Årsmelding 2021

Hof historielag

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden:

John Wallumrød – kasserer

Anne Kristine Høstmælingen – sekretær

Per Kristian Gurrik – styremedlem

Børge Skistad- styremedlem

Påtroppende styremedlemmer: Ragnhild Brotnow og Knut Bekkevold

Varamedlemmer: Heidi Kjøren og Hans Andersen

Revisor: Roar Kjennerud          

Valgkomité: Eira Baastad og Inger Johanne Rønneberg. Valgkomitéen har redusert antall medlemmer til 2 da det ikke ble avholdt valg med supplering i 2020.

Representasjon i styrer for andre organisasjoner: SEH og EIS

Synnøve Fleischer er fortsatt Hof Historielags representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård. Kim Hjardar er vararepresentant.

Hovedgårdens utstillinger i 2021 ble avlyste som så mye annet dette året.

Hof Historielags representanter i Eidsfos Industrihistoriske Samlinger er fortsatt Børge Skistad og Per Arild Bergan. EIS er i drift og mye foregår på området rundt samlingene. Nye utstillinger er planlagt.

Årets aktiviteter:

Styremøter / arbeidsmøter:

Hof Historielag har også i perioden 2021/2022 måttet endre på hyppigheten av styremøter da styret ikke har hatt leder i perioden. Styret har stort sett møttes fysisk, privat fortrinnsvis, på mandager etter behov. Det har vært avholdt 8 styremøter/arbeidsmøter fra våren 2021 og fram til siste styremøte 14.02. 2022.

Styret har i tillegg til styremøtene kontakt pr. e-post og telefon.

Pga. den pågående koronaepidemien har styret kommunisert med medlemmene pr. medlemsskriv, e-poster og telefon. Til sammen ble det sendt ut 3 medlemsskriv i perioden.

Det ble som kjent ikke avholdt årsmøte i 2021 og styrets årsmelding og regnskapssammendrag ble 20.04.21. sendt ut sammen med info om avlyste arrangementer for øvrig. Årsmelding er også publisert på lagets hjemmeside.

Året 2021 har også vært krevende ifh. til innkreving av medlemskontingent, men med gjentagende påminnelser har kontingentinnkrevingen vært tilfredsstillende. Hof Historielag hadde i 2021, 216 registrerte medlemmer.   

 Medlemsmøter:

 Årsmøte i 2021 utgikk som nevnt på grunn av den pågående epidemien, men årsmelding og regnskapssammendrag ble sendt medlemmene med oppfordring om tilbakemelding og godkjenning.  Det ble heller ikke arrangert andre møter eller andre aktiviteter første halvår, men heldigvis kunne styret godt ut på høsten, i september /oktober begynne å planlegge for et julemøte med utdeling av Hof-Minne 2021.  Julemøtet ble avholdt på det nye flerbrukshuset med gledelig stort fremmøte den 2.desember. På programmet stod première-fremvisning av Christian Erik Nordbys siste film «Festung Bråtaskauen», medlemsinformasjon, presentasjon, omtale og utdeling av Hof-Minne 2021.  Kvelden bød også på høytidelig utnevnelse av tre nye æresmedlemmer: Arnulf Gurrik, Christian Erik Nordby og Aud-Marit Lillehof. Kaffekos med julekake og utlodning hørte også med. 

Hof-Minne 2021:

Koronaen til tross, årets utgave av Hof-Minne ble produsert også i 2021 og som foregående år omtalt i lokalpressen. Heftene ble etter pakkedugnad, i regi av redaksjonskomitéen og styret, klare til utdeling på julemøtet. Forsendelse til øvrige medlemmer og salg fra ulike steder i kommunen gikk også etter oppsatt plan. 2021 utgaven av Hof-Minne bød tradisjonen tro på artikler og bilder med stor variasjon i temaer fra mange bidragsytere.

