Julemøte 2021

Endelig! Det er med stor glede at styret i Hof Historielag inviterer til årets julemøte.

Dato: Torsdag 2. desember, kl. 19.00. Merk Tiden!
Sted: Flerbrukshuset / Biblioteket 2. etasje i Hof

(Obs! Det er heis i bygget)

Godt nytt år!

Program for kvelden:

 • Première på Christian Erik Nordbys siste film:
  «Festung Bråtaskauen»
 • Medlemsinformasjon
 • Presentasjon, omtale og utdeling av Hof-minne 2021 til medlemmene
 • Ekstra hefter kan kjøpes

Det serveres julekake og kaffe. Utlodning

Gratis adgang.

Velkommen!

Julemøte søndag 2. desember kl. 17.00 i Kultursalen

Program for kvelden:

 • Presentasjon og utdeling av årets Hof-Minne.
 • Overrekkelse av Hof kommunes kulturpris for 2012
 • Underholdning av lokal spillemann
 • Visning av gammel lokal film.
 • Servering av kaffe og kaker.
 • Utlodning.

Historielaget inviterte til julemøte 2. desember, første søndag i advent kl. 17.00 i kultursalen.  I leder Aud-Marit Lillehofs fravær ble møtet ledet av styremedlemmene Else Makloufi og Anne K Høstmælingen. Vel 120 frammøtte ble traktert med gløgg og pepperkaker og deretter ønsket velkommen. Medlemmene fikk utdelt årets eksemplar av Hof-Minne ved inngangen til salen og det var også salg av ekstrahefter, både årets utgave og tidligere års hefter.

Årets innholdsrike utgave av Hof-Minne ble deretter presentert av Else Makloufi, leder av heftekomiteen. Hun orienterte innledningsvis om årets arbeid med heftet som på mange måter hadde vært både spennende og utfordrende. Hun omtalte flere av årets artikler, bl.a. artikkelen om barnebokforfatteren Eivind Kolstad, skrevet av hans datter Ellinor Kolstad. Hun var også til stede på møtet og fortalte litt om sin far og hans oppvekst i Hof og om hans arbeid som journalist og forfatter. Else takket for innsendt stoff og bilder fra innenbygds og utenbygds folk. Malerier av Harald Eriksen  fra Sundbyfoss i originalutgaver var utlånt av hans sønn og utstilt i salen ved hjelp av Arnfinn Svendsen. Disse som illustrasjoner til flere artikler om Sundbyfoss i årets hefte. Heftekomiteen ble deretter takket av John Wallumrød for arbeidet med årets utgave av Hof-Minne, det trettende i rekken i den form det nå har.

Neste post på programmet var fremvisning av gamle lokale filmer fra Hof ved Inger Rinde Hvål. Filmene viste et skolemesterskap på skøyter på den gamle Haslestadbanen i 1954 og 17.maifeiring  i 1959 og 1964 der Hof guttemusikk bidro til god gammeldags feiring av nasjonaldagen. Flere av de fremmøtte synes å dra kjensel på både familie og venner i de avspilte filmene. Filmene var laget av Ragnar Lian og digitalisert av Tore Hagen.

Kaffepause med utlodning og litt allsang av kjente julesanger fulgte deretter. Kveldens spillemann Benjamin Rygh akkompagnerte og sang med.

Kveldens høydepunkt og hovedinnslag var utdeling av Hof kommunes kulturpris for 2012.

Kultursjef Gert Olav Green innledet utdelingen med å referere fra statuttene for tildelingen av kommunens kulturpris. Han sa også dette om kulturprisvinneren: ”Dette er en person som virkelig fortjener denne prisen.” Han ga deretter ordet til leder for Helse, kultur og oppvekst, Henning Eikeland. I sin tale til prisvinneren i 2012 sa han følgende: ” Prisen går til en person som er kunnskapsrik og som virkelig brenner for det han holder på med. Om denne personen kan nevnes kartlegging av gamle veitraséer gjennom Hof og inn i nabokommuner, registrering av kulturminner i Hof og særlig i Vassåsgrenda. Foto og Hornbæk-samlingen har vært og er fortsatt en viktig del av historieinteressen til denne personen. Han har formidlet sine omfattende kunnskaper med stor entusiasme, blant annet som turleder for Hof Historielag, hvor han selv har hatt et langt og aktivt medlemskap. Han har vært leder for historielaget fra 1991 til 1995 og ble i mars i 2012 tildelt æresmedlemskap i historielaget. Kulturprisen 2012 går til Arne Lofsberg.” (kilde: Jarlsberg Avis)

Til stående applaus ble Arne Lofsberg kalt fram og overrakt pris og blomster av Henning Eikeland. Han ble også gratulert og overrakt blomst av Else Makloufi på vegne av Hof Historielag. Prisvinneren var tydelig rørt og beveget over tildelingen og takket med disse ordene: ” Dette hadde jeg ikke ventet siden jeg var blitt æresmedlem tidligere i år, og jeg har ikke ord for dette! Så tusen takk til dere alle”.

