Årsmelding 2014

Årsmelding Hof historielag 2014nål1

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden:

Aud-Marit Lillehof – leder

Else Makloufi – nestleder

John Wallumrød – kasserer

Anne Kristine Høstmælingen – sekretær

Inger Rinde Hvål – styremedlem

Vidar Thormodsrud – styremedlem

Varamedlemmer:

Per-Kristian Gurrik

Berit Nordby Pettersen

Revisor: Arne Grønseth

Valgkomité: Dag Aasgård, Aud Jorun Foshaug og Torbjørn Rude

Årets aktiviteter.

Styremøter

Hof Historielag har i perioden 2014/2015 hatt -3- tre styremøter (22.04.14, 22.09.14, og 14.01.2015) Styret har i tillegg til styremøtene jevnlig kontakt pr. e-post og telefon. Vi reduserer på denne måten tidsbruk for styremedlemmene og kostnader for laget.

Medlemsmøter.

I 2014 ble det i tillegg til årsmøtet arrangert to medlemsmøter; et høstmøte 23.10.2014 og et julemøte, 07.12.2014.

Årsmøtet ble avholdt 27. mars med 52 fremmøtte.  Årsmøtesaker med framlegg av årsmelding og årsregnskap ble gjennomført i henhold til innkalling.

Kveldens kulturelle innslag var ved tekstforfatter og redaktør Camilla Otterlei. Tittelen på hennes foredrag var: «Hvordan skrive sin egen historie?»

Siste post på programmet var orientering om årets turprogram og aktiviteter i laget resten av året.

Høstmøtet, 23.10 2014, på Eidsfos Hovedgård.

Styret i Hof Historielag hadde invitert medlemmene til et høstmøte med historisk og sosialt innhold.

I overkant 100 mennesker hadde fått plass i hvitsalen og tilstøtende rom.

Leder ønsket velkommen og benyttet anledningen til å fortelle om de historiske portrettene av personer på veggene i hvitsalen. Alle knyttet til Eidsfos Verk og Eidsfos Hovedgårds historie. En orientering om stiftelsen og arbeidet som utføres ble også gitt.

Peder von Cappelen, i Kim Hjardars skikkelse, gjorde deretter entré og skrudde tiden tilbake til 1814 og fortalte om betydningen Eidsfos Hovedgård hadde i det historiske året.

Bodil Brøgger, leder i stiftelsen Eidsfos Hovedgård, foredro om hovedgårdens historie og bygningshistorie. Hun redegjorde for de mange forbedringene som er blitt utført på hovedgården den senere tid. Mye gjenstår og behovet for frivillige er stort, ifølge Bodil Brøgger.

Hovedgårdens nye driver av selskapslokalene, Helmut Hammerl, en østerriker med solid bakgrunn som kokk og konditor, presenterte seg selv og sine planer for driften av Eidsfos Hovedgård.

Det ble så servering av en god høstsuppe med tilbehør og deretter kaffe.

Årets julemøte, på personalrommet, Hof skole 7. desember.

På programmet sto presentasjon, omtale og utdeling av årets Hof-Minne og salg av ekstra hefter. Hovedtemaet i årets hefte er naturlig nok 1814 og grunnlovsjubileet. Tre artikler i heftet berører dette temaet. Andre artikler i heftet ble også behørig presentert og kommentert av heftekomiteens leder, Per Arild Bergan.

Aud-Marit omtalte og anbefalte Heierstadstuas historie som årets julegave.

Historielaget hjemmeside var neste tema. Over 300 kulturminneartikler er lagt ut. Riksantikvarens ‘Kulturminnesøk’ vil også etterhvert presentere Hofs kulturminner. Årsmøtet i 2015 vil ha kulturminneregistreringsprosjektet som et av temaene. Arbeidet med registreringen bør være sluttført i første omgang, høsten 2015. Hof Historielag har tatt på seg en kommunal oppgave, og det er spesielt i dag.

Håvard Næss akkompagnerte på piano da forsamlingen stemte i med ‘Julekveldsvisa’ av Alf Prøysen.

Julemøtets quiz omhandlet alt fra lokalhistorie og dialektord i Hof til spørsmål om Alf Prøysens liv og virke,1814, litteratur, sangtekster, navnestatistikk og spørsmål fra Hof Historielags turer. Vinnerlaget med 49 poeng ble belønnet med marsipangriser.

