Tur til Vassås ødegård

Rusletur og omvisning på Vassås ødegård, 11. september 2022

Nedenstående invitasjon ble sendt medlemmene i Hof Historielag i forkant av turen, ført i pennen av Gert Olav Green. Arrangementet var et resultat av samarbeid mellom Hof Historielag og Holmestrand kulturkontor.    

«Det er lenge siden det har vært noe særlig snakk om ødegården i Vassås. Som noen interesserte vil huske, ble det i perioden 2002 til 2007 gjennomført et forprosjekt. Gjennom ulike metoder ble det utført en rekke undersøkelser fra gårdsanlegget, som ble sendt til analyse og seinere tolket av fagmiljøene. Det foreligger derfor en rekke verdifulle dokumentasjoner fra området. Flere av disse skapte selvfølgelig nye spørsmål og problemstillinger. Det kunne selvfølgelig vært svært interessant å videreføre en del nye undersøkelser, men det krever en viss finansiering. Gårdsanlegget er det det eneste av sitt slag i Vestfold, og er også sjeldent forekommende i Norge og Skandinavia. Hof Historielag ønsker å vedlikeholde og formidle disse unike kulturminnene, som ødegårdsanlegget og det omkringliggende området består av. Derfor er det det nå svært hyggelig å kunne invitere til en omvisning i Vassås ødegård, som et arrangement i vår lokale markering av De norske kulturminnedagene».

Det var avtalt parkering på Granly grendehus rundt klokka 16, og deretter fulgte en tur- etappe langs gårdsveien til Mellom Gran, forbi låven og videre på god vei over jordene og opp til ei tømmervelte like oppe i skogen. Her startet omvisningen. 

Vel 40 deltagere ble ønsket velkommen av Åse Marie Green, som velvillig og med stort engasjement hadde tatt oppdraget med å være omviser. Før omvisningen startet, fikk forsamlingen en kort presentasjon av det unike og sjeldne kulturminnet som Vassåsødegården er.

Åse Marie Green forteller om ødegårdsprosjektet.

Allerede i eldre jernalder (ca. 200 e.Kr.) ble det drevet jordbruk i området. Under svartedauden ble gården trolig lagt øde. De synlige kulturminnene i terrenget i vår tid er etter all sannsynlighet restene fra middelaldergården Vassås, som ikke eksisterer lenger, men som ble omtalt i skrifter på 1700-tallet. Bygda Vassås og Vassås kirke har sitt navn fra denne gården.

Følget tok deretter fatt på den ca. 1,5 km lange rusleturen opp mot selve gårdsanlegget, med første stopp ved hustuftene etter husmannsplassen Granstua, en plass som var skilt ut fra gården Gran. Historien forteller at det i 1720 bodde en familie med tre små barn her. Disse ble låst inne om morgenen 26. oktober samme år, mens foreldrene var ute. Da de kom hjem, var huset brent ned med barna inni.

Rydningsrøys ved Vassås ødegård. Foto: Ingunn Holm, Riksantikvaren

I omvisningen på selve Ødegårdsanlegget viste Åse Marie rester etter rydningsrøyser med stein som er ryddet og lagt i haug for å gjøre dyrking av jord mulig, eldre hustufter og kullmiler. Disse er rester etter produksjon av kull fra etter reformasjonen i 1537. Hun fortalte også om koksteinsrøyser, en oppvarmingsmetode av stein til matlaging. Doble steingjerder, kalt geiler, var godt synlige i terrenget, og disse ledet husdyra fra beitet til gården.

Alt vi fikk se av synlige spor etter bosetting og gamle dyrkingsmetoder ble godt fortalt og forklart, og spørsmålene fra en interessert forsamling var mange. Etter avsluttet omvisning ble det delt ut en brosjyre om kulturløypa Vassås ødegård, utgitt av kulturkontoret i Holmestrand kommune. Kulturløypa er et samarbeid mellom Holmestrand kommune, Hof Historielag og Hof idrettslag.

For spesielt interesserte anbefales lesning av rapporter som ble publisert i 2009. Rapportene er tilgjengelige på nettsidene til Hof Historielag, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Holmestrand kommune.

                                          Gert Olav Green og Anne Kristine Høstmælingen

Kilde: Brosjyre om kulturløypa Vassås ødegård, utgitt av kulturkontoret i Holmestrand kommune.