Referat fra høstmøtet i Hof Historielag , torsdag 15.10.2015

nål1Årets høstmøte var lagt til personalrommet på Hof skole og rundt 80 personer hadde møtt fram. Følgende program for kvelden var annonsert:

*Visning av noen kulturminner v/ Åse Marie Green

*Sidsel Vagnild forteller om transkriberingen av gamle kirkebøker fra Hof og gir oss noen gode historier. Kjell Olaussen fra DIS i Sande informerer om digitalisering av kirkebøkene og gravminnene.

*Liten historisk quiz.

*Enkel servering.

Leder Aud-Marit Lillehof ønsket alle fremmøtte velkommen og presenterte deretter kveldens program.

Enkelte programendringer ble annonsert, og ordet ble deretter gitt til Sidsel Vagnild, som la fram og presenterte resultatet av sitt arbeid med transkribering av de eldste kirkebøkene i Hof. Et krevende og møysommelig arbeid har det vært, og mer enn 700 håndskrevne A-4sider foreligger nå fra hennes hånd. Et imponerende stykke arbeid utført av en meget oppegående dame på 86 år. Med god hjelp fra Kjell Olaussen fra DIS i Sande har hun brukt utallige timer på å tyde og gjøre tilgjengelig og lesbart innholdet i disse krevende kildene fra 1704-1781.

Med stort engasjement og innlevelse fortalt hun om det store tilfanget av informasjon som er avdekket i disse kildene. De gamle kirkebøkene inneholder nedtegnelser om kirkelige handlinger ved dåp, konfirmasjon, ekteskapsinngåelse og dødsfall. I tillegg til dette finnes informasjon som forteller om juridiske forhold ved inngåelse av ekteskap, om kirketukt og straff for de som hadde forsømt nattverd eller begått synd av mer seksuell karakter. I forbindelse med konfirmasjonen er alle «konfirmerede» nevnt ved navn og alder. De fleste var mellom 16 og 20 år, og den eldste som «slapp fram» var 32 år. Bispevisitaser er naturlig nok omtalt og beskrevet i høytidelige og høyverdige vendinger.

Tragiske hendelser og ulykker i bygda er også omtalt, som brannen i Granstua der tre små barn brant inne, likeledes en drukningsulykke i Bergsvannet der 7 personer mistet livet da dåpsbarnets far rodde gjestene over vannet (omtalt i Hof-Minne 2009). I 1754 omtales en tragedie under betegnelsen «Det store manndrapet på Eidsfoss». I 1717 omtales en dyrepest som antas å ha rammet bøndene hardt, antageligvis et utbrudd av munn- og klovsyke.

I tillegg til det som skjedde lokalt, er hendelser av mer nasjonal tilsnitt nedtegnet. Takksigelser til Tordenskiold etter slaget i Dynekilen 8.juli 1716 og hendelsen da Karl 12. falt ved Fredriksten festning 30.11. 1718 er skrevet ned i disse eldste kirkebøkene.

I tillegg til det som allerede er nevnt, er kirkebøkene en verdifull historisk kilde om samfunnsforhold i ulike perioder. Det står bl. a. mye interessant å lese om Eidsfoss, om ulike yrker og samkvem mellom menneskene på verket.

Sidsel ble deretter takket varmt for sitt foredrag og store innsats med å transkribere de gamle kirkebøkene. Hennes arbeid blir vurdert gitt ut i boks form av Hof Historielag. Digitalarkivet er også interessert i hennes arbeid og det kan da bli søkbart for mange.

Ordet ble så gitt til Kjell Olaussen fra DIS Sande. Han fortalte at DIS transkriberer kirkebøker slik at de kan bli lesbare og søkbare for folk flest. Det tyngste arbeidet er det som utføres med kirkebøkene fra før 1781. Etter 1782 er bøkene skrevet på norsk og er lettere tilgjengelige. Fotografering av gravsteder og publisering er en annen stor oppgave. I Hof har Inger Rinde Hvål nedlagt et stort arbeid med å fotografere gravstedene på Hof kirkegård. Informasjonen er nå tilgjengelig og søkbar for folk flest på DIS.norge.no Dette arbeidet oppdateres hvert 5. år. Det er et møysommelig arbeid og en pågående prosess. Raymond Golden har påtatt seg å fotografere gravstedene i Vassås.

Inger Rinde Hvål ble takket og overrakt blomster for sitt arbeid med fotograferingen i Hof og Kjell Olaussen fikk overrakt et gavekort for sin innsats og hjelp med kirkebøkene.