Aud-Marit avsluttet med gode juleønsker og poengterte at 2014 hadde vært et storveis år for Hof, med kongebesøk og mere til.

Andre aktiviteter og arrangementer:

17.mai utstilling. Historielaget bidro med en fin utstilling i flerbrukshallen i forbindelse med markering av grunnlovsjubileet 1814-2014. Mange i styret hadde bidratt med oppsetting av stand og montering av ulike historiske bilder og dokumenter fra Hof Historielags arkiv og materiell fra privatpersoner.

Foredrag for Hof pensjonistforening. Leder Aud-Marit Lillehof takket ja på forespørsel om å holde et foredrag om grunnlovsjubileet.

Leder Aud-Marit deltok på seminar på Eidsvoll og Feiring.

Temaet for seminaret var: Jernverkseierne og året 1814. En klassisk konsert i rikssalen på Eidsvoll hørte også med.

Knut Svebakk-Johansen, Åse Marie Green og Aud-Marit Lillehof deltok på Riksantikvarens seminar om kulturminner i Oslo.

Inger Rinde Hvål og Aud-Marit Lillehof var til stede på Vestfolds historielags årsmøte i Tønsberg. Hof Historielag er medlem av Vestfold historielag.

Leder for heftekomiteen, Per Arild Bergan har deltatt på seminar om opphavsrett på Riksarkivet på Kongsberg.

Kurs og veiledning i transkribering av gotisk skrift.

Hof Historielags styre med flere hadde i slutten av januar 2015 et miniseminar med veiledning og orientering om transkribering av gamle kirkebøker. Kjell Olaussen fra Sande viste bilder og foredro om emnet. Sidsel Vagnild har engasjert seg i arbeidet med transkribering av de gamle kirkebøkene i Hof, og flere blir kanskje med.

Bygdekveld på Granly i Vassås, 28.02.2015 i regi av Hof Bondelag

Historielagets medlemmer Arnulf Gurrik, Alf Aakerholt og Vidar Thormodsrud bidro med foredrag og visning av gamle bilder fra oppvekst og arbeidsliv på gårdsbruk i Hof gamle dager. Alf Aakerholt viste også binding av kornband.

Torsdagskonsert 30.oktober

Ved markeringen av grunnlovsjubileet i Hof kirke 30.10.2014, var Hof Historielag arrangør i samarbeid med Hof kommune og Hof kirkelige fellesråd.

På programmet sto foredrag om 1814 ved Karsten Alnæs og musikalske innslag ved Cecilie Schilling, sopran og Synnøve Solberg, piano.

Årets turer i 2014.

Det har vært arrangert i alt 3 turer i løpet av året

”Bli kjent i bygda di” -tur, 2. pinsedag, mandag 9.juni«.

Turen gikk til Skibergfjell og Bingtjennknatten med fremmøte og parkering ved «nye» Gausesetra. Kjentmann på turen var Christian Erik Nordby. Rundt 21 godt skodde turgåere deltok. Takket være vår eminente kjentmann ble vi både godt orientert, grundig informert og flott geleidet fram til toppen av Skibergfjell på 632 m.o.h, og deretter til Bingtjennknatten. Tilbaketuren med følget ned til Gausesetra var en vandring på mer eller mindre gjengrodde stier og tråkk.

«Ut i det blå» -tur i samarbeid med Torsdagskonsertene, torsdag 12. juni

Torsdag 12. juni arrangerte Torsdagskonsertene i samarbeid med Hof Historielag tur til Sem Kirke med påfølgende konsert i Tønsberg domkirke. Kun 12 personer deltok.

En dyktig omviser foredro om Sem kirkens lange historie fra 1018 og fram til i dag. I Tønsberg domkirke overvar vi en konsert med Domkirkens jentekor under ledelse av dirigent Runa Skramstad. Organist Tonny Krokengen ledsaget koret på orgel og klaver.

Søndagstur til Hedrum Bygdetun, 31.august 2014. Søndag 31. august 2014 reiste 19 personer til Hedrum bygdetun. På programmet stod omvisning på bygdetunet med Tor Bjørvik, konsert ved Tønsberg by orkester og besøk på det lokale markedet rundt på tunområdet.

