Årsmøte 2013

Årsmøte i Hof Historielag 14.03.2013.

Lagets leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til de vel 54 fremmøtte.

Årsmøtet ble satt. Ingen innvendinger fremkom til styrets årsmøteinnkalling. Anne Lise Lie og Per Jakob Berg ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen.

Årsmelding: Styrets årsmelding ble lagt frem og lest opp av lagets sekretær, Anne Kristine Høstmælingen. Årsmeldingen ble deretter godkjent.

Årsregnskapet: Lagets årsregnskap for 2012 ble lagt fram av lagets kasserer John Wallumrød. Regnskapet var revidert og funnet i orden av lagets revisor, Arne Grønseth.

Årets regnskap viser for regnskapsåret 2012 et overskudd på kr 62.477. Sum innskudd er kr 249.625.(Service konto kr 8361 og Sparekonto kr 231.745 og KMR kr 9519). Separat regnskap for Hof Historielags årsskrift 2012 viser et overskudd pr. 31.12.12 på kr 7590. Utgifter (trykking, papir og porto) utgjorde kr 16500. Salg av hefter innbrakte i 2012 kr 14990 og med annonseinntekter er inntektene til sammen kr 24090. Økonomien i laget er slik årets regnskap viser, totalt svært god. Prosjektet Kulturminneregistrering er skilt ut som egen post i regnskapet. Hof Historielag har avsatt kr 50 000 av egne midler til prosjektet. I tillegg bidro i 2011 Hof Lions med kr 5000 og Skogbruksetaten (Fylket) med kr 10.000). I 2012 bidro DNB med kr 45.000. Totalt kr 110.000. Pr. 31.12.2012 er kr 40.498 av midlene i prosjektet disponert.

Pr.31.12. 2012, hadde Hof Historielag 230 betalende medlemmer. En økning med 14 nye medlemmer fra 2011.

Valget: Representanten fra valgkomitéen, Dag Aasgård, la fram valgkomitéens innstilling til valg av leder, styremedlemmer, revisor og nytt medlem av valgkomitéen. Skriftlig valg var ikke ønsket og de som var foreslått valgt, ble valgt ved akklamasjon.

Han takket særskilt Sidsel Vagnild som gikk ut av styret etter hele 22 år som særdeles aktivt medlem av styret i Hof Historielag.

Resultatet av årets valg er i samsvar med valgkomiteens innstilling og fremgår av oversikten nedenf

Styret: Navn:    
Leder (velges hvert år) Aud-Marit Lillehof Velges for 1 år
Styremedlem Vidar Thormodsrud Velges for 2 år  
Styremedlem John   Wallumrød Ikke   på valg
Styremedlem Else Makloufi Velges for 2 år  
Styremedlem Anne   Kristine Høstmælingen Ikke   på valg
Styremedlem   Inger   Rinde Hvål Ikke   på valg
Varamedlem Per-Kristian Gurrik Velges for 2 år  
Varamedlem Reidun Nyhus Velges for 1 år Merknad, se under
Revisor (velges hvert år) Arne Grønseth Velges for 1 år
Valgkomité Torbjørn   Rude gjenstår   1 år  
  Dag   R. Aasgård gjenstår   2 år  
  Aud Jorun Foshaug Velges for 3 år  

 

Merknad:

Styremedlemmer og varamedlemmer skal iflg. vedtektenes § 3 velges for to år, dog slik at halvparten er på valg hvert år.  Valg av varamedlemmer har kommet ut av tur, og det ene varamedlemmet velges derfor denne gangen bare for et år.

Historielagets styre konstitueres på det første styremøtet etter årsmøtet.

Leder Aud-Marit Lillehof takket deretter Sidsel Vagnild for hennes mangeårige og allsidige arbeid i laget. Hun gikk inn i styret som styremedlem i 1991. Hun var styreleder fra 1998 til 2002. Takket være hennes innsats og iver ble arbeidet med Hof-Minne dratt i gang igjen i 2000. Hun har også tegnet Hof Historielags logo. Hun har gjennom sitt mangeårige engasjement og arbeid i utallige sammenhenger i Hof Historielags virksomhet vært et svært viktig og markant medlem av laget.  Leder overrakte en gavesjekk og blomster på vegne av laget og Sidsel takket for seg og de mange gode årene hun hadde vært med i lagets styre.

En gledelig nyhet ble deretter årsmøte til del. Leder informerte om at når banken i Hof, DNBs filial legges ned 27. mars, blir gamle dokumenter, gamle bilder, bankens gamle skilt merket Hof Sparebank og ikke minst, den Backerske pengekisten gitt i gave til Hof Historielag. Gavene fra banken vil bli oppbevart i Hof Historielags arkiv som befinner seg i bankens tidligere lokaler og hvelv.

Orientering om årets turer: Leder Aud-Marit orienterte deretter om de planlagte turene i 2013.

Årets pinsetur, ”Bli kjent i bygda di”-tur går av stabelen 20.05. og går i år til Skibergfjell med Cristian Erik Nordby som kjentmann. Det blir en rundtur med parkering ved Gausensetra.

