Årsmelding 2015

Årsmelding Hof Historielag 2015

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden:

Aud-Marit Lillehof – leder

Stein Kvarme – nestleder

John Wallumrød – kasserer

Anne Kristine Høstmælingen – sekretær

Inger Rinde Hvål – styremedlem

Vidar Thormodsrud – styremedlem

Varamedlemmer:

Per-Kristian Gurrik

Berit Nordby Pettersen

Revisor: Arne Grønseth

Valgkomité: Dag Aasgård, Aud Jorun Foshaug og Torbjørn Rude

 

Årets aktiviteter.

Styremøter

Hof Historielag har i perioden 2015/2016 hatt -3- tre styremøter (16.04.15, 17.08.15, og 06.01.2016) Styret har i tillegg til styremøtene jevnlig kontakt pr. e-post og telefon. Slik reduseres tidsbruk for styremedlemmene og kostnader for laget.

 

 

 

Medlemsmøter

I 2015 ble det i tillegg til årsmøtet arrangert to medlemsmøter; et høstmøte 15.10.2015 og et julemøte, 06.12.2015.

 

Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 23.mars med 58 frammøtte.  Årsmøtesaker med framlegg av årsmelding og årsregnskap og etterfølgende valg ble gjennomført i henhold til innkalling.

Andre innslag på årsmøtet: Status for kulturminneregistreringsprosjektet ved prosjektleder Åse Marie Green. John Wallumrød og Arnulf Gurrik viste og kommenterte registrerte og digitaliserte minner fra rode 14.

Leder Aud-Marit Lillehof orienterte om lagsaker og kommende aktiviteter i 2015. Årets program ble annonsert med et rikholdig turprogram og en rekke arrangementer, dels i egen regi dels i samarbeid med andre organisasjoner.

Årsmøtets kulturelle innslag var visning av «Hof-filmen», en rekonstruksjon av Johan Lysakers filmer ved Christian Erik Nordby. Samlingen inneholder 420 filmer totalt, fra 1958 og framover i tid. Mange av de frammøtte gjenkjente personer, steder og begivenheter vist i løpet av filmen som varte i 22 minutter.

Årets høstmøte 15.10.15 fant sted på personalrommet , Hof skole  med 80 personer tilstede.Følgende innslag stod på programmet: Visning av kulturminner v/Åse Marie Green. Sidsel Vagnild fortalte om arbeidet med transkriberingen av gamle kirkebøker fra Hof og om hva hun hadde funnet av interessant stoff.  Kjell Olaussen fra DIS i Sande informerte om digitalisering av kirkebøker og gravminner.

Styremedlem Inger Rinde Hvål har nedlagt et stort arbeid med å fotografere gravstedene på Hof kirkegård. Informasjonen er tilgjengelig og søkbar på DIS Norge. no. Arbeidet oppdateres hvert 5. år.

Leder Aud-Marit rettet på møtet en stor takk til Sidsel Vagnild for hennes betydelige innsats og langvarige engasjement for Hof Historielag. Hun ble utnevnt til æresmedlem og overrakt diplom og blomster som tegn på lagets takknemlighet til et helt spesielt medlem.

Årets julemøte, søndag 6. desember 2015, på Granly i Vassås Leder Aud-Marit Lillehof ønsket 80 frammøtte velkommen til forsamlingshuset Granly i Vassås. Kjersti Jacobsen, arkeolog og prosjektleder, fikk deretter ordet for å foredra om slaget på Nesjar i 1016. Hun presenterte seg selv som «slagfeltarkeolog». Kulturarv i Vestfold har satset mye på formidling, og Kjersti Jacobsen har tidligere vært engasjert og ansatt av Re kommune som arkeolog. Nå var hun ansvarlig for et prosjekt i tilknytning til 1000 årsmarkeringen av slaget ved Nesjar, et stort og omfattende arbeid som den engasjerte arkeologen fortalte om i et svært interessant foredrag. På programmet sto ellers presentasjon, omtale og utdeling av årets Hof-Minne og salg av ekstra hefter. Presentasjon og omtale av årets utgave av Hof-Minne stod heftekomiteens leder Per Arild Bergan for. Utvalgte artikler ble presentert og kommentert med utfyllende og forklarende kommentarer på en forbilledlig måte.

Andre aktiviteter og arrangementer

Pilegrimsvandring med etterfølgende konsert i Hof kirke, 14.06.2015. Søndag 14. juni ble det i regi av Vestfoldfestspillene, Menighetsrådet, Kulturkontoret og Hof Historielag arrangert en pilegrimsvandring fra Haugestad gård til Hof kirke etterfulgt av en konsert inne i kirken. Den historiske vandringen samlet rundt 100 mennesker. Anitra Fossum, arkeolog og Eivind Luthen fra Pilegrimsfellesskapet St. Jacob var ansvarlige for den faghistoriske delen av arrangementet. Et flott musikalsk innslag under vandringen var Lisbeth Wikes spill på neverlur på toppen av Brekka. Ved kirken ble vandrerne traktert med en velsmakende rabarbrasuppe, tilberedt av Ragnhild Bjørge fra Vassås. Kaffe og litt å bite i var det også. Serveringen stod Hof Historielag for.

