Historielagets julemøte 2021

Referat fra julemøtet, torsdag 2. desember 2021, kl.19.00 på Hof bibliotek i flerbrukshuset 

Program for kvelden:

  • Première på Christian Erik Nordbys siste film «Festung Bråtaskauen»
  • Medlemsinformasjon
  • Presentasjon, omtale og utdeling av Hof-Minne 2021 til medlemmene. Ekstra hefter kan kjøpes.
  • Kaffe og julekake. Utlodning 2019 til medlemmene. Ekstra hefter kan kjøpes.

Vel 85 fremmøtte hadde funnet veien til det nye flerbrukshuset og Hof bibliotek og årets julemøte. Det var over all forventning og til stor glede for styret, som var svært spente på forhånd. I ettertid er styret svært glade for at møtet ble avholdt, og at vi fikk testet ut mulighetene til å bruke det nye Flerbrukshuset. Vi er vel enige om at vi avdekket noen forbedringspotensialer. Noe av dette er allerede i bestilling og andre vil bli vurdert. I skrivende stund, en uke etter, ville vi måttet ha avlyst møtet. Gløgg og pepperkaker ble servert med selvbetjening ved ankomst og lokalet ble raskt fylt opp.

Styret ved John Wallumrød (kasserer) og Anne K Høstmælingen (sekretær) ønsket velkommen og presenterte kveldens program.

Første del av møtet, og kveldens annonserte kulturelle innslag, var premièren på Christian Erik Nordbys film, «Festung Bråtaskauen». Ordet ble gitt til Christian Erik Nordby som introduserte og viste sin nyeste film.

Han kunne først fortelle at filmen omhandler et av krigens mange kulturminner, et ukjent, sammenhengende tysk anlegg og forsvarsverk i området mellom Bergsvannet og Vikevannet i gamle Hof kommune, en godt bevart hemmelighet for de fleste. Vi siterer fra beskrivelsen på omslaget til filmen: «Mellom Bergsvannet og Vikevannet i gamle Hof kommune, i området rundt Bråtaskauen og Kjennerud bygde tyskerne under krigen en sammenhengende forsvarslinje på ca. 2 km. Den besto av rundt 30 utsprengte skytestillinger, hvorav 28 er godt synlige i dag. Pluss 6 maskingeværstillinger med løpegraver mellom og 8 mindre bunkere og hytter med dobbelte vegger og tak fylt med stein, Såkalt «Feltmessig utførelse».  Et hittil ganske glemt og ukjent anlegg for de fleste. Et av krigens mange kulturminner, og et forsøk på å dokumentere og bevare noen av fortidens spor for ettertiden.»

Filmen viste seg å være av god Christian Erik Nordby kvalitet, med vakre bilder ledsaget av fuglelyder, musikk og hans solide kommentarer.

En rekke spørsmål fra publikum ble etter filmen besvart av Christian Erik før Ragnhild Brotnow fra styret fikk takket og overrakt blomster fra historielaget.

En sekvens med medlemsinfo og status for arbeidet i lagets styre, planene fremover og informasjon om de pågående prosjektene fulgte deretter.

I tiden siden siste julemøte, i 2019, har det ikke vært noe møteaktivitet, ei heller blitt arrangert turer eller andre arrangementer for lagets medlemmer. Dette naturlig nok p.g.a. den pågående koronaepidemien. Det sittende styret har imidlertid holdt jevnlige styremøter og holdt hjulene i gang, etter beste evne. Styremøter har vært avholdt regelmessig, og hittil i år har styret hatt 6 styremøter. I tillegg har styret kommunisert godt og holdt kontakt pr. e-post. I 2022 planlegger styret å avholde årsmøte i løpet av marsmåned samt arrangere en rusletur i Hof sentrum som et arrangement under fanen «Bli kjent i bygda di».

 Redaksjonen i Hof-Minne har holdt stand i hele denne perioden og Hof-Minne ble utgitt som vanlig både i 2020 og i år, i 2021.

Kasserer redegjorde for økonomisk status for laget og kunne fortelle at lagets regnskap for de to siste regnskapsårene, 2019 og 2020 er revidert og funnet i orden. Økonomien i laget er god.

Ordet ble deretter i tur og orden gitt til John Wallumrød, som redegjorde for status for Malmveien, Ole Bertil Grennæs, som fortalte om det pågående arbeidet med Lemmelåven, nå med Lionsmedlemmer i dugnadsgjengen, og sist men ikke minst til Aud-Marit Lillehof, som fortalte om arbeidet med flytting av arkivet til Eidsfoss, til annen etasje i kraftstasjonen tilhørende Eidsfos Verk AS.

Kveldens neste innslag var en hyggelig overraskelse for de fleste og en ikke så godt bevart hemmelighet for andre. Styret v/ sekretær Anne K Høstmælingen takket først de fremmøtte medlemmene for god oppslutning om laget og for god støtte så langt, koronaen til tross.

Styret ønsket så i anledning julemøtet å hedre spesielt tre medlemmer for deres langvarige engasjement for laget. Alle tre har i en årrekke bidratt til økt interesse for Hofs historie ved sine mange bidrag, så vel skriftlig som muntlig. I tillegg har de bidratt med et utall av dugnadstimer og med formidling på ulike måter og ved mange anledninger og tilstelninger i lagets regi. Styret ønsket å utnevne følgende tre æresmedlemmer: Arnulf Gurrik, Christian Erik Nordby og Aud-Marit Lillehof. Tre fra styret, Per Kristian Gurrik, John Wallumrød og Anne Kristine Høstmælingen holdt hver sin tale til de tre æresmedlemmene og Ragnhild Brotnow overrakte diplom og blomster. Per Kristian Gurrik mottok diplom og blomster på vegne av Arnulf Gurrik som var forhindret fra å møte. Blomst og diplom er overrakt i etterkant.    

Presentasjon, omtale og utdeling av Hof-Minne 2021 til medlemmene stod som neste post på programmet.

Leder i heftekomitéen, Per Arild Bergan, presenterte årets Hof-Minne på sin sedvanlige grundige og ledige måte. Årets hefte, også i år med et vidt spekter av temaer ble omtalt. Medlemmene av heftekomiteen ble tradisjonen tro overrakt blomster, denne gangen av Ragnhild Brotnow på vegne av styret. Deretter var det pause med utdeling og salg av årets Hof-Minne, servering av julekake og kaffe etterfulgt av loddsalg. Det ble solgt lodder for kr.7171. Til julemøtet hadde kasserer ordnet med mulighetene til å bruke Vipps, og det var en ubetinget fordel for loddsalg og for ekstrasalg av hefter. Gevinstutdeling av 10 blomster, 10 bøker og en stor og innholdsrik fruktkurv fra Kiwi ble etterfulgt av ønske om en god jul til alle fremmøtte til årets julemøte. 

Ref. Anne K H (sekretær)