Vår kjentmann Tor Bjørvik fortalte om hvordan Hedrum Historielag hadde fått til et spleiselag mellom kommunen og Hedrum historielag og slik etablert bygdetunet i Hedrum. Et driftig historielag på mellom 600 og 700 medlemmer og en enorm dugnadsånd er forklaringen på hvordan det innholdsrike bygdetunet er blitt til. Omvisningen på bygdetunet ble avsluttet med en runde i den store låven. I bygningens kjellerlokale fikk vi en omvisning i Holmensalen, et kunstgalleri som huser samlingene til billedkunstneren og skulptøren Hans Holmen (1878-1958).

Et fullstendig referat samt en del bilder fra årets turer er tatt med i Hof-Minne i 2014.

Hof-Minne 2014. Årets utgave av Hof-Minne ble også i år omtalt i lokalpressen. Heftene var klare til utdeling til medlemmene på julemøtet 7. desember og ble deretter lagt ut for salg på de faste stedene i kommunen. Hof-Minne 2014 har flere artikler relatert til 200-årsmarkeringen av grunnloven. Heftet inneholder ellers artikler og bilder med stor variasjon i temaer fra ulike bidragsytere.

Representasjon i styrer for andre organisasjoner:

SEH og EIS

Synnøve Fleischer er Hof Historielags representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård. Kim Hjardar er vararepresentant. Hof Historielags representant i Eidsfos Industrihistoriske Samlinger er Vidar Thormodsrud og Per Arild Bergan er vara. Geir Buan overtok som leder i EIS etter Eva Lian.

Utstillingene /vakttjeneste. På hovedgården var det salgsutstilling i pinsen, i Kavalerfløyen ved Victoria Belyashova. Årets sommerutstilling i hovedbygningen var ved billedkunstner Rune Cappelen. Flere av lagets medlemmer deltok som vakter, også ved denne utstillingen.

Dugnader. Mange dugnadstimer er lagt ned på hovedgården så langt i år. Det har vært utført arbeider av mange slag, både inne i hovedbygningen og i sidebygningene. Det har dessuten vært stor aktivitet i parterrehagen. Synnøve og Hans Petter Fleischer, Astrid Solbakken, Per J Berg, John Wallumrød og Aud-Marit Lillehof har alle bidratt godt.

Ny driver. Helmut Hammerl er ansatt og kontrakt er skrevet. Han begynte 1. oktober 2014. Den nye driveren er nå godt i gang med driften og han får positiv omtale.

Muséet-EIS.  Det var godt med besøk på muséet sommeren 2014.

Mye dugnadsarbeid ble utført i forbindelsen med arrangementer i pinsen. Vidar Thormodsrud og Per Arild Bergan bidro med iver og glød i to samfulle dager. I løpet av sommersesongen har mange ungdommer, vesentlig studenter, vært engasjert som guider. De har vært ansatt av Nord-Jarlsbergmuséene. Inntil videre har muséet en kontordag pr. uke i skolestua på Hauane på Eidsfoss.

Minnegaver. To av Hof Historielags aktive medlemmer gikk bort i 2014, Sigrund Goverud i april og Alf Vagnild i september. Medlemmer av styret representerte laget ved begravelsene og minnegaver på kr 500 ble gitt ved begges båre.

Heierstadboka. Hof Historielag har fått som gave fra utgiver, Vestfold fylkeskommune, mange eksemplarer av Heierstadboka til utdeling, gaver og salg. Pris for bøkene er kr 250. Bøkene selges på herredshuset og direkte fra leder.

Søknader om økonomisk bistand. Søknader om økonomisk bistand er i år (i januar og februar 2015) sendt DNB Sparebankstiftelsen og Lions Club, Hof. Leder Aud-Marit og sekretær Anne Kristine har søkt om midler til henholdsvis digitalisering av Hof bygdebok og ny-opptrykk av Hof bygdebok, bind 1 og 2.

Vi minner om Hof Historielags hjemmeside som har en ny og enklere internettadresse: http://hofhistorielag.com

Medlemmer.  I 2014 hadde laget 240 betalende medlemmer mot 234 i 2013. Medlemstallet har økt jevnt de siste årene.

Anne Kristine Høstmælingen

Sekretær

 

Arkiv for årsmeldinger