Gravhauger i Hof

Se Kim Hjardars presentasjon på julemøtet 2022 i Hof historielag. Klikk her

Vikingtid i Hof

Mye tyder på at Hof var et særlig viktig religiøst og politisk senter i Holmestrand kommune i vikingtiden. Dette vitner det store antallet gravhauger om. Eva Nissen Fett undersøkte gravhauger i Hof Sogn i 1931. Hun var svigerdatter til riksantikvar Harry Fett. Hun registrerte 222 hauger som ble publisert i A.W Brøggers, Vestfolds fortidsminner i 1943.  Mange flere hauger er registrert i ettertid.

Det kan ha vært over 400 graver bare i det sentrale Hof-området Fra herm til Haslestad, og en stor mengde til i vassås-regionen. Mange av gravhaugene er registret med funn.

Noen sentrale gravfelt i Hof

 • Hem 2 gravhauger. I 1811 ble det funnet et sverd, spyd og en øks her fra en ødelagt haug, senere er det funnet en spydspiss til. Det lå en haug der huset ligger dag. Det må ha vært mange hauger her i sin tid.
 • Vestheim ble ikke nevnt den gangen, men her er det minst 15 gravhauger.
 • Rustan 17 gravhauger. Den største ble kalt for «Kjempehaugen» og var 15 meter i diameter. Den er i dag borte. Men hadde en kjernerøys.
 • Åsen 8 gravhauger
 • Østby 37 gravhauger. En haug ble utgravd i 1932, og her fant man en beinkam og en pilspiss.
 • Nordby -ukjent antall hauger. Haugene er borte med det ble funnet et par ovale spenner og en ringspenne (og et spinnelodd) her.
 • Stokke 1 gravhaug igjen i 1931. I ca. 1850 ble det funnet en del «jernskarp» sammen med dyrebein.
 • Haugestad 48 gravhauger
 • Lund 2 gravhauger
 • Haugestadengene 1 gravhaug
 • Kolstad 3 gravhauger (enegget sverd/våpenkniv, spydspiss, øks, Pinset og øreskje).
 • Vestre Lindseth 16 gravhauger (to sverd)
 • Hovland 1 gravhaug og rester etter et større gravfelt. Kan ha vært opptil 10-12 hauger.
 • Lille-Hof, forsvunnet gravfelt «vest for hovedveien».
 • Storeng, forsvunnet gravfelt (funn av sverd og spyd. Ble omtalt i Morgenbladet 27. mai 1905).
 • Torshaug til Vestet 16 gravhauger.
 • Grønset, registrert «flere gravhauger». En som var minst 10 m i diameter.
 • Gurrikskogen 14 gravrøyser. «En historie i bygda forteller a det er en «offerplass».
 • Haslestad 2 gravhauger.
 • Sundby 13 gravhauger.
 • Fokestad 7 gravhauger (Sverd)
 • Rønneberg 15 gravhauger (sverd, bissel, øks).

På Rønneberg er det mange interessante funn, blant annet flere ryttergraver, og et flott sverdfunn.

Spesielt mange hauger har det vært på øvre og nedre Haugestad. Gravhaugene her går tilbake til lenge før vikingtiden og stedet synes å ha hatt en sentral posisjon i bygda. Flere av de største haugene, slik som «kongehaugen» på Nedre Haugestad ble rasert etter at arkeologene var her på slutten av 1970-tallet. Det er gjort rike metalldetektorfunn funn her som tyder på svært spektakulære graver.

Også fra Østby-området er det gjort flere funn de siste årene, blant annet av Håvard Hynne Nordstrøm som både har funnet en spydspiss og et sverd.

Gravfeltet på Vestheim, som ble delvis ødelagt går også på folkemunne under navnet «Kjærkevenna», og i følge et lokalt sagn skulle det være her man forsøkte å reise bygdas første kirke. Det ble forpurret og man bygde den på Hof i stedet. Hem var nok et sentralt sted i vikingtid. Hem kommer av adjektivet hár (høye=Odin) og heimr (hjem), som til sammen betyr noe slikt som Odins hjem, eller stedet viet til Odin. Nok et flott eksempel på at Hof har en sterk tilknytning til hedensk kult i vikingtiden.

Det er viktige å kjenne regelverket rundt kulturminner. I Kap II i Kulturminneloven om automatisk fredete kulturminner står det:

§ 3.Forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner.

 • Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.
 • § 8.Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner.
 • Vil noen sette igang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som er nevnt i § 3 første ledd, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra til vedkommende myndighet eller nærmeste politimyndighet.

Følgende kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 1537) er fredet:

 • Gravminner av ethvert slag, enkeltvis eller samlede felt, som gravhauger, gravrøyser, gravkammer, brannflakgraver, urnegraver, kistegraver, kirkegårder og deres innhengninger og gravmæler av alle slag.
 • jernvinneplasser, trekull- og tjæremiler og andre spor etter håndverk og industri.
 • Sjekk https://www.kulturminnesok.no

Kim Hjardar