Årsmøtet i Hof historielag, 23.03. 2023

Årsmøtet 2023 var lagt til Vassås grendehus, og Per Kristian Gurrik fra styret ønsket velkommen til en forsamling på nærmere 70 personer. 

Årsmøtet ble satt og det framkom ingen bemerkninger til styrets årsmøteinnkalling og denne ble godkjent.

Årsmelding: Styrets årsmelding for 2022 ble lagt fram og lest av lagets sekretær, Anne Kristine Høstmælingen. Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

Gunnar Akerholt og Eva Lian ble valgt til å signere protokollen fra årsmøtet.  

Årsregnskapet: Lagets årsregnskap for 2022 ble lagt fram av lagets kasserer John Wallumrød. Regnskapet var revidert og funnet i orden av lagets revisor, Roar Kjennerud. Kasserer presenterte nøkkeltall fra regnskapet for 2022 og kunne forsikre årsmøtet m at økonomien var god, men at store utbetalinger står for tur når reisingen av Lemmelåven settes i gang. Til disposisjon for prosjektet Lemmelåven står pr. 31.12.2022 kr 92 781. Kostnader totalt hittil er kr 221 054 av disponible midler øremerket prosjektet kr 313 835. 

Årets regnskap for 2022 viser et overskudd på kr 25.097. Sum innskudd er kr 754318,- hvorav kr 206.703 står på en høyrentekonto. 

Separat regnskap for Hof Historielags årsskrift 2022 viser et overskudd pr. 31.12.22 på kr 5061.Utgifter (trykking, papir, konvolutter, div. kostnader og porto) utgjorde kr 25545. Salg av hefter innbrakte i 2022 kr 21 106 og med annonseinntekter er inntektene til sammen kr 30.606.

Prosjektet Kulturminneregistrering er skilt ut som egen post i regnskapet. Pr. 31.12.2022 er kr 113 215 av midlene i prosjektet disponert, og til disposisjon, pr. 31.12. 2022, står kr 0.

Pr.31.12. 2022 hadde Hof Historielag 216 medlemmer, inklusive æresmedlemmene Sidsel Vagnild, Arnulf Gurrik, Christian Erik Nordby og Aud-Marit Lillehof. 

Ingen merknader framkom til regnskapet for 2022 og det ble således godkjent av årsmøtet.

Valg av styremedlemmer og revisor. To styremedlemmer, Heidi Kjøren og Ragnhild Brotnow hadde en tid før årsmøtet meldt fra til styret at de måtte fratre før deres valgperiode var over. De ble begge valgt for 2 år i 2022.

 Skriftlig valg var ikke ønsket, og de som var foreslått valgt, ble valgt ved akklamasjon. Gert Olav Green ble valgt som nytt styremedlem trer inn i styret i første omgang for et år etter Heidi Kjøren. Roar Kjennerud tok gjenvalg som Hof Historielags revisor for et år.

Heidi Kjøren og Ragnhild Brotnow ble takket av for sin tid i styret, med overrekkelse av blomst til Ragnhild B og blomstergavekort til Heidi K i etterkant da hun ikke kunne delta på årsmøtet.

 Årets valgkomité, v/styret hadde heller ikke til årsmøtet i 2023 lyktes med å finne kandidat til ledervervet, tross mange forsøk og intens jakt, ei heller nye medlemmer til valgkomitéen.  Resultatet av årets valg ble tatt til orientering.

VALG PÅ HOF HISTORIELAGS ÅRSMØTE 2023

Styret:Navn:  
Leder (velges hvert år)Ubesatt 
StyremedlemBørge SkistadIkke på valg Valgt for 2 år i 2022
StyremedlemJohn WallumrødIkke på valg Valgt for 2 år2022
StyremedlemGert Olav Green NyValgt for 1 år i 2023
StyremedlemAnne Kristine HøstmælingenIkke på valgValgt for 2 år i 2022
StyremedlemPer Kristian Gurrik Ikke på valgValgt for 2 år i 2022
StyremedlemUbesatt 
VaramedlemKnut Bekkevold Ikke på valgValgt for 2 år i 2022
Revisor (velges hvert år)Roar KjennerudGjenvalgValgt for 1 år i 2023
ValgkomitéUbesattNy3år
 UbesattGjenstående2 år
 UbesattGjenstående1 år

