Årsmøte 2014

Årsmøte i Hof Historielag 27.03.2014.
Lagets leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til de vel 52 fremmøtte.
Årsmøtet ble satt. Ingen innvendinger fremkom til styrets årsmøteinnkalling. Kari Aakerholt og Christian Erik Nordby ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen.
Årsmelding: Styrets årsmelding ble lagt frem og lest opp av lagets sekretær, Anne Kristine Høstmælingen. Noen korrigeringer ble tatt ad notam og rettes opp i etterkant. Under punktet gaver nevnes pengegave fra Arne Lofsberg, gitt etter fjorårets årsmøte. Dette er i samsvar med regnskapet for 2013. Under punktet Kulturminneregistreringsprosjektet rettes Kultursøk til Riksantikvarens kulturminnesøk. Årsmeldingen ble godkjent med nevnte merknader.
Årsregnskapet: Lagets årsregnskap for 2013 ble lagt fram av lagets kasserer John Wallumrød. Regnskapet var revidert og funnet i orden av lagets revisor, Arne Grønseth.
Årets regnskap viser for regnskapsåret 2013 et overskudd på kr 29 340. Sum innskudd er kr 278 965 (Servicekonto kr 4098 og Sparekonto kr 272 397 og KMR kr 2 470).
Separat regnskap for Hof Historielags årsskrift 2013 viser et overskudd pr. 31.12.13 på kr 23 270. Utgifter (trykking, papir og porto) utgjorde kr 17 850. Salg av hefter innbrakte i 2013 kr 31 620 og med annonseinntekter er inntektene til sammen kr 41 120.
Prosjektet Kulturminneregistrering er skilt ut som egen post i regnskapet. Hof Historielag har avsatt kr 50 000 av egne midler til prosjektet. I tillegg bidro i 2011 Hof Lions med kr 5000 og Skogbruksetaten (Fylket) med kr 10.000. I 2012 bidro DNB med kr 45.000. Totalt kr 110.000. Pr. 31.12.2013 er kr 57 552 av midlene i prosjektet disponert og til disposisjon, pr. 31.12. 2013, står 52 448.
Pr.31.12.2013, hadde Hof Historielag 234 betalende medlemmer. En økning med 4 nye medlemmer fra 2012.
Leder redegjorde deretter for lagets fremtidige økonomiske situasjon. Kulturminneregistreringen vil koste mye i sluttføringen av prosjektet. Det er derfor behov for å øke den årlige medlemskontingenten og hun fremla styrets forslag til økning fra kr 150 til kr 200. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
Valget: Representanten fra valgkomitéen, Dag Aasgård, la fram valgkomitéens innstilling til valg av leder, styremedlemmer, revisor og nytt medlem av valgkomitéen. Skriftlig valg var ikke ønsket og de som var foreslått valgt, ble valgt ved akklamasjon.
Leder Aud- Marit Lillehof takket Reidun Nyhus for hennes tid i styret fra 2013 til 2014.
Resultatet av årets valg er i samsvar med valgkomitéens innstilling og fremgår av oversikten nedenfor:
Styret:
Leder: (velges hvert år) Aud-Marit Lillehof. Gjenvalg. Velges for 1 år.
Styremedlem Vidar Thormodsrud. Ikke på valg.
Styremedlem John Wallumrød. Gjenvalg. Velges for 2 år.
Styremedlem Else Makloufi. Ikke på valg.
Styremedlem Anne Kristine Høstmælingen. Gjenvalg. Velges for 2 år.
Styremedlem Inger Rinde Hvål. Gjenvalg. Velges for 2 år.
Varamedlem Per-Kristian Gurrik. Ikke på valg.
Varamedlem Berit Nordby Pettersen. Ny. Velges for 2 år.
Revisor (velges hvert år) Arne Grønseth. Gjenvalg. Velges for 1 år.
Valgkomité: Dag R. Aasgård. Gjenstår 1 år.
Aud Jorun Foshaug. Gjenstår 2 år.
Torbjørn Rude. Gjenvalg Velges for 3 år.

