Årsmelding 2019

Hof Historielag 

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden:

Stein Kvarme – nestleder/ styremedlem, første halvår 2019. Fratrådt pga. krevende arbeidssituasjon
John Wallumrød – kasserer
Anne Kristine Høstmælingen – sekretær
Per Kristian Gurrik – styremedlem
Børge Skistad- styremedlem

Varamedlemmer:

Heidi Kjøren og Hans Andersen

Revisor: Roar Kjennerud

Valgkomité: Eira Baastad og Inger Johanne Rønneberg. Jorun Sundby var medlem av valgkomiteen fra årsmøtet i mars 2019 til hun gikk bort i september 2019.

Årets aktiviteter:

Styremøter arbeidsmøter:

Hof Historielag har i perioden 2019/2020 endret noe på hyppigheten av styremøter da styret ikke har hatt leder i perioden. Styret har møttes den første mandagen i hver måned og vi har hatt 9 styremøter/ arbeidsmøter fra forrige årsmøte fram til siste møtet nå i mars. Styret har i tillegg til styremøtene hyppig kontakt pr. e-post og telefon. I tillegg ble det i forbindelse med et fellesarrangement med Sande og Botne historielag holdt tre felles møter i forkant av 8.desember 2019 ifb. med et felles arr. i serien kulturarrangementer #20 i 2020 i forkant av kommunesammenslåing med Sande

Medlemsmøter:

I 2019 ble det i tillegg til årsmøtet arrangert 2 medlemsmøter, høstmøtet 24.10. og det tradisjonelle julemøtet på Granly i Vassås, 5.desember 2019.

Årsmøtet ble avholdt 14.mars, 2019, på Granly i Vassås.

Årsmøtet var lagt til Granly i Vassås og lagets leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til om lag 60 fremmøtte. Årsmøtesaker med framlegg av årsmelding og årsregnskap ble gjennomført i samsvar med innkalling. Eira Baastad, la på vegne av valgkomitéen fram forslag til valg av styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og nytt medlem av valgkomitéen. De som var foreslått valgt, ble valgt ved akklamasjon. Leder gjennom 17 år, Aud-Marit Lillehof ønsket ikke gjenvalg. Årets valgkomité hadde ikke lyktes i sitt strev med å finne en kandidat til ledervervet, ei heller et ekstra styremedlem. Resultatet av valget ble tatt til orientering. Aud-Jorun Foshaug ble takket og overrakt blomster for innsats i valgkomitéen over flere år. Varamedlem Liv Marie Nyhus ble takket for sin innsats i styret i 1 år.

Leder Aud-Marit Lillehof takket deretter av som leder av Hof Historielag gjennom hele 17 år. Hun takket medlemmene og styret for godt samarbeid gjennom mange år. Hun ga uttrykk for at hun fremdeles har et stort engasjement for laget, og at hun ønsker å bidra i ulike sammenhenger også i tiden fremover.

To representanter for det sittende styret, John Wallumrød og Anne Kristine Høstmælingen holdt deretter en takketale til Aud-Marit og overrakte blomster og gave på vegne av styret og alle medlemmene i laget.

Kveldens foredragsholder var Kim Hjardar, historiker, forfatter og lektor. Tittelen på hans foredrag var «Kvinner i vikingtid». Kim Hjardar har arbeidet med temaet over lengre tid, og en bok om samme tema er under arbeid. Han fortalte levende og engasjert om en periode av vår historie som han har inngående kjennskap til og kunnskap om.

Høstmøtet, 24.oktober 2019 ble holdt på hallen i Eidsfoss.

Tidligere leder av Hof Historielag, Aud-Marit Lillehof kåserte over temaet Hof-dialekta, et tema som en dialektgruppe i Hof Historielag arbeidet med for en god del år tilbake, men som fortsatt er aktuelt og som engasjerte en fullsatt sal. Det ble etter pausen gitt orientering om prosjektene Lemmelåven og Ødegårdsprosjektet ved Ole B. Grennæs og Gert Olav Green. Per K Gurrik orienterte om forberedelsene ifb. med markeringen av fredsjubiléet i Holmestrand, 08.05. 2020. Temaet «Gutta på skauen i Hof og Sande» står i fokus for vårt lag, og flere interesserte deltar på de forberedende møtene i forbindelsen med markeringen av jubiléet. Nevnt ble også fellesarrangementet i Sande 8.12. på kommunelokalet i Sande, kalt «Historisk forbrødring» i forkant av kommunesammenslåingen med Sande i 2020.