Medlemsinformasjon

Årsmøtet ble deretter informert om planlager aktiviteter i laget fremover, det være seg planlagte turer i første halvår, som Ut i bygda di tur 2. pinsedag og utflukt i samarbeid med Torsdagskonsertene. For annet halvår har styret planlagt et høstmøte i oktober og det tradisjonelle julemøtet i begynnelsen av desember. Begge møtene legges til Hof Menighetshus. I tillegg ble det loddet stemning for en tur til Prøysenstua og domkirkeruinene i Hamar med overnatting på Woods hotell i Brumunddal. Andre forslag var tur til Fredriksten festning og Rød herregård ved Halden. Styret vil sende ut medlemsinformasjon med oversikt over planlagte turer, kommende møter m.m. i første halvdel av mai. Informasjon om innbetaling av årskontingent kommer i eget skriv.

 Foredrag av Johan Peter Schwartz med tittelen «Turbin og generator – fra skrap til utstilling».

 Johan Peter Schwartz fikk deretter ordet og ga til beste et engasjert foredrag om et planlagt prosjekt i tilknytning til den gamle kraftstasjonen tilhørende Eidsfos Verk. Prosjektet som er under planlegging og prosjektering tar sikte på å sette i stand en gammel turbin og en generator fra strømproduksjonens spede oppstart på Eidsfoss, i turbinenes barndom i 1890 årene. Det ble produsert strøm til mølla ved Bettumverkstedet tidlig i 1890 årene og fram til 1914.   Det senere Eidsfoss kraftanlegg var ferdig 20.12.1915. Fallhøyden var 12, 2m. Kraftverket på Eidsfoss leverte strøm til Hof i hele perioden mellom 1905 og 2003.   

Planleggingen av prosjektet tar utgangspunkt i notater, bilder og tegninger fra 1911 som finnes i Eidsfoss Verks arkiver. Tegningene blir nå brukt til å prosjektere fundamentet til modellen som skal utstilles. Bilder fra et tilsvarende prosjekt med en ferdig utstilling på Rjukan ble vist på skjerm. Modellen skal stå stille og ikke rotere. Ved hjelp av moderne teknologi skal virkemåten vises frem for publikum.   

Forutsetning og motivasjon for oppstarten av den tidlige kraftproduksjon på Eidsfoss skyltes i høy grad Christian Thon og Paul Lassen Schwartz, to flinke og fremsynte menn fra Eidsfoss, gårsdagen gründere, mente Johan Peter Schwartz. Kraftstasjonen på Eidsfoss er fremdeles i dag den viktigste inntektskilden for Eidsfos Verk As. 

*Foredrag om «Nye Eidsfoss Jernverksmuseum» v/leder av Eidsfoss Industrihistoriske samlinger, Geir Buan

Geir Buan fikk så ordet til en orientering og presentasjoner av foreliggende planer for nybygg og utvidelse av bygningsmassen og virksomheten ved EIS, Eidsfoss Industrihistoriske samlinger. Vestfoldmuseene er her en viktig samarbeidspartner gjennom en samarbeidsavtale og museene bidrar aktivt i planlegging og finansiering av det som etter endt prosess skal bli Eidsfoss Jernverksmuseum. Planer for den utvidede virksomheten ble presentert og tegninger og planskisser for det fremtidige anlegget ble vist fram på skjerm. Anlegget vil få et betydelig tilskudd av nye og moderne lokaler med ulike fasiliteter, bl.a. foredragslokaler, undervisningsrom og toalettanlegg, noe som i dag klart er en mangel ved et eksisterende anlegget i «Lageret». 

Foredragsholderne ble så takket med blomsteroverrekkelse for to engasjerende og interessante foredrag om to viktige prosjekter for bevaring av Eidsfoss` tidlige industrihistorie.

Tradisjonen tro ble årsmøtet avsluttet med enkel bevertning og utlodning. Det ble solgt lodd for rundt kr 8000.  Det ble loddet ut blomster, bøker samt et par forundringspakker.

Ref. Anne K H (sekretær)