Årsmelding 2020

Hof Historielag

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden:

John Wallumrød – kasserer
Anne Kristine Høstmælingen – sekretær
Per Kristian Gurrik – styremedlem
Børge Skistad- styremedlem
Påtroppende styremedlemmer– Ragnhild Brotnow og Knut Bekkevold

Varamedlemmer: Heidi Kjøren og Hans Andersen

Revisor: Roar Kjennerud          

Valgkomité: Eira Baastad og Inger Johanne Rønneberg. Valgkomitéen har redusert antall medlemmer med 1 medlem da årsmøtet 2020 ikke ble avholdt.

Årets aktiviteter:

Styremøter / arbeidsmøter:

Hof Historielag har i perioden 2020/2021 endret på hyppigheten av styremøter da styret ikke har hatt leder i perioden. Styret har stort sett møttes fysisk på Hof Bibliotek første mandag i hver måned.  Det har vært avholdt 7 styremøter/ arbeidsmøter fra forrige planlagte, men avlyste årsmøte 19.03.20 og fram til siste styremøte nå i mars, 01.03.21.

Styret har i tillegg til styremøtene kontakt pr. e-post og telefon.

Pga. koronaepidemien har styret kommunisert med medlemmene pr. medlemsskriv,

e-poster og telefon. Til sammen ble det sendt ut 4 medlemsskriv i perioden.

Styrets årsmelding og regnskapssammendrag ble 07.04.20 sendt ut sammen med info om avlyste arrangementer pga. smittevernhensyn.

Året 2020 har vært krevende ifh. til innkreving av medlemskontingent. Med gjentagende påminnelser har kontingentinnkrevingen vært tilfredsstillende. Hof Historielag hadde i 2020 234 betalende medlemmer. 14 av disse betalte i januar/februar 2021.

 Medlemsmøter:

Årsmøtet 2020, planlagt avholdt 19.mars på Menighetshuset i Hof, ble dessverre avlyst. Det samme gjaldt for alle andre annonserte aktiviteter og arrangementer i løpet av året.  

Hof-Minne 2020:

Koronaen til tross, årets utgave av Hof-Minne ble produsert som vanlig og behørig omtalt i lokalpressen. Heftene ble etter pakkedugnad, i regi av redaksjonskomitéen og styret, klare til utdeling og forsendelse til medlemmene i månedsskiftet november/ desember og deretter lagt ut for salg. Årets Hof-Minne markerte med 4 artikler at det i 2020 var 75 år siden 2.verdenskrig sluttet.  Heftet inneholder ellers artikler og bilder med stor variasjon i temaer fra mange bidragsytere.

Representasjon i styrer for andre organisasjoner: SEH og EIS

Synnøve Fleischer er fortsatt Hof Historielags representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård. Kim Hjardar er vararepresentant.

Hovedgårdens utstillinger i 2020 ble avlyste som så mye annet dette året.

Hof Historielags representanter i Eidsfos Industrihistoriske Samlinger er fortsatt Børge Skistad og Per Arild Bergan. EIS er i drift og mye foregår på området rundt samlingene. Nye utstillinger er planlagt.

Hof Historielags prosjekter:

Kulturminneregistreringen:

Arbeidet som ble påbegynt i 2011 pågikk i sterkt redusert grad i 2020.

Enkelte nyere kulturminner er registrert og noen registrerte kulturminner med manglende opplysninger er fullført. Det er fremdeles noen av de opprinnelige rodene som ikke har registrert kulturminner. Digital registrering av kulturminner fra Hof og Holmestrand er i gang i det nye Vestfold og Telemark fylke. Prosjektleder Åse Marie Green har oppdatert styret gjennom året

Malmveien:

Samarbeidsprosjekt med initiativtakere Skoger og Konnerud historielag. Hof Historielag har i løpet av 2020 blitt ferdig med rydding, merking og montering av pilskilter på vår del av Malmveien – fra fylkesgrensa frem til Eidsfoss. Gjenstående arbeid på vår del av prosjektet er 3 stk. infotavler med karter, som skal monteres ved Thorrud, Vassbotn og Eidsfoss. Infotavlene ble satt i produksjon hos Asker Produkter og betalt i desember 2020. Planen er å montere disse til våren 2021, så snart det er mulig. Ved Håkonshallen er det en bekk og litt myrlendt. Her vurderes det å gjenoppbygge en klopp. Da dette er vernet område må vi ha godkjenninger på materialer.

Det har vært et tidkrevende prosjekt med detektivarbeid og dugnad i marka. For vår del av Malmveien har berørte grunneiere vært bare positive. Det er gjort skriftlige avtaler med de det gjelder. Merking og skilting er gjort i henhold til Håndboka utarbeidet i Turskiltprosjektet 2013 – 2016.

I tillegg til Malmveien har vi i 2020 også ryddet, skiltet og synliggjort Torrud Gruva. Denne er ikke knyttet til Malmveien, men vist på kartene med kart-koordinater.

Totalkostnaden for vår del av prosjektet blir ca. kr 40.000,- og er langt på vei fullfinansiert med midler fra Hof kommune og Holmestrand kommune. Alt arbeid har vært basert på dugnad. Dugnadsteamet er Hans Peter Fleischer (prosjektleder), John Wallumrød og Arild Bergli Olsen. I tillegg har også andre dugnadsvillige deltatt.