Kulturprisvinner Arne Lofsberg
Kulturprisvinner Arne Lofsberg

Kveldens kulturinnslag sto den unge kulturformidleren og spillemannen Benjamin Rygh fra Eidsfoss for, som fengslet forsamlingen med sin lune væremåte og gode formidlingsevne. Han introduserte på en levende måte ulike eksempler på folkemusikk fra Vestfold og delte med oss historien om en folkemusikkskatt, ukjent for de fleste frammøtte. Han trakterte både gitar og fele på en glitrende måte.  Avslutningsvis viste han flere kortfilmer der eksempler på folkedans og folkemusikk fra Vestfold var temaet, blant annet en frisk brudedans, en brudepolka. Benjamin Rygh fikk en velfortjent takk og blomster for innsatsen som akkompagnatør til allsang, som foredragsholder og spillemann.

Kveldens utlodning av mange fine bøker og blomster innbrakte hele 7000 kroner.

Ref. Anne K. Høstmælingen

Høstmøte mandag 22.oktober kl. 18.00

Referat fra medlemsmøte i Hof Historielag, mandag 22. oktober, på skolens personalrom.

Styret i Hof Historielag inviterte medlemmene til høstmøte, mandag 22. oktober. På programmet sto spørrekonkurranser og historisk quiz med lokalt tilsnitt. I tillegg visning av gamle bilder fra Hof, nærmere bestemt bilder fra Fjellanger-Widerøes fotoserie av hus og gårdsbruk fra 1965 og utvalgte bilder fra Hornbæksamlingen.

Oppmøtet var overveldende stort. Leder Aud-Marit ønsket velkommen til vel 60 frammøtte og presenterte kveldens program. Forsamlingen ble deretter delt inn i quizlag på 5-6 personer. Spørsmålsark ble delt ut til gruppene, og snart gikk praten livlig og ivrig rundt bordene.

Spørsmålene dreide seg først om gamle ord og uttrykk, noen generelle og andre svært lokale. Gruppene fikk testet sine kunnskaper i historie; først i spørsmål fra Norges historie, deretter i lokalhistoriske spørsmål fra Hof. Det var mange utfordrende og spennende spørsmål. Til tider var det spørsmål som hang i lufta, uenigheten i noen grupper var stor, men svarene kom på plass. Gruppene byttet besvarelser og rettet etter fasit fra Aud-Marit. Maksimalt kunne gruppene oppnå 43 poeng og klart best var en gruppe som fikk 35 poeng. En engasjerende og lærerik konkurranse var det. Mange mente nok at de trengte litt repetisjon og oppfriskning av sine kunnskaper, både når det gjaldt lokalhistorie og Norges historie.

Etter kaffepausen orienterte leder om saker under arbeid i Hof Historielag. Leder er historielagets representant i Stiftelsen Eidsfos Hovedgård og hun fortalte bl.a. om det omfattende restaureringsarbeidet som nå igangsettes av Hvitesalen i hovedbygningen. Hele kr 750.000 er avsatt til restaureringen. Byggmester Roar Wallumrød skal stå for det håndverksmessige og en malermester er også engasjert. Ellers kunne hun fortelle om det nyrestaurerte badehuset ved Bergsvannet, som kan tas i bruk til sommeren. Hun orienterte også om nyorganiseringen av museene i Vestfold. Vestfoldmuseene er nå felles organisasjon for museene Haugar, Slottsfjellmuseet, Hvalfangsmuseet, Larvik museum, Midtgard, Munchs Hus, Aluminiumsmuseet, Jernverket på Eidsfoss, Berger museum og Vestfoldarkivet. Ni kommuner bidrar med penger til Vestfoldmuseene og får deretter tildelt midler til oppgaver innen sitt område. Kunsthåndtverksmarkedet på Eidsfoss 27. og 28. oktober ble også nevnt.