Leder Aud-Marit tok deretter ordet og rettet en stor takk til Sidsel Vagnild for hennes store innsats og langvarige engasjement for Hof Historielag. Hun ble utnevnt til æresmedlem og overrakt et diplom og blomster som tegn på lagets takknemlighet til et helt spesielt medlem. Aud-Marit sa i sin tale til Sidsel bl.a.: «Hof Historielag ønsker å hedre Sidsel Vagnild ved å gjøre henne til vårt æresmedlem. Sidsel har betydd svært mye for laget gjennom mange, mange år. Hør bare: Hun ble valgt inn i styret i 1991 og har sittet der inntil for få år siden. Hun var sekretær fra 1992 til 1998 og hun var leder fra 1998 til 2002 , deretter nestleder. Sidsel gjeninnførte Hof-Minne i 2000, vårt årsskrift som vi har klart å videreføre siden. Sidsel var historielagets representant i SEH i nesten 20 år og i museumsstiftelsen EIS i hvert fall 15 år, fra 1998. Der har hun lagt ned et stort arbeid som administrator og vakt og renholder og maler osv. osv.  I begge stiftelsene og i selve historielaget har hun bidratt mye. Sånn som i det siste året hvor du har gått 100% inn for oppgaven med kirkebøkene. Først børsta du støv av gammel kunnskap om gotisk skrift, ja, du øvde! Deretter gikk du løs på bøkene og prestene og håpløse håndskrifter. Et stort og fint historisk arbeide. Til vår kunnskapsrike og arbeidsomme Sidsel. Vi er takknemlige!»

Åse Marie Green ba deretter om ordet og ba forsamlingen om å se på en fotomontasje satt opp av Vidar Thormodsrud. Bildene var fra gården Tveiten i Hof fra 1930-1940 og viste hverdagsliv i Hof i gamle dager. Vidar Thormodsrud presenterte og kommenterte bildene. Bildene vil bli digitalisert og gjort tilgjengelig via lagets hjemmeside.

Etter kaffepause og loddsalg, som innbrakte hele kr 6500, fulgte siste post på programmet: Status for innsamling av kulturminner og presentasjon av noen kulturminner ved koordinator Åse Marie Green.

Mye er registrert og kommer inn nå før jul takket være de som har registrert og de som har digitalisert Åse Marie var imponert over manges innsats. På Hof Historielags hjemmeside kan man se at rodene fylles opp etter hvert. Per Arild Bergan har skrevet om Sementstøperiet ved Bergsvannet. Åse Marie husket sin tante Olga som jobbet der. I fritiden laget hun mat og dekket vakre bord. Sementstøperiet var grunnlagt i 1945 av Alfred Nystrøm og hans kone. Det ble først og fremst støpt sementtakstein, men også brønnringer og blomsterurner. Støperiet samarbeidet med Eidsfos Verk om deler til kaminer og ovner. Arbeidet kunne være helsefarlig og slitsomt. Virksomheten ble nedlagt i 1961.

Neste tema var Hofsporten i gamle dager. Det var tidligere mange hoppbakker i bruk i Hof. Brubakken skibakke var en dem. Alf Aakerholt fortalte om Beitebakken i Vassås om lå på eiendommen til Gran søndre.  Hans Petter Fleischer fortalte om et krigsminne ved Ormetjern. En minnestein markerer et slipp i området den 31.03. 1944. Slippet var farlig last som ble holdt i skjul hos Andreas Sletten. Videre ble det berettet om dyrking av tobakksplanter på Hesthammer. Der var det også vanlig gartnerivirksomhet med dyrking av grønnsaker og blomster. På Herstadskauen er det registrert rester etter tyskerbrakker og 7 ulike skytestillinger fra krigens dager.

Den gamle smia ved Haslestad ble også omtalt. Et viktig minne nå når det planlegges omlegging av krysset ved Dokka. Smia er tidligere omtalt og beskrevet i Hof-Minne fra 2005. Det siste kulturminnet dreide seg om historien og bakgrunnen for senkningen av Vassåsvassdraget fra 1918-1922.

Aud-Marit takket Åse Marie og bidragsyterne for presentasjonen fra de ulike rodene.

De fremmøtte ble minnet om lagets julemøte som i år er lagt til grendehuset Granly i Vassås, 6.12.2015.

Ref. Anne K Høstmælingen