter hvert bestemmes hvilke minner som skal registreres hos Riksantikvaren. Mye er enda uavklart mht den endelige plasseringen av kulturminnene i prosjektet. Riksantikvaren og Kartverket legger føringer på hvilke løsninger som skal velges. Åse Marie Green er fortsatt prosjektleder.
Gaver. Fra Arne Lofsberg ble det gitt kr 10 000 til Hof Historielags arbeid etter årsmøtet i 2012. Mange gamle fotografier, avisutklipp m.m. er gitt til Hof Historielags arkiv fra et loft på Rød, tilhørende Svein Nyhus. Knut Lindseth på Haugestad har gitt Brubakken Dampsags protokoll fra årene 1874 – 1882. En stor takk rettes til alle giverne.
Gaver gitt. Hof Historielag v/styret bevilget i 2013 kr 5000 til Ungdommens kommunestyre. Ungdommens kommunestyre v/ Sarah Karlsen søkte om økonomisk støtte til etablering av et treffsted for barn og ungdom i Hof og styret mente det var viktig å bidra til et slikt treffsted.
Herstadboka. 75 eks av boka ble bestilt fra Bøthun forlag, senhøstes 2013. Alt er nå utsolgt og opplaget kunne faktisk vært høyere da etterspørselen har vært stor. Nyopptrykket har vært en ubetinget suksess og de fleste som har bestilt har betalt. Styret regner med litt fortjeneste pr. bok.
Søknad DNB Sparebankstiftelsen. Vi søkte om midler fra DNB høsten 2013, men nådde ikke opp. Vi har igjen søkt om midler og fristen for å søke var 15. februar 2014. Vi har i denne omgang søkt om midler til videre arbeid og sluttføring av kulturminneregistreringen samt til digitalisering av bygdebøkene for Hof. Leder og sekretær har sendt søknadene elektronisk.
Slektsforskning.
Den tiltagende interessen for slektsforskning gjør at styret i Hof Historielag får et økende antall henvendelser fra folk som er på leting etter sine røtter. Dette er svært positivt, men å svare på mange ulike og ofte krevende spørsmål er tidkrevende.
Hof Historielags hjemmeside.
Hof Historielags godt oppdatert hjemmeside har fått en enklere internettadresse. Det er http://hofhistorielag.com .Siden er oversiktelig og lett å finne fram i. Årsmeldinger, referater fra fellesmøter og referater fra årets turer er nå å finne på hjemmesidene. Hjemmesideansvarlig Inger Rinde Hvål legger stadig ut aktuell informasjon.
Hof Historielags arkiv.
Arkivet det gamle hvelvet i det tidligere banklokalet var Hof Historielags arkiv. Vi har nå flyttet inn i kjellerlokaler under biblioteket og fått bedre og mer hensiktsmessige lokaler for vårt bruk. Alt i arkivet er flyttet over i de nye lokalitetene. I løpet av året har Hof Historielag fått overlevert forskjellig materiale til arkivet, både gamle dokumenter og bilder. Gaver gitt Hof Historielag i forbindelse med avvikling av DNBs bankvirksomhet, den Backerske pengekiste, Hof Sparebanks gamle skilt og annet materiell er nå også vel plassert.
Medlemmer. I 2013 hadde laget 234 betalende medlemmer mot 230 i 2012. Medlemstallet har vært økende de siste årene.
Anne Kristine Høstmælingen
Sekretær