Årets julemøte, torsdag 5.desember 2019, på Granly i Vassås.

Vel 90 personer møtte på Granly til det tradisjonell julemøtet med utdeling av årets Hof-Minne samt underholdning ved Sandar Spellemannslag.

Hof Historielag markerte også at det var 40 år siden det nåværende laget var stiftet. I den anledning tok John og Anne Kristine forsamlingen med på en summarisk vandring i lagets historie gjennom disse 40 årene. Opptakten til Hof Historielags oppstart ble initiert av Jacob Westbye fra Lions Club i Hof og John refererte fra nedtegnelser gjort i forbindelsen med stiftelsesmøtet 28.11.1979. Oppstarten fant sted på Samfunnshuset i Hof og 50 medlemmer meldte seg inn. Kontingenten var kr 20. Formålsparagraf og vedtekter kom på plass og her er lite endret siden. Anne K leste lagets formålsparagraf og deretter navn på ledere i laget fra 1979 og frem til 2019. Videre fulgte en kort historikk fra lagets oppstart og deretter en oppsummering av lagets arbeid og aktiviteter i de 40 årene som har gått.

Julemøtets høydepunkt var opptreden av hele 10 musikere fra Sandar Spellemannslag. Svein Åkerholt, «gammel» Vassåsing og spellemann introduserte laget sitt og ga til beste en innholdsrik og humoristisk anlagt presentasjon av programmet for kvelden. Han omtalte også bokverket Folkemusikken i Vestfold som medlemmer av laget står bak. Deretter fulgte en konsert som representerte det beste fra folkemusikken fra Vestfold.

Andre aktiviteter og arrangementer:

Årets turer:

Årets første tur «Bli kjent bygda di» var godt planlagt og gikk som vanlig 2. pinsedag i 2019, den 10.juni. Turen var lagt til deler av den nyskiltede Malmveien, fra Eidsfoss til Thorrud med utgangspunkt Vassbotn.

I samarbeid med Torsdagskonsertene ble det arrangert tur til Styrvoll middelalderkirke, 6. juni. Musikalsk innslag var ved Lardal kantori. Ove Berrefjord kåserte og viste rundt i kirken.

Fullstendig referat med bilder er å finne i årets Hof-Minne.

# 20 i 2020, 8.desember 2019. Hof Historielag var arrangør sammen med Botne og Sande historielag i serien arrangementer #20 i 2020. Arrangementet, et gratis åpnet møte ble holdt i Sande kommunelokale, søndag 08.12.19, kl. 14.00-16.00 med tittelen «Fra vikingtiden til i dag». Vi fikk innblikk i fortiden til Holmestrand, Hof og Sande i fem spennende foredrag hvor vi ble kjent med hvordan kommunene har arbeidet sammen siden Vikingtiden. Fra Hof bidro Astrid Bryde og Fred Nordseth med foredrag på hvert sitt spesialområde, vikingtid og Eidsfoss’ historie.

Hof-Minne 2019: Årets utgave av Hof-Minne ble også i år omtalt i lokalpressen. Heftene var klare til utdeling på julemøtet 5.desember og ble deretter lagt ut for salg. En lang artikkel med tittelen «Var Hof en sentralplass i vikingtid» av lektor og historiker Kim Hjardar var hovedoppslaget i årets hefte. Heftet inneholder ellers artikler og bilder med stor variasjon i temaer fra mange bidragsytere.

Representasjon i styrer for andre organisasjoner: SEH og EIS

Synnøve Fleischer er fortsatt Hof Historielags representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård. Kim Hjardar er vararepresentant.

På hovedgårdens utstillinger i Kavalerfløyen og i hovedbygningen deltok flere av lagets medlemmer som vakter også i 2019. Hof Historielags representanter i Eidsfos Industrihistoriske Samlinger er Børge Skistad og Per Arild Bergan. EIS er i god drift og mye foregår på området rundt samlingene.

Hof Historielags prosjekter:

Kulturminneregistreringen:

Arbeidet som ble påbegynt i 2011 pågår fremdeles. Det er fremdeles flere roder som gjenstår, og noen roder kompletterer sine registreringer før digitalisering. Prosjektleder Åse Marie Green har oppdatert styret gjennom året.