Kveldstur ”Ut i det blå” i samarbeid med Torsdagskonsertene blir onsdag 29. mai. Turen går til Tjølling kirke, med privatbiler fra Statoil, kl. 16.30. Konsert og orientering om kirken står på programmet og kostnad for deltagere blir kr 100. Kaffe og kaffemat tas med som vanlig. Hvis mulig vil det også bli et kort besøk i Borgarstua, Tjølling Historielags lokale tett ved kirken.

Heldagstur til Oslo, søndag 8. september med besøk på Akershus festning. Det blir omvisning på selve festningsområdet og inne på Akershus slott. Lunsj i området ved Kvadraturen. Turen går med felles buss fra Statoil.  Det er viktig å melde seg på så snart som mulig, av hensyn til bestilling av buss, reservasjon av spisested og best mulig pris for de påmeldte.

Årets møtevirksomhet er under planlegging. Styret planlegger å invitere forfatteren Camilla Otterlei til et av medlemsmøtene til høsten for å inspirere og bistå medlemmene med å skrive sin egen historie.

For øvrig vil medlemmene som sedvanlig få tilsendt årets turprogram og annen informasjon i et senere skriv. Giro for innbetaling av medlemsavgift blir sendt ut samtidig.

Kveldens foredragsholder Hilde Woxen Stormark fikk ordet etter leders orientering.

Hun presenterte seg selv og fortalte at hun som ansatt rådgiver ved Vestfoldmuseene nå primært arbeidet med Eidsfoss og samlingene der. Hennes foredrag, som hadde sin bakgrunn i hundreårsmarkeringen for innføring en av alminnelig stemmerett for kvinner, hadde tittelen: Elise og Rakel – fra Eidsfoss i Norge. To kvinner, to generasjoner, to liv. Hennes foredrag var bygget opp rundt de to kvinnenes svært ulike oppvekst og liv og ga et innblikk i et tidsspenn fra 1867 til 1997.

Elise Georgine Hansdatter Bollerud ble født i 1867 og vokste opp på Eidsfoss og levde hele sitt liv der. Foreldrene var også fra Eidsfoss. Hun vokste opp i en periode da verket på Eidsfoss var i full drift. I løpet av hennes levetid hører vi om et Eidsfoss i endring, forårsaket av ulike sosiale, økonomiske og politiske forhold. I denne perioden er man vitne til fremveksten av politisk organisasjoner og fagforeninger. Perioden fra 1893 fram til 1913 er preget av kampen for allmenn stemmerett.  Elise sto i stemmerettsmanntallet på Eidsfoss allerede i 1910 og sannsynligvis brukte hun stemmeretten sin.

Rakel Sewerin f. Solberg, ble født på Eidsfoss i 1906. Foreldrene kom til Eidsfoss i 1900 og faren ble ansatt som stasjonsmester på Eidsfoss da jernbanen kom dit i 1901. Rakel vokste også opp på et Eidsfoss med store og gjennomgående forandringer. Jernbanen endret tidsforståelsen. Eidsfoss ble forbundet transportmessig med omverdenen. Hun vokste opp i et hjem med stort politisk engasjement. I motsetning til Elise bød det seg helt andre muligheter for Rakel når det gjaldt skolegang og utdanning. Etter avlagt eksamen artium flytter hun fra Eidsfoss, utdannet hun seg som stenograf og ble ansatt som stortingsstenograf. . Hun var politisk engasjert, ble valgt inn i Oslo bystyre og senere også inn på Stortinget. 1953 ble hun utnevnt som Norges første kvinnelige sosialminister. Hun var også utsending til FNs generalforsamling. De to kvinnene, Elise og Rakel, begge født og oppvokst på Eidsfoss, representerer to ulike typer kvinneliv og er representanter for to ulike tidsepoker.

Leder takket foredragsholder og overrakte en bokgave.

Siste post på årsmøtets program var en orientering om arbeidet med kulturminneregistreringen.Åse Marie Green orienterte først om status for registreringen. Mange minner er registrert og digitalisert, ca 150 til nå. Nærmere 450 er under digitalisering, mange er fremdeles på papir. Når registreringen er fullført, regner man med at det totale antallet vil være rundt 1200.

Inger Rinde Hvål viste deretter eksempler på kulturminner fra Hof sentrum registrert av Kolbjørn Grønseth og digitalisert av Inger R. Hvål.  En rekke bilder fra Hof sentrum ble vist, bl.a. av Hof Handelslag, tidligere Hof Husholdningsforening, som 3. januar 1872 ble tatt i bruk som handelslag. Deretter fulgte bilder av Solvang fra ulike perioder. Et annet eksempel på kulturminner i området er en melkebukk, en melkerampe, synlig (og markert ved en pil) på et foto fra Hof sentrum . Dette var et sted der melk ble levert for videre forsendelse til meieriet, men det var også et sosialt møtested for bøndene og en møteplass for ungdom. Historiene om vaskeplassen på Grønseth og fisking i Grønsetbekken, forfattet og ført i pennen av Kolbjørn Grønseth ble lest opp. Historien er et svært godt eksempel på verdifull historieformidling som senere vil bli mange til del.

Loddsalget under kaffepausen innbrakte kr 5190.

Ref.

Anne Kristine Høstmælingen

 

Anne-Lise Lie                                                                                                                   Per Jakob Berg