Kulturminner – oversikt

Foreløpig oversikt over digitaliserte kulturminner. Flere er ferdig digitalisert og blir fortløpende publisert.

Rode 1 (fra Fylkesgrensa tom Solbakk, begge sider av fv.35)

Rode 2 (fra Solbakk tom Vesle Orvika. Hesthammer, Mossehøgda, Hammertangen, Orvika)

Rode 3 (fra Geitekleiva til Eidsfoss kirke, Bråtagata, Hovedgården, Hauane, Gata)

Rode 4 (Hammerborg, Hovet, Kjenna, Vassbotn)

Rode 5 (Teien tom Bergan, Bergstigen)

Rode 6 (fra Bjørke til Hanekleiva. Rød, Åsen, Rivelsrud)

Rode 7 (a. Martnarud, Sjulerud + b.Holt + c. Eid, Gausen,Brekkedalen, Stubben)

Rode 8 (Brekke, Hof sag, Løvås, Nestangen, Hem, Rustan, Østby, Breiseth tom Hagenhoff)

Rode 10 (fra Brekke/Stubben tom Øvre Lindseth. Vestsida av fv. 35. Nordby, Stokke)

Rode 13 (Vold, Hof sentrum, Thorshaug, Veset, Voldshagan, Grønset, Grønsetfeltet, Gutua, Grønsethauen)

Rode 14 (Nedre Lindset, Gurrik, Hedde, Østre Lian. Østsida av Lianelva. Hajernveien)

Rode 15 (fom Grennes, Dokka, Djupedal, Rønneberg, Tormodsrud, Hallerud)

Rode 16 (Fogstad, Hannevold, Sundbygårdene, Nøtnesgårdene, Mølla)

Rode 17 (Kårby, Lørdal, Haugtuft, Gjelstad, Herland. Feltene i Sundbyfoss ned til elva)

Rode 18 (Vestre Lian, Haslestad, Kleppan, Hulebak, Goverud)

Rode 19 (Nauf, Solberg, Hostvedt, Vassås kirke, skolen, tom Søndre Gran)

Rode 20 (fom Eikenes til Vivestadgrensa. Østsida av fv. 312. Buen, Ønnemørk, Berg,Auen, Åsgården)

Rode 21 (fra gml butikken til Vivestadgrensa. Vestsida av fv. 312. Lofsberg, Åkerholt, Engebråten)