Historielagets årsmøte 26.03.2015

Lagets leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til Hof Historielags årsmøte, 2015 og til de 58 fremmøtte.

Årsmøtet ble satt. Ingen innvendinger fremkom til styrets årsmøteinnkalling. Laila Hermansen og Per Jakob Berg ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen.

Årsmelding: Styrets årsmelding for 2014 ble lagt frem og lest opp av lagets sekretær, Anne Kristine Høstmælingen Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

Årsregnskapet: Lagets årsregnskap for 2014 ble lagt fram av lagets kasserer John Wallumrød. Regnskapet var revidert og funnet i orden av lagets revisor, Arne Grønseth.

Årets regnskap viser for regnskapsåret 2014 et overskudd på kr 27 555. Sum innskudd er kr 306 520 (Service konto kr 2093 og Sparekonto kr 302 364 og KMR kr 2 063).

Separat regnskap for Hof Historielags årsskrift 2014 viser et overskudd pr. 31.12.14 på kr 5650 Utgifter (trykking, papir og porto) utgjorde kr 25800. Dette inkluderer nytt opptrykk i 100 eks. av hver av årgangene 2001 og 2004. Salg av hefter innbrakte i 2014 kr 21950 og med annonseinntekter er inntektene til sammen kr 31450.

Prosjektet Kulturminneregistrering er skilt ut som egen post i regnskapet. Hof Historielag har avsatt kr 50 000 av egne midler til prosjektet. I tillegg bidro i 2011 Hof Lions med kr 5000 og Skogbruksetaten (Fylket) med kr 10.000). I 2012 bidro DNB med kr 45.000. Totalt kr 110.000. Pr. 31.12.2014 er kr 74962 av midlene i prosjektet disponert og til disposisjon, pr. 31.12. 2014, står kr 35038.

Pr.31.12. 2014, hadde Hof Historielag 240 betalende medlemmer. En økning med 6 nye medlemmer fra 2013.

Ingen merknader fremkom til regnskapet for 2014 og det ble således godkjent.

Valget: Representanten fra valgkomitéen, Dag Aasgård, la fram valgkomitéens innstilling til valg av leder, styremedlemmer, revisor og nytt medlem av valgkomitéen. Skriftlig valg var ikke ønsket og de som var foreslått valgt, ble valgt ved akklamasjon.

Leder Aud- Marit Lillehof informerte om at avgått styremedlem Else Makloufi ville bli overrakt blomster og takk for sin mangeårige innsats i styret ved en senere anledning. Stein Kvarme ble ønsket velkommen i styret som nytt styremedlem.

Resultatet av årets valg er i samsvar med valgkomitéens innstilling og fremgår av oversikten nedenfor:

 

Styret: Navn:
Leder (velges hvert år) Aud-Marit Lillehof Gjenvalg Velges for 1 år
Styremedlem Vidar Thormodsrud Gjenvalg Velges for 2 år
Styremedlem John Wallumrød Ikke på valg  
Styremedlem Stein Kvarme Ny Velges for 2 år
Styremedlem Anne Kristine Høstmælingen Ikke på valg
Styremedlem Inger Rinde Hvål Ikke på valg  
Varamedlem Per-Kristian Gurrik Gjenvalg Velges for 2 år
Varamedlem Berit Nordby Pettersen Ikke på valg
Revisor (velges hvert år) Arne Grønseth Gjenvalg Velges for 1 år
Valgkomité Aud Jorun Foshaug Gjenstår 1 år
Torbjørn Rude Gjenstår 2 år
Dag R. Aasgård Gjenvalg Velges for 3 år

 

Åse Marie Green fikk så ordet til neste post på programmet, Kulturminneregistreringsprosjektet.  Status pr. nå er 500 registrerte og digitaliserte minner. Ca. 170 minner venter på å bli kontrollert og digitalisert. 400 registrerte kulturminner er så langt lagt ut på Hof Historielags hjemmeside. Åse Marie påpekte at april måned som snart er i anmarsj er en fin tid for fotografering. Onsdag 29. april er avsatt til en planleggingskveld med visning av registrerte minner. Ulike roder har ulik takt i innsamlingen. Dette er et arbeidskrevende prosjekt og det må nødvendigvis ta tid, ofte lengre tid enn først antatt.  De registrerte kulturminnene vil etter hvert bli søkbare på Riksantikvarens Kulturminnesøk; KMS. Det arbeides også med å få minnene tilgjengelige på det såkalte 12K – kartet.