Leder informerte videre om endringer mht vår representasjon i styrer i andre organisasjoner vi er engasjerte i. Kim Hjardar har i inneværende år vært vararepresentant i styret i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård (EH) og fortsetter i dette vervet. Synnøve Fleischer har sagt seg villig til å gå inn i styret i EH for Aud- Marit Lillehof. Per Arild Bergan erstatter Per Ansteensen i EIS (Eidsfoss Industrihistoriske samlinger).
Videre ble det informert om at Christian Erik Nordbys siste film, om Tønsberg-Eidsfosbanen er lagt ut til salg på Eidsfoss Landhandleri. Dvd’en koster bare kr 200. En flott gaveidé.
Historielagets behov for et lett tilgjengelig arkiv var neste post i leders orientering. Det ’gamle’ bankbygget blir kanskje ikke lagets arkiv i fremtiden. Det er mulig at arkiv må leies privat. Det er mye usikkerhet knyttet til dette. Det er viktig for etterslekta å ta vare på gamle dokumenter og bilder. Leders oppfordring til årsmøtet var: ’Ikke kast – spør først!’
Årsskriftet Hof-Minne er nå komplett fra 2000 -2013 og til salgs, enkeltvis eller samlet. Nyopptrykk er gjort i løpet av 2013 og heftene kan kjøpes hos leder.
E-postadresser; nye, gamle eller endrede ble etterlyst. Utsending av informasjon pr. e-post er tidsbesparende og reduserer portoutgiftene for laget.
Loddsalget under kaffepausen innbrakte kr 5000. Mange flotte bøker og vakre påskeblomster ble loddet ut og ga et velkomment bidrag til gode formål i laget.
Kveldens kulturelle innslag var ved tekstforfatter og redaktør Camilla Otterlei. Tittelen på hennes foredrag var: ’Hvordan skrive sin egen historie?’
Foredragsholderen introduserte seg selv og fortalte litt om sin bakgrunn og egen erfaring som kunstner og tekstforfatter. Mest kjent er hun kanskje som barnebokforfatter, men hun har også vært medforfatter i en bok om Kongsberg.
I sitt foredrag tok hun utgangspunkt i egne erfaringer, i nedtegnelser og fortellinger om farfaren og hans familie fra Nord-Møre i boka ’Min farfar på Skjerneset.’ Når man skal fortelle om sin egen historie må man tenke på at det er viktig å forevige fortellinger fra et helt vanlig liv. Hverdagen og hverdagslivet er verdt å skildre; f.eks. formidle bilder av gummistøvler og klesklyper på et gammelt linoleumsgulv, store og små øyeblikk fra et levd liv. Et utdrag fra hennes oldefars skolestil ’Et barndomsminne fra 1906’ ble lest opp og ga et levende bilde fra hans tid.
Foredrageholderen minnet oss på at vi alle er ei bru mellom det som er, det som var og det som kommer. I våre egne små og store historier er det ting som andre har lyst til å høre om. Det ble understreket at det er viktig å skrive mens man har noen å spørre.
Dersom man gir seg i kast med å skrive sin egen historie påpekte Camilla Otterlei en del forhold som er viktig å ha i mente: Hvilken fortelling ønsker du å skrive? Hvem skriver du for? Hvordan går du fram? En nyttig innfallsvinkel er å spørre familie, foreldre, søsken og ikke minst – bruke album. Hun oppfordret oss til å bli kjent med menneskene i familien og på denne måten få en bakgrunn for egen fortelling.
Aud-Marit takket foredragsholder og overrakte blomster.
Siste post på programmet var en orientering om kommende aktiviteter i laget. Medlemmene vil få tilsendt et skriv om årets turer i begynnelsen av mai måned.
Årets første tur er ”Bli kjent i bygda di ” tur, mandag 9.juni (2. pinsedag). Turen går til Skibergfjell og Bingtjennknatten. Parkering ved Gausesetra. Kjentmenn på turen blir Christian Erik Nordby og kanskje også Olav Bjørnli. Turen er en halvdagstur.
Den 12. juni blir den fellestur med Torsdagskonsertene ’Ut i det blå’ til Tønsberg domkirke og Jarlsberg hovedgård. Det blir mini-konsert i domkirken og kafferast i parken på Jarlsberg.
Årets heldagstur, i august / september avklares på et senere tidspunkt.
Referat ved Anne Kristine Høstmælingen

Kari Aakerholt
Christian Erik Nordby