Diverse initiativ i 2021:

*Flerbrukshuset – Hof Historielags bidrag: I forbindelse med innredningen og åpningen av det nye flerbrukshuset i Hof fikk Hof Historielag spørsmål om å bidra til utsmykning i form av gamle eller nye bilder fra Hof. Likeledes fikk vi spørsmål om vi kunne bidra med en gammel trebåt. En riktig gammel trebåt ble gitt av Halvdan Solberg, istandsatt og levert av Knut Bekkevold. Den gamle trebåten ble vel plassert på toppen av heissjakten i 2. etasje. Bilder fra Hof ble skaffet til veie av Raymond Golden. Flere møterom i 1.etasje er utsmykket med fototapet med motiver fra ulike steder i Hof. 

*Skilting i Hof? Ragnhild Brotnow undersøkte i 2021 med statsforvalteren vedr. såkalte «bygdenavnsskilt» som vi ønsker satt opp i Hof. Søknad ble i 2021 sendt Holmestrand kommune og Statens Vegvesen.  Kartutsnitt med markering /angivelse av steder for oppsetting av 3 skilt er utarbeidet og foreslått satt opp på følgende steder: Litt nord for Hajernveien på Haslestadlinna, sør for Stuabrua på rv. 35 og på Hofsletta, på rv. 35, mellom Sundbyfoss og Hof sentrum. Liknende skilt er satt opp i Vassås, i Eidsfoss og i Sundbyfoss, men ingen skilt markerer det som er Hof Sentrum. Prosessen og arbeidet med å få på plass slike skilt har vist seg å være mer komplisert enn først antatt, og styret arbeider videre med saken.   

Kulturminneregistreringen:

Arbeidet som ble påbegynt i 2011 pågikk i sterkt redusert grad i 2021. Enkelte nyere kulturminner er registrert og noen registrerte kulturminner med manglende opplysninger er fullført. Det er fremdeles noen av de opprinnelige rodene som ikke har registrert kulturminner. Knut Bekkevold har orientert styret om sitt arbeid med kulturminneregistrering i området rundt Kleppan. Han mente det var en del uklarheter vedr. denne roden. Åse Marie Green (fungerende prosjektleder) har fått signaler fra Reidun S og Ole G Green om at de ønsker å bidra til fullføring av registrering i området.  Vi har flere roder hvor det mangler registreringer. Kopstad, Kolstad og Vike er nevnt.

Digital registrering av kulturminner fra Hof, Holmestrand og Sande er i gang i det nye Vestfold og Telemark fylke. Prosjektleder Åse Marie Green har oppdatert styret gjennom året.

Malmveien:

Samarbeidsprosjekt med initiativtakere Skoger og Konnerud historielag. Hof Historielag, har i løpet av 2021 blitt ferdig med rydding, merking og montering av pilskilter på Hofs del av Malmveien – fra fylkesgrensa frem til Eidsfoss.  Infotavler med kart ved Thorrud, Vassbotn og Eidsfoss er på plass. Det har vært et tidkrevende prosjekt med detektivarbeid og dugnad i marka. For Hofs del av Malmveien har berørte grunneiere vært bare positive. Det er gjort skriftlige avtaler med de det gjelder. Merking og skilting er gjort i henhold til Håndboka utarbeidet i Turskiltprosjektet 2013 – 2016. Det er satt opp tre informasjonstavler på Hofs side. Det 4. skiltet kommer rett over grensa, og totalt blir det 9 skilt. Styret har fått utdelt kartutsnittet til orientering. Det er også ordnet med QR- koder til disse tavlene. Man får da tilgang til begge historielagenes hjemmesider med Malmveiens historie, utarbeidet av Skoger og Konnerud historielag. Malmveiens historie er lagt ut på Hof Historielags hjemmeside. Hof-Minne 2021 har og en artikkel om Malmveien.

 I tillegg til Malmveien er det også blitt ryddet, skiltet og synliggjort vei ved Torrud Gruva. Denne er ikke knyttet til Malmveien, men vist på kartene med kart-koordinater.

Totalkostnaden for vår del av prosjektet blir ca. kr 40.000,-, langt på vei fullfinansiert med midler fra Hof kommune og Holmestrand kommune. Alt arbeid har vært basert på dugnad. Dugnadsteamet er Hans Peter Fleischer (prosjektleder), John Wallumrød og Arild Bergli Olsen. Per Hallerud har blitt en del av teamet. I tillegg har også andre dugnadsvillige deltatt. Det har i løpet av året vært møter på Konnerud, ute i marka sammen med Skoger og Konnerud historielag og nå sist på Eidsfoss.