Det er ifølge Åse Marie viktig å ha fokus på kvalitet i arbeidet som gjøres. Feil i tekst, feil ved navn, ortografiske feil må rettes opp underveis. Det er viktig å melde fra om feil som registreres til de som har registrert og digitalisert.

John Wallumrød bisto deretter med visning av et rikholdig utvalg av Arnulf Gurriks registrerte minner fra rode 14, et stort område på 16000 mål, vesentlig utmark. Det er totalt registrert og digitalisert 93 minner i rode 14. Arnulf ledsaget visningen med sine kommentarer og gode historier. Steder som Gurrik og Hedde, Gurrikstua, Susen; en husmannsplass under Østre Lian, Gurriksetra og Fossnes-setra og til slutt Gullistua ble behørig nevnt. En fløtningsdam ved Elvemyra er også blant de registrerte minnene i hans rode.

Leder takket Åse Marie Green og Arnulf Gurrik for orientering og foredrag og overrakte blomster.

Loddsalget under kaffepausen innbrakte kr. 5600.  Mange flotte bøker og vakre påskeblomster ble loddet ut og ga et velkomment bidrag til gode formål i laget.

Neste post på programmet var en orientering om lagsaker og kommende aktiviteter i laget. Leder informerte om at Hof Historielag har søkt Sparebankstiftelsen om midler til digitalisering av Hof Bygdebok (bind 1 og 2) og Hof Lions om bidrag til ny-opptrykk av de samme bøkene.

I 2015, i vårmånedene, vil det bli fotografering av gravstøtter på de tre kirkegårdene i Hof til registrering og publisering på nettstedet til DIS. Flere av lagets medlemmer vil delta i arbeidet. Det er slektsforskningsforeningen som tar seg av dette.

Transkribering av gamle kirkebøker. Sidsel Vagnild har begynt på dette viktige arbeidet. De eldste bøkene krever mye arbeid og tålmodighet. De nyere bøkene fra 1800-tallet er ikke like vanskelig tilgjengelige. Denne informasjonen skal også senere digitaliseres. Kjell Olaussen fra Sande bistår med råd og hjelp.

Årets turprogram ble så presentert. Årets første tur er «Bli kjent i bygda di» tur, mandag 25.mai (2. pinsedag). Turen er en halvdagstur. Dag Aasgård og Vidar Thormodsrud tar oss med på vandring i Vassås i området der de har registrert kulturminner.

Fellestur med Torsdagskonsertene «Ut i det blå»blir lagt til den 28.mai. Sted er ukjent enda.

I år blir et av Vestfoldfestspillenes arrangementer lagt til Hof. Den 14. juni vil det bli pilegrimsvandring med Eivind Luten fra Haugestad gård mot Hof kirke med konsert i kirken Kl.18.00 med Kirsten Bråthen Berg. Arrangører er Vestfoldfestspillene, Hof kommune, Hof kirkelig fellesråd og Hof Historielag.

Tur til Røros går av stabelen tidlig i august (2.- 4.) Det er nå 37 påmeldte. På vei til Røros drar vi også gjennom Trysil med besøk på gården til Gjermund Eggen.

Søndag 20.09. blir det tur til «Surabaya». Det er 70 år siden krigen og dette stedet var tilholdssted for «Gutta på skauen» i Hof. Olav Sandlund blir med som kjentmann.

Medlemmene vil få tilsendt et skriv om årets turer i begynnelsen av mai måned.

Møtets siste innslag var visning av «Hof-filmen», en rekonstruksjon av Johan Lysakers filmer ved Christian Erik Nordby. Christian Erik Nordby fortalte innledningsvis om hvordan han hadde kommet på sporet av Lysakers filmsamling og om mange arbeidstimer medgått til redigering og klipping. Samlingen inneholder 420 filmer totalt, fra 1958 og framover i tid. Mange av de fremmøtte gjenkjente personer, steder og begivenheter vist i løpet av filmen som varte i 22. minutter.

Leder Aud-Marit takket Christian Erik og overrakte blomster.

Referat ved Anne Kristine Høstmælingen

Laila Hermansen                                                                                          Per Jakob Berg