Det har i løpet av året vært møter på Konnerud, ute i marka sammen med Skoger og Konnerud historielag og hos Asker Produkter AS.

Ødegårdsanlegget i Vassås:

Gert Olav Green har sagt seg interessert i å ta opp igjen arbeidet med dette prosjektet som Hof Historielag tidligere har hatt mye befatning med.  Første fase ble avsluttet i 2009. Videre arbeid krever mye penger og innsats fra flere fagmiljøer, og det er svært viktig at arbeidet med anlegget tas videre. Hof Historielag har fått kr 20 000 av Holmestrand kommune til prosjektet, og   pengene er øremerket dette prosjektet i vårt regnskap. Gert Olav Green redegjorde for det videre arbeidet med prosjektet i august, på første styremøte over ferien. Antatt totalbudsjett er kr 60 000. Holmestrand kommune har tidligere bevilget kr 20 000 til videre arbeid med prosjektet. Gaver gitt Hof Historielag og øremerket for dette prosjektet er kr 35 000. Styret vedtok at dette skal stå som en reserve og øremerket Ødegården. Gert Olav Green har kontakt med grunneier og arbeid med rydding av hoveddelen av anlegget skal utføres ved hjelp av folk fra Bymisjonen.

Ødegårdsanlegget i Vassås framstår nå ryddig, med tidligere oppsatte informasjonstavler og med bord og benker. Fin turvei opp fra parkering på lokalet Granly.

Lemmelåven / bygningsvern:

Lemmelåven – framdrift. Prosjektleder er Ole Bertil Grennæs. Hof Historielags prosjekt med demontering og flytting av den tidligere så mye omtalte Lemmelåven på Berg i Eidsfoss er sluttført. Et stort dugnadsarbeid er nedlagt av mange frivillige og arbeidsglade sambygdinger. Mange fine bilder dokumenterer arbeidet som ble utført. Låven ligger nå godt emballert og lagret på avtalt plass på Voll hos grunneier Halvor Stokke. Merking av bygningsdelene er gjort og behørig loggført av Fred Nordseth. En god del av arbeidet med søknader og tillatelser hviler på grunneier. Hof Historielag har vært behjelpelig med papirarbeidet. Det har vært få utlegg og lave utgifter så langt.  Alle formaliteter er på plass og arbeidet med grunnarbeidet og gjenreisingen startet våren 2020.

Grunnarbeid; sprenging og graving startet i februar 2020 og alt av grunnarbeid ble ferdigstilt i løpet av året. Grunnlaget er på plass, bokstavelig talt, for gjenreisning av det historiske bygget. Alt av nye materialer til sviller og golv er innkjøpt fra saga til Rune Bekkeseth og er lagret på tomta. Gammel takstein har vi fått fra Bjørn Bråthen på Tryterud. Disse er på plass og lagret på samme sted.

Totalt brukt til lemmelåven er kr 175 000. Planen utover det utførte grunnarbeidet var i 2020 å legge bjelkelag og gulv slik at gjenreising av selve bygningskroppen kunne starte i 2021. Arbeidet er forsinket på grunn av koronaepidemien.  I 2021 må dugnad arrangeres i forbindelse med legging av gulv.

Hof Historielags arkiv:

Styret har i hele 2020 søkt flere instanser, først Holmestrand kommune og deretter privatpersoner for å finne et nytt arkiv. Styret fikk også et oppslag i avisa Jarlsberg om vårt søk etter arkiv.  Flere alternativer er undersøkt og vurdert. Det synes vanskelig å finne et egnet sted i Hof. Styret arbeider videre med saken, og håper på en god løsning i nærmeste framtid.

Holmestrand kulturråd:

Rådet ble opprettet i 2018. Jan Grønseth er lagets representant i rådet og han stilte til gjenvalg i 2019 for perioden 2019-2021.Jan Grønseth stiller ikke til gjenvalg i 2021.  

Medlemmer:

I 2020 hadde laget 236 medlemmer mot 248 i 2019. Hof Historielag har hatt 1 æresmedlem i 2020, Sidsel Vagnild.  Vårt første æresmedlem Arne Lofsberg gikk bort før jul i 2019 og ble begravet 3.01.2020. Ved Arne Lofsbergs båre ble minnegaven gitt til Hof Historielag og laget har mottatt en pengegave fra familien på kr 15050. Hof Historielag har i sin takk til familien uttrykt stor takk for den generøse gaven. Den vil bli øremerket saker som Arne Lofsberg var sterkt opptatt av, Ødegårdsanlegget i Vassås og bevaring av fotosamlingen til fotograf Reidar Hornbæk.

Vi minner om Hof Historielags hjemmeside som har følgende internettadresse: http://hofhistorielag.com Hans Andersen er lagets avtroppende hjemmesideredaktør.

Vi minner også om Facebook-gruppen til Hof Historielag. Stein Kvarme legger ut bilder og informasjon om forestående møter og aktuelle saker for laget.  

Anne Kristine Høstmælingen (sekretær)