Konserten i Hof kirke, i regi av Vestfoldfestspillene hadde trukket mange tilhørere. På programmet stod framførelse av tradisjonsmusikk ved sangeren Kirsten Bråthen Berg i samarbeid med musikerne Arild Andersen på bass, Bendik Hofseth på saksofon, Paolo Vinaccia på perkusjon og Hans Mathisen på gitar

Hof Historielags markering av den Europeiske kulturminnedagen, 20.09.2015

Temaet for årets Europeiske kulturminnedag 20.09.2015 var Nabolag – Mennesker, kulturminner og historie. Hof historielag markerte dagen med en velorganisert og godt tilrettelagt tur til skogsområdene mot Øvre Eiker. Vel 90 mennesker deltok. Første stopp var ved Lopptjern, nærmere bestemt ved krigsminnet «Surrey Baya», ei godt kamuflert hytte der «gutta på skauen» holdt til i 1944-45. To av de gjenlevende, Leif Klausen fra Eidsfoss og Olav Nordstrøm fra Holmestrand var invitert med. Ved restene av hytta «Surrey Baya» sto minneplaketten, satt opp i 1995 med påskriften ««Surrey Baya». Hytta ble bygget sommeren 1944. Den ble brukt av sellejegere i D15 avd.152 Milorg 1944-45.» I tillegg var det laget en utstilling med gamle fotografier, kopier av brev og lister over mange av de som var organisert i ulike Milorg-grupper i området. Leder i Hof Historielag, Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen og de to inviterte, Leif Klausen og Olav Nordstrøm ble særskilt nevnt. Olav Sandlund fortalte om «gutta på skauen» og krigsminnet «Surrey Baya». Deretter tok følget veien til Øksne og kraftdemningen der. Christian Erik Nordby fortalte om nyere middelalderfunn ved Øksne og Ragnhild Brotnow foredro om kraftutbyggingen ved Øksne og historien bak kraftverket i Hakavika.

 

Årets turer i 2014.

Bli kjent i bygda di»- tur, mandag 25.mai, 2. pinsedag.

Turen ble i år lagt til Vassås, nærmere bestemt til roden for historielagets kulturminneregistrering sør i Vassås, med utgangspunkt Søndre Berg. Vidar Thormodsrud og Dag Aasgård har vært ansvarlige for registreringen av kulturminner her, og de var også ledere for årets pinsetur. 54 tobeinte deltagere samt noen firbeinte deltok i det fine pinseværet.

«Ut på tur med Torsdagskonsertene», torsdag 28.mai, 2015

Årets tur gikk til Ramnes kirke. 25 frammøtte reiste til den gamle steinkirken fra 1100-tallet, i hjertet av Re kommune. Arrangementet var et samarbeid mellom Hof kommune, Kirkelig fellesråd og Hof Historielag. Leder for Hof kirkelige fellesråd, Åse Marie Green ønsket velkommen. Kirkevergen i Re, Per Andreassen innviet forsamlingen i kirkens og områdets historie og viste deretter en kortfilm om slaget på Re. Minikonserten som fulgte, var ved en sekstett fra Hof hornmusikk, med sin dirigent Reinulf Kjeldsberg.

Hof Historielags tur til Røros, 2.-5. august 2015

Søndag 2. august var avreisedagen for Hof Historielags 4 dagers busstur til Røros. Et flott program med 43 fornøyde deltagere. På turen opp til Røros entret skilegenden Gjermund Eggen bussen i Trysil og foredro om sitt liv og karriere som skiløper. Vi ble vel tatt imot på hans hjemsted med privat bevertning og etterfølgende omvisning på kommunehuset i Engerdal for å beskue hans rikholdige premiesamling. På Røros besto programmet av guidet bergstadvandring og besøk i Røros gamle kirke, i Olavsgruvene og på bedriftene Rørosmeieriet og Røros Tweed. Høydepunktet var musikkspelet Elden på utendørsscenen på Slegghaugane, en forestilling i de sene kveldstimer fram til midnatt. Spelet «Elden» er et historisk, norsk musikkspill som ble oppført første gang på Røros i 1994. Handlingen er lagt til 1718 og handler om Karolinernes hærtog i Trøndelag og på Røros.

 

Et fullstendig referat samt en del bilder fra årets turer er tatt med i Hof-Minne i 2015.