Aller siste oppdatering: Det er planlagt offisiell åpning av Malmveien 18.06.2022. Skoger og Konnerud historielag står for enkel matservering og en gruppe med repr. fra begge lagene står for selve arrangementet. Programmet ved Skulkerud vil ta ca. 2 timer. Temaet blir Historien om Malmveien og Skulkerud. Stopp på en slipp-plass mot Thorrud blir en del av turen. Fred Nordseth sier litt om Eidsfoss. Botne og Sande historielag blir invitert. For de som ikke vil eller kan gå fra Konnerud til Skulkerud, blir det buss fra Konnerud og inn, og fra Hof og Eidsfoss blir det samkjøring fra Thorrud. Underholdningsinnslag, musikk, gjerne trekkspill er p.t. uavklart. 

Lemmelåven / bygningsvern:

Lemmelåven – framdrift. Prosjektleder er Ole Bertil Grennæs. Grunnarbeid; sprenging og graving på tomt startet i februar 2020, og alt av grunnarbeid ble ferdigstilt i løpet av det året. Grunnlaget er på plass, bokstavelig talt for gjenreisning av det historiske bygget. Alt av nye materialer til sviller og golv ble innkjøpt fra saga til Rune Bekkeseth og ble lagret på tomta. Gammel takstein gitt av Bjørn Bråthen på Tryterud er på plass og lagret på samme sted.  I første halvår av 2021 ble bjelkelag og golv ferdigstilt på dugnad. På høsten ble arbeidet med istandsetting og overflatebehandling av lemmer igangsatt. Arbeidet utføres i samarbeid med Hof LC. Av 40 lemmer som hittil er behandlet måtte 6 lemmer totalrenoveres. Det gjenstår 60 lemmer til behandling. Totale kostnader for prosjekt Lemmelåven pr 31.12.2021 var kr 202.695. 

Hof Historielags arkiv:

Styret via Aud-Marit Lillehof, mottok tilbud om leie av arkivlokaler i 2.etasje i Kraftverksbygningen tilhørende Eidsfos Verk AS. Årlig leie er kr 5000 pluss noe strøm og engangsutgifter til nøkler m.m.  Dette tilbudet var det vi har håpet på, og det er inngått leieavtale med Eidsfos Verk v/ Kyrre Hansen av lokaler i 2. etasje. Inventar (hyller, arbeidsbord, stoler) er ordnet med. Noe er fra de tidligere arkivrommene, og noe har vi «arvet» fra bibliotekets overskuddslager. Aud-Marit har vært primus motor og drivkraft for flytting og reetablering av Hof Historielags arkiv i nye lokaler.  Nå er alt av innhold i det tidligere arkivet fraktet opp til Kraftstasjonen på Eidsfoss. Hyller og stoler er også brakt opp. To rom er malt og gjort i stand på dugnad. Det har vært en stor jobb å få alt arkivmaterialet organisert og systematisert og på plass. Div. inventar utover det som er brakt opp er skaffet til veie, bl.a. koketopp, vannkoker og litt kopper og kar. All ære til de mange gode hjelperne som har bidratt med mye transport, bæring, oppsetting av hyller, rydding, maling av gulv m.m.  Det gjenstår enda mange timers arbeid med ytterligere å få oversikt og systemer endelig på plass, men gleden er stor over å kunne komme i hus på et mer permanent sted.

Medlemmer:

I 2021 hadde laget 216 medlemmer mot 224 i 2020. Hof Historielag har i 2021 hatt 1 æresmedlem frem til desember i 2021: Sidsel Vagnild. Laget har pr. nå fire æresmedlemmer, hvorav tre ble utnevnt på julemøtet i desember 2021: Arnulf Gurrik, Christian Erik Nordby og Aud-Marit Lillehof.  Vi minner om Hof Historielags hjemmeside som har følgende internettadresse: http://hofhistorielag.com   Per Kristian Gurrik er fra 2021 lagets hjemmesideredaktør etter Hans Andersen. Vi minner også om Facebook-gruppen til Hof Historielag. Stein Kvarme legger ut bilder og informasjon om forestående møter og aktuelle saker for laget.                                      

Anne Kristine Høstmælingen (sekretær)