Årsmøte 2012

Lagets leder Aud-Marit Lillehof ønsket velkommen til de vel 65 fremmøtte.

Årsmøtet ble satt. Ingen innvendinger fremkom til styrets årsmøteinnkalling. Sigrund Goverud og Alf Olav Aakerholt ble foreslått og valgt til å underskrive protokollen.

Årsmelding: Styrets årsmelding ble lest opp av lagets sekretær, Anne Kristine Høstmælingen. Et par faktiske feil i årsmeldingen ble påpekt og sekretær retter årsmeldingen i tråd med dette. Årsmeldingen ble deretter godkjent.

Årsregnskapet: Lagets årsregnskap ble lagt fram av lagets kasserer John Wallumrød. Regnskapet var revidert og funnet i orden av lagets revisor, Arne Grønseth.

Årets regnskap viser for regnskapsåret 2011 et overskudd på kr 2048. Sum innskudd er kr 187.148.(Service konto kr 14 170 og Sparekonto kr 172 763 og KMR kr 216). Separat regnskap for Hof Historielags årsskrift 2011 viser et overskudd pr. 31.12.11 på kr 5085. Utgifter (trykking, papir og porto) utgjorde kr 18375. Salg av hefter innbrakte i 2011 kr 14 360 og med annonseinntekter er inntektene til sammen kr 23 460. Økonomien i laget er slik årets regnskap viser, totalt svært god. Prosjektet Kulturminneregistrering er skilt ut som egen post i regnskapet. Hof Historielag har avsatt kr 50 000 av egne midler til prosjektet hvorav kr 15 000 er benyttet i 2011.

Pr.31.12. 2011, hadde Hof Historielag 216 betalende medlemmer. En økning fra 201 medlemmer i 2010. Dette er en gledelig utvikling.

Valget: Nytt medlem av valgkomitéen fra og med årsmøtet, Dag Aasgård, la fram valgkomitéens innstilling til valg av leder, styremedlemmer, revisor og nytt medlem av valgkomitéen. Ingen av varamedlemmene var på valg.  Skriftlig valg var ikke ønsket og de som var foreslått valgt, ble valgt ved akklamasjon.

Historielagets styre konstitueres på første styremøtet etter årsmøtet.

Leder Aud-Marit Lillehof orienterte om arbeidet med prosjektet kulturminneregistrering på vegne av prosjektleder Åse Marie Green. Det antas at totalt 1500 kulturminner vil bli registrert. Prosjektleder har vært i møte hos Riksantikvaren sammen med en rekke andre pilotkommuner, og Hof kommune har fått positiv tilbakemelding på måten arbeidet gjøres på.

Riksantikvaren har gitt tilsagn om kr 100 000 til en kulturminneplan som kommunen må være ansvarlig for. Bilder etterlyses nok en gang til bruk i registreringen. Rodeledere kan få en link for å komme inn på et bildearkiveringssystem som Inger Rinde Hvål administrerer.

Et spesielt høgtidelig innslag på årsmøtet var utnevnelse av Hof Historielags mangeårige og iherdige medlem, Arne Lofsberg, til lagets første æresmedlem. I sin tale til Arne Lofsberg innledet leder Aud-Marit med å si at Arne Lofsberg ”har det i blodet.” Hun karakteriserte han som kunnskapsrik, interessert og inspirerende. Han er ekte og innfødt, og hans far Ragnvald var første formann da laget ble dannet, første gang i 1954. Arne ble valgt inn i styret i 1989 og var lagets leder fra 1991 til 1995. Han stod på for en rekke saker, som bl.a. Kjellerhaugen og Mølla. Leder vektla også hans årelange og iherdige innsats for å ivareta den unike og store fotosamlingen etter Reidar Hornbæk.  Store mengder bilder er overført fra glassplater til papir. Det siste store arbeidet Arne Lofsberg har deltatt i var registreringen av Den Gamle Kongeveg, Christiania-Scheen, sammen med Lars Engelstad og Paul Thode.

Leder overrakte diplom og blomster på vegne av laget. En overrasket og glad Arne Lofsberg takket leder og Hof Historielag for utnevnelsen.

Kaffepause med utlodning av bøker og påskeblomster fulgte deretter og loddsalget innbrakte ca kr 5500.

Neste post var orientering om kommende aktiviteter i laget. Årets turprogram er delvis klart og medlemmene vil som sedvanlig få tilsendt årets turprogram og annen informasjon i et senere skriv. Giro for innbetaling av medlemsavgift blir sendt ut samtidig.

Årets første tur ”Bli kjent i bygda di” 2. pinsedag, 28.mai går i år til områdene rundt Gransåsen i Vassås. Årets heldagstur, en søndag i august, går til Hvalstadtunet og Labråten, Arne og Hulda Garborgs hjem i Asker. En kveldstur til nabokommunen Re står også på programmet.

Kveldens underholdningsinnslag på årsmøtet var ved Oddbjørn Lervik. Temaet var ”Antikviteter og snurrepiperier”. Kveldens foredragsholder introduserte seg selv. Han var en relativt nyslått pensjonist og arbeidet tidligere som journalist i avisene Fremtiden og Drammens Tidende. Hans devise var: ”Når man blir pensjonist skal man gjøre mest av det man liker best”. Han var nå formann i foreningen ”Den Glade Samler”. I sitt fordrag snakket han innledningsvis om sin samlemani, en positiv galskap etter eget utsagn. Antikviteter er historie, og gamle gjenstander forteller mye om sin tids kultur, livsvilkår og handverkstradisjoner. Antikvitetsmarkedet og samlermarkedet i Norge er stort og mangslungent og det omsettes hvert år gamle gjenstander for millioner av kroner, alt fra utsøkte klenodier og samlerobjekter som gamle postkort til ting som omsettes på loppemarkeder og ved garasjesalg. Lervik hadde med seg ulike gjenstander fra sin egen samling som han fortalte om og sendte rundt. Leder Aud-Marit Lillehof viste også fram en del gamle bruksgjenstander fra sin private samling.

Historielagets leder takket avslutningsvis kveldens foredragholder og overrakte blomster.