 Leder minnet sist om julemøtet, søndag 2. desember på Kultursalen, i samarbeid med kulturkontoret i Hof kommune. Hun ga deretter ordet til Åse Marie Green, prosjektansvarlig for kulturminneregistreringen. Hun orienterte om status for arbeidet. Noen roder ligger litt etter og får bistand til å komme videre. Åse Marie oppfordret alle som deltok i arbeidet til å fokusere på bilder som kan være aktuelle, gjerne bilder fra hverdagssituasjoner og bilder der folk er i arbeid. A-4 er det største formatet som kan skannes på lagets skanner, større bilder kan skannes i Holmestrand.

 

Siste post på kveldens program sto Inger Rinde Hvål for. Hun viste utvalgte fotografier fra Hornbæksamlingen og gamle bilder, tatt i Hof i 1965 av Fjellanger- Widerøe.  Bildene er en samling flyfoto tatt av bolighus og gårdsbruk. Mange av bildene er allerede identifisert med gårds- og bruksnr., men en del av stedene er vanskeligere å stedfeste. Landskaper og bygninger forandrer seg mye i løpet av nærmere femti år. Det var mange vanskelige lokaliseringsspørsmål, selv for innfødte hofsokninger, men mange hadde god lokalkunnskap og flere hus og gårdsbruk ble identifisert og gitt navn og plassert der de hørte hjemme.

”Morosamt var det”, bemerket leder Aud-Marit Lillehof avslutningsvis og det sa forsamlingen seg enig i.

 Ref. Anne K Høstmælingen

 

Årsmøte 2012

Lagets leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til de vel 65 fremmøtte.

Årsmøtet ble satt. Ingen innvendinger fremkom til styrets årsmøteinnkalling. Sigrund Goverud og Alf Olav Aakerholt ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen.

Årsmelding: Styrets årsmelding ble lest opp av lagets sekretær, Anne Kristine Høstmælingen. Et par faktiske feil i årsmeldingen ble påpekt og sekretær retter årsmeldingen i tråd med dette. Årsmeldingen ble deretter godkjent.

Årsregnskapet: Lagets årsregnskap ble lagt fram av lagets kasserer John Wallumrød. Regnskapet var revidert og funnet i orden av lagets revisor, Arne Grønseth.

Årets regnskap viser for regnskapsåret 2011 et overskudd på kr 2048. Sum innskudd er kr 187.148.(Service konto kr 14 170 og Sparekonto kr 172 763 og KMR kr 216). Separat regnskap for Hof Historielags årsskrift 2011 viser et overskudd pr. 31.12.11 på kr 5085. Utgifter (trykking, papir og porto) utgjorde kr 18375. Salg av hefter innbrakte i 2011 kr 14 360 og med annonseinntekter er inntektene til sammen kr 23 460. Økonomien i laget er slik årets regnskap viser, totalt svært god. Prosjektet Kulturminneregistrering er skilt ut som egen post i regnskapet. Hof Historielag har avsatt kr 50 000 av egne midler til prosjektet hvorav kr 15 000 er benyttet i 2011.

Pr.31.12. 2011, hadde Hof Historielag 216 betalende medlemmer. En økning fra 201 medlemmer i 2010. Dette er en gledelig utvikling.

Valget: Nytt medlem av valgkomitéen fra og med årsmøtet, Dag Aasgård, la fram valgkomitéens innstilling til valg av leder, styremedlemmer, revisor og nytt medlem av valgkomitéen. Ingen av varamedlemmene var på valg.  Skriftlig valg var ikke ønsket og de som var foreslått valgt, ble valgt ved akklamasjon.

Historielagets styre konstitueres på første styremøtet etter årsmøtet.

Leder Aud-Marit Lillehof orienterte om arbeidet med prosjektet kulturminneregistrering på vegne av prosjektleder Åse Marie Green. Det antas at totalt 1500 kulturminner vil bli registrert. Prosjektleder har vært i møte hos Riksantikvaren sammen med en rekke andre pilotkommuner, og Hof kommune har fått positiv tilbakemelding på måten arbeidet gjøres på.

Riksantikvaren har gitt tilsagn om kr 100 000 til en kulturminneplan som kommunen må være ansvarlig for. Bilder etterlyses nok en gang til bruk i registreringen. Rodeledere kan få en link for å komme inn på et bildearkiveringssystem som Inger Rinde Hvål administrerer.