 

Hof -Minne 2015 Årets utgave av Hof-Minne ble som seg hør og bør også i år omtalt i lokalpressen. Heftene var klare til utdeling til medlemmene på julemøtet 6. desember og ble deretter lagt ut for salg. Hof-Minne 2015 hadde som hovedoppslag en artikkel om Hof herredshus. En epoke som egen kommune går mot slutten, og redaksjonskomiteen valgte derfor i denne utgaven å se tilbake på det kommunale selvstyret i Hof med særlig vekt på herredshusets historie. Heftet inneholder ellers artikler og bilder med stor variasjon i temaer fra mange bidragsytere med ulik tilknytning til Hof

Representasjon i styrer for andre organisasjoner:

SEH og EIS

Synnøve Fleischer er Hof Historielags representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård. Kim Hjardar er vararepresentant. Hof Historielags representanter i Eidsfos Industrihistoriske Samlinger er Vidar Thormodsrud og Per Arild Bergan. Geir Buan er leder i EIS.

På hovedgårdens utstillinger i Kavalerfløyen og i hovedbygningen deltok flere av lagets medlemmer som vakter også i 2015.

Mange dugnadstimer ble lagt ned på hovedgården i 2015. Mye arbeid er utført, mange trær er felt, og hagegruppen fungerer godt med Tone Almehagen som ressursperson. Per J. Berg og Arne Asmyhr har bidratt med mye arbeid i kavalerfløya. På utstillingsåpningen på Eidsfoss hovedgård 19.juni ble Astrid Solbakken tildelt Kongens fortjenestemedalje for sitt mangeårige arbeid for Eidsfoss og Eidsfos Hovedgård.

Kulturminneregistreringen Arbeidet pågår fremdeles og stadig flere roder kompletterer sine registreringer før digitalisering. Prosjektleder Åse Marie Green har oppdatert medlemmene om prosjektet ved flere anledninger det siste året. Våren 2015 ble det avholdt to møter ifb med kulturregistreringen, et rodeledermøte og et kulturregistreringsmøte. Leder Aud-Marit Lillehof var dessuten i et møte hos Riksantikvaren for å bli oppdatert om temaet.

 

Til orientering

Geoskanning på Hof kirkegård. Hof kirkegård skal geoskannes. Det nyvalgte menighetsrådet er informert og har gitt sitt samtykke. Terje Gansum i Vestfold Fylkeskommune har stilt seg positiv til Hof Historielags forespørsel om bistand.

Jernbanebrua i Sundbyfoss Brua ble i sin tid solgt til Aurskog-Hølandsbanen. Brua skulle ha vært restaurert av kjøper, men dette er ikke blitt gjort. Brua er ei aldri blitt flyttet slik planen opprinnelig var. Nå er brua gitt tilbake til Hof kommune.

 Kirkebøkene DIS Vårt medlem Ingjerd Dalsrud jobber nå med transkribering av de nyere delene av de gamle kirkebøkene og samarbeider på samme måte som Sidsel Vagnild med Olaussen fra DIS i Sande.

Samarbeid med Skoger og Konnerud historielag Hof Historielag har hatt kontakt med Skoger og Konnerud historielag for et mulig samarbeid om en søknad til Gjensidigestiftelsen om midler til arbeidet med å skilte den gamle malmveien fra Hurta i Eidsfoss til Konnerudområdet.

Kommunedelplan for kulturanlegg 31. august ble det tillyst et åpent oppstartsmøte med frivillige organisasjoner i bygda. Planen skal gjelde fire år frem i tid, og organisasjonene ble bedt om å komme med innspill. Aud-Marit gjennomgikk og kommenterte gjeldende planer. Hof herredshus er et klausulert hus. Hvilke restriksjoner er gjeldende for fremtidig bruk av denne bygningen?

Bygningsvern Gamle gårdshus og bygdesmier forfaller og blir i mindre grad enn tidligere restaurert eller holdt vedlike. Det er mulig å søke midler til restaurering. Dette er en sak som engasjerer Hof Historielag.

Representasjon

Høsten 2015 var flere fra styret på omvisning i Vestfoldarkivert i Sandefjord. På nyåret deltok Inger Rinde Hvål på et nettverksmøte for Buskerud og Vestfold. Temaet var «Arkiv og museumsformidling».

Medlemmer.  I 2015 hadde laget 250 betalende medlemmer mot 240 i 2014. Medlemstallet har økt jevnt de siste årene.

 

Vi minner om Hof Historielags hjemmeside som har følgende internettadresse: http://hofhistorielag.com

Nytt av året er en Facebook-gruppe for Hof Historielag. Stein Kvarme legger jevnlig ut bilder og informasjon.

 

Anne Kristine Høstmælingen

Sekretær