Malmveien:

Samarbeid med Skoger og Konnerud historielag. Prosjektet rydding og skilting av den gamle Malmveien. Arbeidet har fortsatt i 2019 og nå i 2020 nærmer prosjektet seg sluttføring.

Ødegårdsanlegget i Vassås:

Det ble endelig skiltet i området i 2017. Gert Olav Green har sagt seg interessert i å ta opp igjen arbeidet med dette prosjektet som Hof Historielag tidligere har hatt mye befatning med. Første fase ble avsluttet i 2009. Videre arbeid krever mye penger og innsats fra flere fagmiljøer, og det er svært viktig at arbeidet med anlegget tas videre. Hof Historielag har fått kr 20 000 av Holmestrand kommune til prosjektet, og pengene er øremerket dette prosjektet i vårt regnskap. Gert Olav har orientert om gjenopptakelsen av arbeidet på et styremøte og på høstmøtet i 2019.

Lemmelåven / bygningsvern:

Lemmelåven – framdrift. Hof Historielags prosjekt med demontering og flytting av den tidligere så mye omtalte Lemmelåven på Berg i Eidsfoss er sluttført. Et stort dugnadsarbeid er nedlagt av mange frivillige og arbeidsglade sambygdinger. Mange fine bilder dokumenterer arbeidet som ble utført. Låven ligger nå godt emballert og lagret på avtalt plass på Voll hos grunneier Halvor Stokke. Merking av bygningsdelene er gjort og behørig loggført av Fred Nordseth. En god del av arbeidet med søknader og tillatelser hviler på grunneier. Hof Historielag er behjelpelig med papirarbeidet. Det har vært få utlegg og lave utgifter så langt. Alle formaliteter er nå på plass og arbeidet med grunnarbeidet og gjenreisingen kan starte våren 2020. Grunnarbeid, sprenging og graving startet i februar 2020.

 

Styret søkte og fikk tildelt kr 250 000 fra Sparebankstiftelsen DnB til gjenreising og sluttføring av prosjektet. I tillegg har Hof Historielag også mottatt kr 50.000 fra Eidsfos Verk.

Hof Historielags arkiv:

Aud-Marit Lillehof og Inger Rinde Hvål har nedlagt mange timer med å rydding, sortering og registrering i arkivet det siste året. Styret leter etter nytt arkiv og flere alternativer er undersøkt. Det synes vanskelig å finne et egnet sted i Hof. Styret arbeider videre med saken.

Representasjon:

Heidi Kjøren og Anne K Høstmælingen representerte Hof Historielag på Sande Historielags 50 års jubileum, 27.04. på Sande Prestegård .

Holmestrand kulturråd: ble opprettet i 2018, og på det konstituerende møtet 21.03.2018 møtte daværende leder Aud-Marit Lillehof. Jan Grønseth er valgt som lagets representant i rådet og han stilte til gjenvalg i 2019.

Medlemmer: I 2019 hadde laget 248 medlemmer mot 254 i 2018. Hof Historielag har 2 æresmedlemmer i 2019, Arne Lofsberg og Sidsel Vagnild.

Vårt første æresmedlem Arne Lofsberg gikk bort før jul i 2019 og ble begravet 3.01.2020 i Vassås. Det ble lagt ned krans fra Hof Historielag og flere fra laget fulgte i begravelsen. Aud-Marit Lillehof holdt tale under minnesamværet.

I september gikk Jorun Sundby, medlem av valgkomitéen bort og hun ble begravet i Hof 19.september. Vi lyser fred over deres minne.

Ved Arne Lofsbergs båre ble minnegaven gitt til Hof Historielag og laget har mottatt en pengegave fra familien på kr 15050. Hof Historielag har i sin takk til familien uttrykt stor takk for den generøse gaven. Den vil bli øremerket saker som Arne Lofsberg var sterkt opptatt av, Ødegårdsanlegget i Vassås og bevaring av fotosamlingen til fotograf Reidar Hornbæk.

Vi minner om Hof Historielags hjemmeside som har følgende internettadresse: http://hofhistorielag.com Hans Andersen er lagets hjemmesideredaktør.

Vi minner også om Facebook-gruppen til Hof Historielag. Stein Kvarme legger ut bilder og informasjon om forestående møter og aktuelle saker for laget.

Anne Kristine Høstmælingen (Sekretær)