Årsmøtet i Hof historielag, 31.03. 2022

Årsmøtet 2022 var lagt til Hof menighetshus, og Heidi Kjøren fra styret ønsket velkommen til en forsamling på nærmere 60 personer. 

Årsmøtet ble satt og det framkom ingen bemerkninger til styrets årsmøteinnkalling og denne ble godkjent.

Årsmelding: Styrets årsmelding for 2021 ble lagt fram og lest av lagets sekretær, Anne Kristine Høstmælingen. Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

Eira Baastad og Anne-Lise Rikartsen ble valgt til å signere protokollen fra årsmøtet.  

Årsregnskapet: Lagets årsregnskap for 2021 ble lagt fram av lagets kasserer John Wallumrød. Regnskapet var revidert og funnet i orden av lagets revisor, Roar Kjennerud.

Årets regnskap for 2021 viser et overskudd på kr 47 510. Sum innskudd er kr 729 221,- hvorav kr 200.000står på en høyrentekonto. 

Separat regnskap for Hof Historielags årsskrift 2021 viser et overskudd pr. 31.12.21 på kr 11 339. Utgifter (trykking, papir og porto) utgjorde kr 22 065. Salg av hefter innbrakte i 2020 kr 23 904 og med annonseinntekter er inntektene til sammen kr 33 404.

Prosjektet Kulturminneregistrering er skilt ut som egen post i regnskapet. Pr. 31.12.2021 er kr 111 190 av midlene i prosjektet disponert, og til disposisjon, pr. 31.12. 2021, står kr 0.

Pr.31.12. 2021 hadde Hof Historielag 216 medlemmer, inklusive æresmedlem Sidsel Vagnild med tillegg av Arnulf Gurrik, Christian Erik Nordby og Aud-Marit Lillehof utnevnt som æresmedlemmer på julemøtet i 2021. 

Ingen merknader framkom til regnskapet for 2021 og det ble således godkjent av årsmøtet.

Eira Baastad la deretter på vegne av årets valgkomité fram innstillingen til valg av styremedlemmer og revisor. Skriftlig valg var ikke ønsket, og de som var foreslått valgt, ble valgt ved akklamasjon. Årets valgkomité hadde heller ikke til årsmøtet i 2022 lykkes med å finne kandidat til ledervervet, tross mange forsøk og intens jakt, ei heller nye medlemmer til valgkomitéen.  Resultatet av årets valg ble tatt til orientering. 

Sekretær Anne K Høstmælingen takket valgkomitéen på vegne av styret, og leder Eira Baastad ble takket og overrakt blomster for sin tid i valgkomitéen fra 2018 og også for perioden fra 2016 til 2018, som styremedlem i laget.  Medlem av valgkomitéen fra 2019 til 2022, Inger Johanne Rønneberg ble også takket. Hun var ikke tilstede, men ble overrakt blomster hjemme, senere samme kveld.   Varemedlem i styret fra 2016 til 2022, Hans Andersen ble også takket med blomster for sin innsats, både som aktivt varamedlem og ansvarlig for lagets hjemmeside over flere år. Resultat av årets valg:

VALG PÅ HOF HISTORIELAGS ÅRSMØTE 2022

Styret:Navn:  
Leder (velges hvert år)  
StyremedlemBørge SkistadGjenvalgValgt for 2 år
StyremedlemJohn WallumrødGjenvalg  Valgt for 2 år
StyremedlemRagnhild BrotnowNy/ gjenvalgValgt for 2 år
StyremedlemAnne Kristine HøstmælingenGjenvalg Valgt for 2 år
StyremedlemPer Kristian GurrikGjenvalg Valgt for 2 år
StyremedlemHeidi KjørenGjenvalgValgt for 2 år
VaramedlemKnut BekkevoldNy /GjenvalgValgt for 2 år
Revisor (velges hvert år)Roar KjennerudGjenvalgValgt for 1 år
Valgkomité