Et spesielt høgtidelig innslag på årsmøtet var utnevnelse av Hof Historielags mangeårige og iherdige medlem, Arne Lofsberg, til lagets første æresmedlem. I sin tale til Arne Lofsberg innledet leder Aud-Marit med å si at Arne Lofsberg ”har det i blodet.” Hun karakteriserte han som kunnskapsrik, interessert og inspirerende. Han er ekte og innfødt, og hans far Ragnvald var første formann da laget ble dannet, første gang i 1954. Arne ble valgt inn i styret i 1989 og var lagets leder fra 1991 til 1995. Han stod på for en rekke saker, som bl.a. Kjellerhaugen og Mølla. Leder vektla også hans årelange og iherdige innsats for å ivareta den unike og store fotosamlingen etter Reidar Hornbæk.  Store mengder bilder er overført fra glassplater til papir. Det siste store arbeidet Arne Lofsberg har deltatt i var registreringen av Den Gamle Kongeveg, Christiania-Scheen, sammen med Lars Engelstad og Paul Thode.

Leder overrakte diplom og blomster på vegne av laget. En overrasket og glad Arne Lofsberg takket leder og Hof Historielag for utnevnelsen.

Kaffepause med utlodning av bøker og påskeblomster fulgte deretter og loddsalget innbrakte ca kr 5500.

Neste post var orientering om kommende aktiviteter i laget. Årets turprogram er delvis klart og medlemmene vil som sedvanlig få tilsendt årets turprogram og annen informasjon i et senere skriv. Giro for innbetaling av medlemsavgift blir sendt ut samtidig.

Årets første tur ”Bli kjent i bygda di” 2. pinsedag, 28.mai går i år til områdene rundt Gransåsen i Vassås. Årets heldagstur, en søndag i august, går til Hvalstadtunet og Labråten, Arne og Hulda Garborgs hjem i Asker. En kveldstur til nabokommunen Re står også på programmet.

Kveldens underholdningsinnslag på årsmøtet var ved Oddbjørn Lervik. Temaet var ”Antikviteter og snurrepiperier”. Kveldens foredragsholder introduserte seg selv. Han var en relativt nyslått pensjonist og arbeidet tidligere som journalist i avisene Fremtiden og Drammens Tidende. Hans devise var: ”Når man blir pensjonist skal man gjøre mest av det man liker best”. Han var nå formann i foreningen ”Den Glade Samler”. I sitt fordrag snakket han innledningsvis om sin samlemani, en positiv galskap etter eget utsagn. Antikviteter er historie, og gamle gjenstander forteller mye om sin tids kultur, livsvilkår og handverkstradisjoner. Antikvitetsmarkedet og samlermarkedet i Norge er stort og mangslungent og det omsettes hvert år gamle gjenstander for millioner av kroner, alt fra utsøkte klenodier og samlerobjekter som gamle postkort til ting som omsettes på loppemarkeder og ved garasjesalg. Lervik hadde med seg ulike gjenstander fra sin egen samling som han fortalte om og sendte rundt. Leder Aud-Marit Lillehof viste også fram en del gamle bruksgjenstander fra sin private samling.

Historielagets leder takket avslutningsvis kveldens foredragholder og overrakte blomster.

 

 

Julemøtet 2011

Historielaget inviterte til julemøte onsdag 7. desember kl. 18.30 på personalrommet, Hof skole.

Leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til over 80 frammøtte og fortalte litt om styrets arbeid og planer for neste år. Neste post var presentasjon av årets innholdsrike Hof-Minne.  Else Makloufi fortalte om noe av det som redaksjonskomiteen hadde arbeidet med. I løpet av kvelden ble heftene delt ut til medlemmer og tilbudt for salg.

Kim Hjardar, historiker, lektor og medforfatter av verket Vikinger i krig hadde et interessant foredrag om vikingenes vedvarende herjinger og deres påvirkning på Europas historie. Boka er flott og innholdsrik med fokus på militær historie og har fine illustrasjoner og kart.
Så var det kaffe, julekake, pepperkaker og salg av lodder.  Deretter var det prosjektleder Åse Marie Greens tur til å snakke om historielagets kulturminneregistrering. Noen rodeledere var godt i gang, mens andre ikke hadde startet ennå.  Registrering og påfølgende digitalisering er et omfattende arbeid som vel kommer til å ta tid, trolig flere år. Heldigvis har historielaget mange ivrige frivillige. Hun oppfordret folk som hadde gamle fotografier  og/eller gode historier knyttet til kulturminner fra kommunen til å ta kontakt.